Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Poola
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Poolas võib videokonverentsi teel tõendeid koguda vastavalt nõukogu 28. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades) artiklitele 10–12 ja 17 ning muude riikide puhul (mille suhtes määrust ei kohaldata) vastavalt 18. märtsi 1970. aasta Haagi konventsioonile kaubandus- või tsiviilasjades välismaal tõendite kogumise kohta (Poola ametlik väljaanne (Dziennik Ustaw), 2000, nr 50, punkt 582).

Videokonverentside suhtes kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 235 lõikeid 2 ja 3 ning justiitsministri 24. veebruari 2010. aasta määrust tsiviilkohtumenetluses tõendite kaugkogumist võimaldavate tehniliste seadmete ja vahendite kohta.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Poola õigusnormidega ei kehtesta selliseid piiranguid: videokonverentsi teel võib küsitleda nii eksperte, menetluspooli kui ka tunnistajaid.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Poola õigusnormidega ei ole ette nähtud ühtegi konkreetset piirangut videokonverentsi teel kogutavate tõendiliikide suhtes.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Poola õigusnormidega ei ole ette nähtud ühtegi konkreetset piirangut koha suhtes, kus isikut tuleks videokonverentsi teel küsitleda. Üldjuhul toimub küsitlus kohtus vastavalt määruse nr 1206/2001 artiklile 17, mille kohaselt määrab küsitluse koha taotlev kohus.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Poola õigusnormidega ei ole ette nähtud üksikasjalikke sätteid videokonverentsi teel toimuva ülekuulamise salvestamiseks; otsuse videokonverentsi teel toimuva ülekuulamise salvestamise või salvestamata jätmise kohta teeb tõendeid koguv kohtunik.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

Üldjuhul toimub ülekuulamine poola keeles. Kui küsitletav isik ei saa poola keelest aru, peab kohal olema tõlk.

Artikkel 17 ei sisalda ülekuulamise suhtes kohaldatavaid erisätteid, kuid kui keskasutus nõustub tõendite otsese kogumisega, võib ta nõuda, et taotlev kohus tagab suulise tõlke.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Põhimõtteliselt peab taotluse saanud kohus kaasama artiklite 10–12 kohastel ülekuulamistel tõlgi (üldjuhul vannutatud tõlkide nimekirjast). Erandjuhul võib aga kohus aktsepteerida menetluspoole poolt pakutud tõlki.

Artikli 17 kohastel ülekuulamistel, kui keskasutus nõuab taotlevalt kohtult suulise tõlke tagamist, tagab tõlgi kohalolu taotluse saanud kohus.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Artiklite 10–12 kohaste ülekuulamiste korral teavitab taotluse saanud kohus tunnistajat/poolt ülekuulamise ajast ja kohast vähemalt 7 päeva enne ülekuulamise kuupäeva. Erandjuhul teavitab taotluse saanud kohus tunnistajat/poolt ülekuulamise ajast ja kohast 3 päeva enne ülekuulamise kuupäeva.

Artikli 17 kohaste ülekuulamiste korral teavitab keskasutus tunnistajat/poolt sellest, et ta on ülekuulamisega nõus ja et ülekuulamine võib toimuda üksnes vabatahtlikkuse alusel, ilma sunnimeetmeid rakendamata. Ülekuulamise aja ja koha teatamine on taotleva kohtu ülesanne.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Kui tõendite kogumine nüüdisaegset tehnoloogiat kasutades tekitab taotluse saanud kohtule kulusid, kohaldab kohus tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 1135¹ lõiget 3, milles on sätestatud, et kui välisriigi kohtu või muu asutuse taotluse täitmise tagamine põhjustab kulusid, mis on seotud Poola õigusnormides sätestatust erineva meetodi kasutamisega, ei taga kohus taotluse täitmist enne, kui välisriigi kohus või muu asutus on teinud kindlaksmääratud tähtaja jooksul asjakohase ettemakse.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Keskasutus teavitab tunnistajat/poolt sellest, et ta on ülekuulamisega nõus ja ülekuulamine võib toimuda üksnes vabatahtlikkuse alusel, ilma sunnimeetmeid rakendamata.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Isiku isikusamasuse kontrollimiseks nõuab kohus, et isik esitaks asjakohase dokumendi, näiteks isikutunnistuse, passi või juhiloa.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Kui taotlev kohus teavitab artikli 17 kohase ülekuulamise korral keskasutust kavatsusest koguda tõendeid vannutatud tunnistajalt, võib keskasutus nõuda võimalust vande tekstiga tutvuda. Kui vanne on vastuolus taotluse saanud riigi õiguse aluspõhimõtetega, on keskasutusel õigus keelduda ülekuulamisega nõustumast või nõuda, et kasutataks Poola õigusnormides sätestatud vande teksti.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Üldjuhul on igas kohtus tehniliste seadmete eest vastutav töötaja. Probleemide korral võib ühendust võtta Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku Poola kontaktisikuga.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Üldiselt ei nõuta Poola õigusnormide kohaselt mingit lisateavet. Teatavatel juhtudel võib seda aga vaja minna.

Viimati uuendatud: 13/03/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.