Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Belgia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Molempia keinoja voidaan käyttää todisteiden vastaanottamisessa. Menettelyjä on toteutettu tilanteen mukaan. Belgian lainsäädännössä ei säädetä videoneuvottelusta, mutta sitä ei ole myöskään kielletty.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Videoneuvottelun avulla voidaan kuulla sekä todistajia että asiantuntijoita. Käytännössä 17 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa on kuultu usein myös asianosaisia.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

Tässä yhteydessä sovelletaan pyynnön esittävän tuomioistuimen lakia. Pyydetty todisteiden vastaanottaminen ei saa olla ristiriidassa Belgian kansallisen lainsäädännön perustavanlaatuisten oikeusperiaatteiden kanssa (17 artiklan 5 kohdan c alakohta).

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Videoneuvottelua ei välttämättä tarvitse järjestää tuomioistuimen tiloissa.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Pyynnön esittävä tuomioistuin päättää tallentamisesta ja mahdollisista käytännön järjestelyistä omien sääntöjensä mukaisesti.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

a) ainoastaan hollanniksi, ranskaksi ja saksaksi (Belgian lain mukaisesti).

b) tältä osin ei ole esitetty kielivaatimuksia.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Pyynnön esittävä tuomioistuin järjestää paikalle tulkin ja vastaa tulkkauskustannuksista. Yleensä tulkki hoitaa tehtävänsä pyynnön esittävän tuomioistuimen tiloissa silloin kun videoneuvottelu toteutetaan. Ei kuitenkaan ole estettä sille, että hän olisi fyysisesti samassa paikassa kuin todistaja.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Tämä määritetään pyynnön esittävän tuomioistuimen kansallisen lain mukaisesti.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Pyynnön esittävä tuomioistuin vastaa kustannuksista.

Puhelinyhteyden avaa pyynnön esittävä tuomioistuin. Pyynnön esittävä tuomioistuin vastaa myös mahdollisista matkakustannuksista. Keskusviranomainen ilmoittaa tästä pyynnön esittävälle tuomioistuimelle samalla kun se vahvistaa ottaneensa pyynnön vastaan.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Ulkomainen tuomioistuin esittää todistajalle kutsukirjeen, jossa ilmoitetaan, että hänen osallistumisensa perustuu vapaaehtoisuuteen.

Keskusviranomainen pyytää pyynnön esittävää tuomioistuinta lähettämään kutsukirjeen ennen J-lomakkeen lähettämistä. Kirjeessä on mainittava selkeästi, että kuulemiseen osallistuminen on vapaaehtoista.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Henkilöasiakirjojen perusteella.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Tässä noudatetaan pyynnön esittävän valtion lakia.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Keskusviranomaisen edustaja toimii väliaikaisesti koordinaattorina ja hoitaa sekä testausta että varsinaista videoneuvottelua koskevat käytännön järjestelyt.

Hallintovirkamies/kirjaaja huolehtii videoneuvottelujärjestelmän käynnistämisestä ja sulkemisesta.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Keskusviranomainen esittää lisätietoja koskevat kysymykset pyynnön esittävälle tuomioistuimelle ennen videoneuvottelua.

Päivitetty viimeksi: 24/02/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.