Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Põhja-Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Põhja-Iirimaa kohtutes on võimalik videokonverentsi teel tõendeid koguda kas teise liikmesriigi kohtu osalusel või otse teise liikmesriigi kohtu poolt. Tõendite kogumise menetlused on sätestatud kõrgeima kohtu reeglistiku (Kõrgeima kohtu reeglistik (Põhja-Iirimaa) 2005 (muudatus nr 2) (The rules of the Supreme Court (Northern Ireland) (Amendment No.2) 2005) reeglis 38.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib küsitleda, kehtestatud ei ole, kui taotlused esitatakse kas artiklite 10–12 või artikli 17 kohaselt. Kui taotlus kuulub määruse (EÜ) nr 1206/2001 kohaldamisalasse ja vastab Põhja-Iiri õiguse nõuetele, võib küsitleda iga asjaomast isikut.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Kui tõendite kogumise taotlus vastab Põhja-Iiri õiguse nõuetele ja tõendite kogumine videokonverentsi teel on teostatav, ei ole kogutavate tõendite liikide suhtes piiranguid.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, toimub küsitlemine tavaliselt kohtus, kuid see ei ole kohustuslik. Artikli 17 kohase taotluse korral võib videokonverentsi korraldada ükskõik kus, kuigi taotlevale liikmesriigi kohtule soovitatakse tunnistajatele lähimat kohut, kus see võimalus on olemas.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Kõigi kõrge kohtu (High Court) menetluskonverentsidest tehakse digitaalne helisalvestis, kuna tegemist on kohtutega, mille menetlused protokollitakse.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

a. Kui taotlused esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, peaks ülekuulamine toimuma inglise keeles.

b. Tõendite vahetu kogumise korral keelenõuet kehtestatud ei ole, kuigi taotlev liikmesriik peab tagama suulise tõlke tunnistajatele, kes ei valda ülekuulamise keelt.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt ning tunnistaja vajab inglise keelest arusaamiseks tõlki, tagavad tõlgi Põhja-Iirimaa kohtuasutused. Kui tunnistaja tõlgi abi ei vaja, kuid taotlev kohus ei valda inglise keelt, peab see kohus endale ise suulise tõlke tagama. Tõlgi asukoha suhtes sellises olukorras ei ole kehtestatud mingeid piiranguid, kuigi praktilistel põhjustel oleks tõlgil ilmselt lihtsam viibida taotlevas kohtus.

Artikli 17 kohaselt esitatud taotluste korral vastutab suulise tõlke tagamise eest taotlev kohus. Tõlgi asukoha suhtes jällegi piirangud puuduvad.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, teeb kõik vajalikud toimingud taotluse saanud kohus. Kui Põhja-Iirimaa keskasutus on andnud loa tõendite vahetuks kogumiseks artikli 17 kohaselt, teavitab ta taotlevat kohut küsitletavale isikule lähimast kohtust, kus on olemas videokonverentsiseadmed. Seejärel peab taotlev kohus soovitatud kohtuga vajalike toimingute tegemiseks otse ühendust võtma. Keskasutus teavitab videokonverentsiseadmetega varustatud kohut, et on oodata, et taotlev kohus võtab temaga ühendust.

Taotlev kohus peaks välja selgitama, millal on videokonverentsiseadmeid võimalik kasutada, ja võtma seejärel ühendust küsitletava isikuga, et leida vastastikku sobiv aeg. Mõistlik on anda vajalike toimingute tegemiseks vähemalt üks kuu aega.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Kulud on seotud seadmete rendi ja kõne kestusega. Tasuda tuleks Suurbritannia naelades kas sularahas või pangaveksliga.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Kui Põhja-Iirimaa keskasutus on andnud loa tõendite vahetuks kogumiseks artikli 17 kohaselt, täpsustatakse asjaomases otsuses, et taotlev kohus peab küsitletavat isikut teavitama, et tema osalemine ülekuulamisel on vabatahtlik ja et tal on õigus ülekuulamiselt igal ajal lahkuda. Taotleval kohtul palutakse saata selle otsuse koopia küsitletavale isikule videokonverentsi korraldamise käigus.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Kui Põhja-Iirimaa kohus küsitleb isikut taotleva kohtu osalusel artiklite 10–12 kohaselt, peab see isik andma vande või tõotuse, kinnitades muu hulgas oma isikusamasust. Kui taotlev kohus kogub artikli 17 kohaselt vahetult tõendeid, on sellel kohtul õigus kasutada küsitletava isiku isikusamasuse kontrolliks mis tahes vahendeid, mida ta peab vajalikuks.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Kui taotlus esitatakse artiklite 10–12 kohaselt, antakse vanne või tõotus Põhja-Iirimaa kohtute tavamenetluste kohaselt. Kui taotlus esitatakse artikli 17 kohaselt, peaks taotlev kohus teavitama taotluse saanud kohut vande andmise nõuetest, et oleks võimalik tagada asjaomase teksti allikad.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Põhja-Iirimaa kohtuamet määrab kontaktisiku, kes suhtleb taotleva kohtuga ja on ülekuulamise päeval kohal. Mõned päevad enne ülekuulamise päeva tehakse mitu tehnilist katset. Neid katseid tehakse ka ülekuulamise päeva varahommikul. Ülekuulamise päeval on kättesaadav tehniline tugi.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Praegu mingisugust lisateavet ei nõuta.

Viimati uuendatud: 31/08/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.