Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Rootsi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas tõendeid on võimalik koguda videokonverentsi teel kas taotleva liikmesriigi kohtu osalemisel või otse asjaomase liikmesriigi kohtu poolt? Kui jah, millised riiklikke menetlusi ja õigusakte kohaldatakse?

Jah, tõendeid saab videokonverentsi teel koguda nii taotleva liikmesriigi kohtu osalusel kui ka vahetult selle liikmesriigi kohtu poolt.

Nõukogu määrust tõendite kogumise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (edaspidi „tõendite kogumise määrus“) käsitleva seaduse (2003:493) artikli 5 kohaselt peab tõendeid koguma ringkonnakohus (tingsrätter). Kohus kohaldab kohtumenetluse seadustiku (rättegångsbalken) 35. peatüki artiklites 8–11 sätestatud eeskirju tõendite kogumise kohta väljaspool põhiistungit, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

Tuleb märkida, et asjades, mille suhtes tõendite kogumise määrust ei kohaldata, kohaldatakse muude õigusaktide sätteid, näiteks seadust (1946:816), mis käsitleb tõendite kogumist välisriigi kohtu poolt.

2 Kas esineb piiranguid isikute ringi suhtes, keda võib videokonverentsi teel küsitleda – näiteks, kas videokonverentsi teel võib küsitleda vaid tunnistajaid või ka eksperte ja osalisi?

Iga isikut, keda tuleb asjaga seoses küsitleda, võib küsitleda videokonverentsi teel.

3 Kas esineb piiranguid tõendite liikide suhtes, mida võib videokonverentsi teel koguda?

Konkreetsed piirangud puuduvad.

4 Kas esineb piiranguid selle suhtes, kus tuleks isikut videokonverentsi teel küsitleda – st kas küsitlemine peab toimuma kohtus?

Tõendeid koguvad ringkonnakohtud. Muid konkreetseid piiranguid ei ole kehtestatud.

5 Kas videokonverentsi teel peetavaid ülekuulamisi tohib salvestada? Kui jah, kas selline võimalus on loodud?

Jah, see on lubatud ja seadmed on olemas.

6 Mis keeles tuleb ülekuulamine läbi viia: kui taotlused tehakse artiklite 10–12 kohaselt; ja kui tõendeid kogutakse vahetult artikli 17 kohaselt?

a) Ülekuulamine peab toimuma rootsi keeles, kuid kohus võib kasutada tõlgi teenuseid.

b) See sõltub taotleva riigi eeskirjadest.

7 Kui vajatakse tõlke, kes vastutab nende leidmise eest mõlemat liiki ülekuulamiste puhul ja kus peaks olema tõlkide asukoht?

Kui küsitlemine toimub Rootsis, otsustab tõlkide küsimuse Rootsi kohus.

8 Millist menetlust kohaldatakse ülekuulamise korraldamiseks ja isiku teavitamiseks küsitlemise aja ja koha kohta? Kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, et isik saaks ülekuulamise toimumisest piisavalt vara teada?

Taotluse saanud kohus saadab küsitletavale isikule kutse. Kutses täpsustatakse aeg ja koht. Regulatiivsed nõuded selle kohta, kui palju aega tuleks ette näha ülekuulamise kuupäevast teavitamiseks, puuduvad.

9 Millised on videokonverentsi kasutamise kulud ja kuidas neid tasutakse?

Kui Rootsi kohus seda nõuab, peab taotlev kohus katma ekspertide ja tõlkide kulud, taotlusest tulenevad kulud jõustamiseks vastavalt erimenetlusele ja sellise sidetehnoloogia nagu videokonverentsi- ja telekonverentsiseadmete kulud (vt tõendite kogumise määruse artikli 18 lõige 2 ning artikli 10 lõiked 3 ja 4).

10 Kas on nõudeid selle tagamiseks, et otse taotleva kohtu poolt küsitletavat isikut teavitatakse sellest, et see toimub vabatahtlikkuse alusel?

Taotlev kohus peab asjaomast isikut teavitama, et tõendite kogumine vastavalt tõendite kogumise määruse artiklile 17 toimub vabatahtlikkuse alusel.

11 Millist menetlust kasutatakse küsitletava isiku identiteedi kontrollimiseks?

Sellega seoses puudub eraldi reguleeritud menetlus isikusamasuse tuvastamiseks.

12 Millised on kohaldatavad vande andmise nõuded ja millist teavet vajab taotlev kohus, kui artikli 17 kohase tõendite otsese kogumise raames nõutakse vande andmist?

Üldiselt kohaldatakse riiklikke eeskirju vande andmise kohta ja eritingimusi või teabenõudeid artikli 17 kohaldamiseks ei ole sätestatud.

13 Mida on tehtud selle tagamiseks, et videokonverentsi toimumise asukohas on kontaktisik, kellega taotlev kohus saab suhelda, ja et ülekuulamise päeval on kohal ka isik, kes seab videokonverentsi seadmed töökorda ja tegeleb võimalike tehniliste probleemidega?

Kõikides kohtutes on olemas töötajad, kus oskavad videokonverentsiseadmeid käsitseda.

14 Millist lisateavet taotlevalt kohtult nõutakse?

Tavaliselt ei nõuta mingisugust lisateavet.

Viimati uuendatud: 02/06/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.