Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Gibraltar
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Gibraltarin korkeimmassa oikeudessa voidaan vastaanottaa todisteita videoneuvottelun välityksellä joko niin, että tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun toisessa jäsenvaltiossa, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan. Todisteiden vastaanottamista koskevat menettelyt esitetään Englannin ja Walesin siviilioikeudellisia menettelyjä koskevien sääntöjen 32 osassa, jota sovelletaan Gibraltarissa. Säännössä 32.3 todetaan, että tuomioistuin voi sallia todistajan todistavan videon välityksessä tai muulla tavalla. Lisätietoja esitetään käytännön ohjeessa 32, liitteessä 3.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla, ei ole silloin, kun pyyntö on esitetty 10–12 tai 17 artiklan mukaisesti. Ketä tahansa voidaan kuulla edellyttäen, että pyyntö kuuluu asetuksen (EY) N:o 1206/2001 soveltamisalaan ja että se ei ole ristiriidassa Gibraltarin lainsäädännön kanssa.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

Todisteiden tyypille ei ole rajoituksia, edellyttäen että todisteita koskeva pyyntö ei ole ristiriidassa Gibraltarin lainsäädännön kanssa ja että todisteet on käytännössä mahdollista saada videoneuvottelun välityksellä.

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Kun pyyntö esitetään 10–12 artiklan mukaisesti, on tavallista, että henkilöä kuullaan tuomioistuimessa, mutta tämä ei ole pakollista. Asetuksen 17 artiklan mukaisesti esitetyn pyynnön osalta videoneuvottelu voidaan järjestää missä tahansa.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Tällä hetkellä Gibraltarin korkeimmassa oikeudessa ei ole laitteita videoneuvottelujen nauhoittamiseksi. Jos nauhoittaminen on tarpeen, asianosaisten on järjestettävä nauhoittaminen joko siellä, missä todistajanlausunto annetaan, tai siellä, missä sitä katsellaan.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

a) Kun pyyntö esitetään 10–12 artiklan mukaisesti, kuuleminen olisi toteutettava englanniksi.

b) Kun todisteet vastaanotetaan välittömästi, ei kuulemisessa käytettävää kieltä koskevaa vaatimusta ole, mutta pyynnön esittäneen jäsenvaltion on järjestettävä tulkkaus todistajalle, joka ei ymmärrä kuulemisessa käytettävää kieltä.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Kun pyyntö on esitetty 10–12 artiklan mukaisesti ja todistaja tarvitsee tulkin osallistuakseen englanninkieliseen kuulemiseen, asianosaiset järjestävät tulkin. Jos todistaja ei tarvitse tulkkausta, mutta pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa ei ymmärretä englantia, kyseisen tuomioistuimen on itse huolehdittava tulkkauksesta. Tulkin sijaintiin tällaisessa tilanteessa ei sovelleta mitään rajoituksia. Käytännön syistä olisi kuitenkin todennäköisesti helpompaa, että tulkki olisi pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin järjestää tulkkauksen, kun pyyntö on esitetty 17 artiklan mukaisesti. Tässäkään tapauksessa tulkin sijoittamista koskevia rajoituksia ei ole.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Kun pyyntö on esitetty 10–12 artiklan mukaisesti, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin hoitaa kaikki järjestelyt. Kun on kyse 17 artiklasta ja Gibraltarin keskuselin on hyväksynyt välittömän todisteiden vastaanottamisen, se ilmoittaa pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle järjestelyistä. Tämän jälkeen pyynnön esittäneen tuomioistuimen on otettava yhteyttä tarvittavia järjestelyjä varten.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen olisi otettava yhteyttä kuultavaan henkilöön soveltuvan ajankohdan sopimiseksi. On järkevää varata vähintään kuukausi tarvittaviin järjestelyihin.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Kulut vaihtelevat riippuen useista olosuhteista, kuten videoneuvottelun pitopaikasta (ts. järjestetäänkö se tuomioistuimessa vai jossakin muualla); kuulemisen ajankohdasta (ts. jos kuuleminen järjestetään tavanomaisen työajan ulkopuolella, henkilöstön on jäätävä ylitöihin); tarvitaanko erityisiä menettelyjä; ja aiheuttaako laitteiston käyttö kuluja. Gibraltarin oikeushallinto ilmoittaa kuluista pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle. Maksu on suoritettava Yhdistyneen kuningaskunnan puntina joko henkilökohtaisesti käteisellä tai maksukortilla korkeimman oikeuden kirjaamoon tai sähköisesti.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Kun Gibraltarin keskuselin hyväksyy 17 artiklan mukaisen välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön, annettavassa päätöksessä määrätään, että pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kuultavalle henkilölle, että osallistuminen kuulemiseen on vapaaehtoista ja että henkilö voi poistua kuulemisesta missä tahansa menettelyn vaiheessa. Pyynnön esittänyttä tuomioistuinta pyydetään välittämään jäljennös tästä määräyksestä kuultavalle henkilölle kun videoneuvottelua varten tehdään järjestelyjä.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Kun Gibraltarin korkein oikeus kuulee henkilöä siten, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu kuulemiseen 10–12 artiklan mukaisesti, henkilön on vannottava vala tai annettava vakuutus ja tässä yhteydessä vahvistettava henkilöllisyytensä. Kun pyynnön esittänyt tuomioistuin vastaanottaa välittömästi todisteita 17 artiklan mukaisesti, kyseinen tuomioistuin käyttää tarpeellisiksi katsomiaan keinoja kuultavan henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Kun pyyntö on esitetty 10–12 artiklan mukaisesti, vala vannotaan tai vakuutus annetaan Gibraltarin tuomioistuinten tavanomaisen menettelyn mukaisesti. Kun pyyntö on esitetty 17 artiklan mukaisesti, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle mahdollista valaa koskevista vaatimuksista, jotta paikalle voidaan toimittaa asianmukaiset kirjat.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Kun pyyntö on esitetty 10–12 artiklan mukaisesti, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin hoitaa tarvittavat järjestelyt. Kun keskuselin hyväksyy 17 artiklan mukaisesti esitetyn pyynnön, se ilmoittaa korkeimmalle oikeudelle, että tämä voi odottaa pyynnön esittäneen tuomioistuimen yhteydenottoa ja että sen on tehtävä yhteistyötä pyynnön esittäneen tuomioistuimen kanssa sen varmistamiseksi, että saatavilla on henkilö, joka voi käyttää videoneuvottelulaitteita ja ratkaista mahdolliset tekniset ongelmat kuulemisajankohtana.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Kun pyyntö esitetään 17 artiklan mukaisesti, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle, jos kuultavalla henkilöllä on erityisvaatimuksia, esimerkiksi pyörätuolin käyttäjälle soveltuva sisäänpääsy tai induktiosilmukkajärjestelmä kuulolaitetta varten.

Päivitetty viimeksi: 01/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.