Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Kreikka
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Kyllä, mutta (toistaiseksi) vain Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Ei ole. Kaikkia oikeudenkäynnin osapuolia voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

Todistajien, asiantuntijoiden ja asianosaisten ym. suullista kuulemista varten ei ole asetettu rajoituksia.

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Kuuleminen voi tapahtua asianmukaisesti varustetussa huoneessa tuomioistuimessa tai Kreikan konsuliedustustossa ulkomailla.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen on sallittua, ja tuomioistuimen kirjaaja tai ulkomailla Kreikan konsuliedustuston sihteeri laatii pöytäkirjan.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

Menettely tapahtuu kreikan kielellä, ja paikalla on tarvittaessa tulkki.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Se asianosainen, joka pyytää kreikkaa taitamattoman todistajan, toisen asianosaisen tai asiantuntijan kuulemista videoneuvottelun välityksellä, vastaa tulkin järjestämisestä ja tämän palkkion maksamisesta. Tulkkien on oltava samassa huoneessa kuin menettelyä videoneuvottelun välityksellä johtava tuomari tai ulkomailla Kreikan konsuliviranomaisen sihteeri.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Presidentin asetuksen 142/2013 3 artiklasta: ”Tuomioistuin päättää videoneuvottelun käyttämisestä asiakohtaisesti joko omasta aloitteestaan tai asianosaisen pyynnöstä. Tuomioistuimella on toimivalta päättää, hyväksyykö se tällaisen pyynnön. Tuomioistuin päättää myös, onko tällaisen teknologian käyttö tarpeen menettelyn tehokkuuden kannalta. Tuomioistuin arvioi kunkin asian olosuhteet ja voi suostua videoneuvottelun käyttämistä koskevaan pyyntöön mutta vaatia lisätakeita menettelyn toteuttamiseksi asianmukaisesti.

a) Asianosaisen pyyntö: Asianosainen esittää asiaa käsittelevän tuomioistuimen kirjaajalle pyynnön kysymysten esittämisestä videoneuvottelun välityksellä (siviiliprosessilain (Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) 270 §:n 7 momentti) taikka kuulemista tai todistuksen antamista videoneuvottelun välityksellä koskevan pyynnön (siviiliprosessilain 270 §:n 8 momentti).

Pyynnössä mainitaan, mitä tuomioistuinta tai kaukana olevaa konsuliviranomaista pyyntö koskee, videoneuvotteluun osallistuvien henkilöiden nimet ja osoitteet (myös sähköpostiosoitteet) sekä puhelin- ja faksinumerot, joista heidät tavoittaa, menettelytoimi, jota varten kysymyksiä on tarkoitus esittää videoneuvottelun välityksellä, neuvottelun arvioitu kesto sekä tarvittavat laitteet. Siinä mainitaan myös asianosaisten videoneuvottelun käytölle mahdollisesti esittämät ehdot.

Pyyntö voidaan esittää milloin tahansa menettelyn kaikissa vaiheissa, kunhan noudatetaan siviiliprosessilaissa kullekin menettelytoimelle asetettuja määräaikoja. Sovellettavien sääntöjen mukaisesti pyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa myös sähköisesti.

Yhteydenpito videoneuvottelun suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi on tuomioistuimen ja videoneuvottelupaikan toimivaltaisten viranomaisten vastuulla, ja voi tapahtua kaikin asianmukaisin tavoin, kuten puhelimitse, sähköpostilla tai faksitse.

Tuomioistuin hyväksyy tai hylkää hakemuksen. Tuomioistuimen kirjaaja toimittaa tuomioistuimen päätöksen hakemuksen esittäneelle asianosaiselle millä tahansa sopivalla tavalla. Jos pyyntö hyväksytään, on sen esittäneen asianosaisen vastuulla ilmoittaa muille asianosaisille, että kyseinen menettelyvaihe tapahtuu videoneuvottelun välityksellä.

b) Tuomioistuimen oma-aloitteinen toiminta: Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi omasta aloitteestaan päättää käyttää videoneuvottelua, jolloin se ilmoittaa siitä asianosaisille.”

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Se asianosainen, joka pyytää kreikkaa taitamattoman todistajan, toisen asianosaisen tai asiantuntijan kuulemista videoneuvottelun välityksellä, vastaa tulkin järjestämisestä ja tämän palkkion maksamisesta. Asianosainen maksaa palkkion suoraan tulkille.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Tuomioistuin ilmoittaa siitä.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Keskustelua johtava tuomari varmistaa kuultavan henkilöllisyyden. Videoneuvottelutilassa kuultavan henkilön henkilöllisyyden varmistamisessa tuomaria auttaa konsuliviranomaisen sihteeri tai muu konsulin valtuuttama henkilö, joka on kuultavan henkilön kanssa samassa tilassa.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Keskustelua johtava tuomari kysyy todistajalta, asiantuntijalta tai muulta henkilöltä, vannooko hän valan vai antaako vakuutuksen. Samaa kysytään myös tulkilta ennen kuin tämä aloittaa työnsä.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Näistä asioista vastaavien tuomioistuimen virkamiesten on oltava läsnä ennen kuulemista videoneuvottelun välityksellä ja sen aikana.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Ei mitään.

Päivitetty viimeksi: 13/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.