Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Šotimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Jah on. See võimalus on olemas 38 Šotimaa kohtus.

Kõikide määruse (EÜ) nr 1206/2001 kohaselt saadud taotluste suhtes kohaldatakse selle artikleid 10–12 ja 17. Teisi kohalikke menetlusi neil juhtudel ei kohaldata.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda, kehtestatud ei ole.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Seadusjärgseid piiranguid ei ole. Võib esineda praktilisi piiranguid (nt pidades silmas taotleva kohtu käsutuses olevaid materiaalseid esemeid, millele tunnistajal ei ole juurdepääsu).

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Seadusjärgseid piiranguid jällegi ei ole. Varem on kasutatud kohtusaale ja muid ruume. Sobiva koha otsustavad taotluse saanud kohtu kohtunik ja kohtuametnik.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Jah, ülekuulamisi on võimalik salvestada.

Kuna menetlust saaks salvestada videokonverentsiühenduse kummaski otsas, võib igal juhul olla asjakohasem, kui selle salvestab taotlev kohus ise.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

Mõlemal juhul on vaikimisi valitud keeleks inglise keel.

Kui taotlev kohus soovib kasutada mõnda muud keelt, on vaja tõlki, kes tõlgib menetluse inglise keelde nende menetlusosaliste jaoks, kes taotleva kohtu keelt ei valda.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Määruse (EÜ) nr 1206/2001 artikli 18 kohaselt peaks tõlgi osalemise korraldama taotluse saanud kohus kohapeal.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Määruse (EÜ) nr 1206/2001 artikli 11 lõike 4 kohaselt teavitab pooli kohalik kohus. Tavaliselt tehakse seda esimese klassi tähitud kirjaga.

Üldiselt kohaldatakse teavitamise suhtes kehtivaid norme, mille kohaselt tuleb vähemalt 48 tundi ette teatada. Praktikas on etteteatamise aeg siiski pikem, kuna ülekuulamise aeg määratakse tavaliselt kindlaks mõni nädal enne selle toimumist.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Üldiselt ei jäta Šotimaa kohtuamet videokonverentsiseadmete kasutamise kulusid teiste isikute kanda.

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Taotlev kohus esitab asjakohase teate vormil A. Harilikult kopeeritakse see teave vormile F, mis seejärel tunnistajale kätte toimetatakse. Muid nõudeid kohalik kohus ei esita.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Kindlaksmääratud menetlust ei ole. Taotlev kohus võib nõuda näiteks passi või juhiloa esitamist ning sel juhul nõutakse seda ka tunnistajalt. Isikut tõendavat dokumenti kontrollitakse ülekuulamise päeval taotlevat kohut rahuldaval viisil.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Kui taotlev kohus nõuab vande andmist, peaks kohalik kohus teadma, milliseid menetlusi taotlev kohus kavatseb kohaldada (nt pühakirja tagamine või vormelid).

Lisaks sellele võib kohalik kohus soovida ka Šotimaa vande andmist, kuid seda otsustab kohtu eesistuja.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Ettevalmistuste käigus hangib kohalik kohus taotleva kohtu kontaktisiku andmed ja edastab need Šotimaa kohtuameti elektroonilise teenuse osutamise üksusele (ESDU).

Seejärel võtab ESDU ühendust taotleva kohtu töötajatega ning lepib kokku seadmete katsetamise aja ja koha. ESDU töötaja on kohal ka ülekuulamise päeval ning seab kohapealsed seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Nõutakse teavet juurdepääsuga seotud erivajaduste või selliste tervislike seisundite kohta, mis võivad mõjutada ülekuulamise koha või aja valikut.

Viimati uuendatud: 01/09/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.