Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Tuomari päättää toisen valtion edustajien osallistumisesta videoneuvotteluun hyvissä ajoin ennen videoneuvottelun ajankohtaa ottamalla erikseen yhteyttä pyynnön esittäjään.

Tuomari ratkaisee kaikki kysymykset siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) mukaiszesti.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Siviiliprosessilain 122 pykälän 1 kohdan mukaan asiantuntijaa voidaan kuulla myös videoyhteyden välityksellä.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

Tuomioistuimen päätöksen mukaan.

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Kaikki kysymykset ja oikeusapua koskevat pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti eri näkökohdat huomioon ottaen.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Siviiliprosessilain 152 pykälän 3 momentissa säädetään, että valokuvaus-, elokuva- ja videolaitteiden käyttö oikeuden istunnossa on sallittu ainoastaan tuomarin luvalla.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

a) Oikeuden istunto pidetään latvian kielellä. Latvian kielen tulkkauksen järjestää videoneuvottelua pyytänyt valtio.

b) Mahdollinen välitön todisteiden vastaanottaminen tapahtuu osapuolten keskinäisellä sopimuksella.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Videoneuvottelua pyytävä osapuoli toimittaa tulkin. Tulkki on mukana oikeussalissa.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Oikeusapua koskevat pyynnöt on esitettävä hyvissä ajoin, ja vähintään 60 päivää ennen suunniteltua videoneuvottelua.

Ennen suunniteltua videokonferenssia olisi sovittava ajankohdasta yhteyden testaamiseksi.

Tekniset parametrit on täsmennettävä videoneuvottelua koskevan pyynnön yhteydessä.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Siviiliprosessilain 716 pykälän mukaan kustannukset katetaan valtion talousarviosta.

Tuomioistuin, joka toteuttaa vieraan valtion esittämän pyynnön todisteiden vastaanottamisesta, ilmoittaa oikeusministeriölle (Tieslietu ministrija) seuraavat pyynnön toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset:

1) asiantuntijoille ja tulkeille maksettavat palkkiot;

2) summat, jotka ovat aiheutuneet todisteiden vastaanottamista koskevan vieraan valtion pyynnön toteuttamisesta laissa säädettyjen tapauksien osalta kyseessä olevan valtion menettelyjen mukaisesti;

3) kulut, jotka liittyvät vieraan valtion toimivaltaisen viranomaisen lähettämän todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön toteuttamisessa käytettyihin teknisiin keinoihin.

3) oikeusministeriö voi pyytää vieraan valtion toimivaltaista viranomaista kattamaan tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut kustannukset.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Vieras valtio vastaa tiedottamisesta asianosaiselle.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Tuomioistuin todentaa henkilöllisyyden siviiliprosessilain määräysten mukaisesti.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Siviiliprosessilaissa ei ole säädetty tällaisesta menettelystä. Vieras valtio voi kuitenkin pyytää tuomioistuinta päättämään valasta.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Ennen videoneuvotteluja ja niiden testausta osapuolet ilmoittavat toisilleen tekniset parametrinsä ja yhteyshenkilönsä (oikeudessa läsnä oleva yhteyshenkilö ja teknistä tukea antavan tahon yhteyshenkilö).

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Tarvittavat tekniset tiedot ja teknisten eritelmien sisältämät tiedot.

Päivitetty viimeksi: 24/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.