Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Suomi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Molemmat menettelyt ovat mahdollisia. Pyynnössä tulisi mainita selkeästi kumpaa menettelyä pyynnön esittänyt tuomioistuin tarkoittaa.

Kun esitetään asetuksen 10-12 artiklan mukainen pyyntö, kuulemiseen sovelletaan todistelua koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ei ole tällaisia rajoituksia. Videon välityksellä voidaan kuulla myös asiantuntijoita ja asianosaisia.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

Ei ole.

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Ei ole.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen tallentaminen ei ole kiellettyä, mutta sitä varten tarvittavia laitteita ei ole käytettävissä kaikissa tuomioistuimissa. Asiaa tulisi erikseen tiedustella pyyntöä esitettäessä.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

Kun esitetään 10-12 artiklan mukainen pyyntö, kuuleminen toteutetaan suomen- tai ruotsinkielellä. Kun noudatetaan 17 artiklan mukaista välitöntä kuulemista, pyynnön esittänyt tuomioistuin valitsee käytettävän kielen.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Kun esitetään 10-12 artiklan mukainen pyyntö, tulkkien järjestämisestä ja sijoittamisesta voidaan sopia pyynnön esittävän ja pyynnön vastaanottavan tuomioistuimen välillä. Kun esitetään 17 artiklan mukainen pyyntö, pyynnön esittänyt tuomioistuin huolehtii itse tulkkien hankkimisesta ja sijoittamisesta.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Kun esitetään 10-12 artiklan mukainen pyyntö, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin lähettää kuultavalle kirjallisen kutsun tulla kuultavaksi. Olisi suotavaa, että tiedoksiannosta kuulemisajankohtaan olisi vähintään 2-3 viikkoa aikaa. Jos esitetään 17 artiklan mukainen pyyntö, pyynnön esittänyt tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta ja järjestelyistä.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Kun henkilöä kuullaan asetuksen 10-12 artiklan mukaisesti tuomioistuimessa, jossa on videolaitteet, videoneuvottelun käytöstä ei yleensä aiheudu erillisiä kustannuksia. Kun henkilöä kuullaan 17 artiklan mukaisesti muualla kuin tuomioistuimessa, pyynnön esittänyt tuomioistuin huolehtii videoneuvottelun kustannuksista.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaan pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kyseiselle henkilölle, että todeisteiden vastaanottaminen tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Kun esitetään 10-12 artiklan mukainen pyyntö, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin selvittää kuultavan henkilöllisyyden ja varmistaa sen tarvittaessa henkilöllisyystodistuksesta tai passista. Kun esitetään 17 artiklan mukainen pyyntö, pyytävän tuomioistuimen on varmistettava itse kuultavan henkilöllisyys.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Mitään erityisiä valan vannomiseen liittyviä edellytyksiä ei sovelleta 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa. Vala vannotaan noudattaen todistajaa kuulevan tuomioistuimen lainsäädäntöä.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ilmoittaa yhteyshenkilön tätä varten.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

- Pyynnön esittävän tuomioistuimen olisi hyvä ilmoittaa yhteyshenkilö selä teknisiä järjestelyjä että asiakohtaisia (juridisia) kysymyksiä varten.

- Pyynnössä tulisi mainita yhteyshenkilön sellaiset yhteystiedot (sähköposti ja/tai puhelinnumero), josta hänet tavoittaa myös kuulemisen aikana esimerkiksi jos videoyhteyden kanssa on ongelmia.

- Mikäli valtioiden välillä on aikaeroa, pyynnössä tulisi ilmoittaa onko tarkoitettu kuulemisajankohta pyynnön esittävän valtion aikaa vai pyynnön vastaanottavan valtion aikaa.

Päivitetty viimeksi: 27/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.