Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Luxemburg
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Kyllä, molemmat menettelyt ovat mahdollisia. Valtaosa Luxemburgille osoitetuista pyynnöistä koskee todisteiden vastaanottamista siten, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan.

Videoneuvotteluista ei ole säädetty erikseen, joten niihin sovelletaan uuden siviiliprosessilain säännöksiä, jotka koskevat todistajien kuulemista, tuomarin suorittamia tarkistuksia ja osapuolten henkilökohtaista osallistumista oikeudenkäyntiin. Toistaiseksi ei ole olemassa videoneuvotteluja koskevaa oikeuskäytäntöä.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla todistajia ja tietyissä tapauksissa myös asianosaisia ja asiantuntijoita. Toistaiseksi pyynnöt ovat kuitenkin koskeneet ainoastaan todistajien kuulemista.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

Ainoa rajoitus koskee sitä, että todistajan kuulemisen on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Jos todistaja kieltäytyy videoneuvottelusta, Luxemburgin viranomaiset eivät voi pakottaa häntä siihen.

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Todisteiden on oltava sellaisia, että ne voidaan ottaa vastaan sellaisissa tuomioistuimen tiloissa, joissa on tarvittavat tekniset laitteet.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Jos pyynnön esittänyt valtio haluaa nauhoittaa videoneuvottelun, sen on saatava siihen Luxemburgissa kuultavan todistajan nimenomainen lupa. Luxemburg ei pyynnön vastaanottavana valtiona nauhoita videoneuvotteluja, koska Luxemburgin laki kieltää sen.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

a) ranskaksi tai saksaksi

b) millä tahansa kielellä.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Pyynnön vastaanottavana valtiona Luxemburg järjestää tulkkauksen, jos viestintä pyynnön esittäneen valtion viranomaisten tai kuultavan kanssa sitä edellyttää.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Luxemburgin viranomaiset eli käytännössä tutkintatoimesta vastaava tuomioistuin ottaa yhteyttä pyynnön esittävän jäsenvaltion viranomaisiin videoneuvottelun ajankohdan sopimista varten. Tiedoksiantamiseen on varattava vähintään 15 päivää. Luxemburgin viranomaiset huolehtivat asianomaisten henkilöiden kutsumisesta.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Asetuksessa säädetään, että pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio hyväksyy videoneuvottelun järjestämisen ja pyynnön esittävä jäsenvaltio huolehtii kaikista virallisista menettelyistä, järjestelyistä ja teknisistä seikoista, myös asianomaisille tiedottamisesta.

Videoneuvottelusta aiheutuvat kustannukset ja todistajalle maksettavat korvaukset maksaa Luxemburg. Tulkkauskustannukset maksaa periaatteessa pyynnön esittänyt jäsenvaltio.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Kuultavalle henkilölle ilmoitetaan tästä kutsukirjeessä, minkä lisäksi tuomari tai tuomioistuimen kirjaaja kertoo sen hänelle ennen videoneuvottelun alkua.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Kun Luxemburg on vastaanottanut pyynnön, sen tuomioistuin tarkistaa kuultavan henkilöllisyyden henkilöasiakirjojen perusteella videoneuvottelun alussa.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Sekä todistajien että asiantuntijoiden on vannottava valalla, että he puhuvat totta. Heille ilmoitetaan, että väärän todistuksen antaminen voi johtaa sakko- tai vankeusrangaistukseen.

Vala vannotaan pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle.

Asetuksen 17 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa pyynnön esittänyt valtio soveltaa omia vaatimuksiaan. Videoneuvottelussa läsnä oleva luxemburgilainen tuomari puuttuu pyynnön vastaanottaneen valtion edustajana asiaan vain jos ilmenee ongelmia.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Videoneuvottelulle sovittuna ajankohtana paikalla ovat tuomari, tuomioistuimen kirjaaja, teknikko ja tarvittaessa tulkki.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Ennen videoneuvottelun järjestämistä on selvitettävä eräitä teknisiä seikkoja. Sen vuoksi videoneuvottelun onnistuminen edellyttää huolellista valmistelua ja yhteyshenkilöiden tehokasta yhteistyötä.

Päivitetty viimeksi: 10/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.