Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Kun Malta on pyynnön esittänyt valtio, videoneuvottelua käytetään vasta viimeisenä keinona.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Tällaisia rajoituksia ei ole asetettu. Videon välityksellä voidaan kuulla todistajia, asiantuntijoita ja asianosaisia.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

On tuomioistuimen asia päättää, millaisia todisteita voidaan ottaa vastaan.

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Kun Malta on pyynnön vastaanottanut valtio, henkilöä on kuultava tuomioistuimessa.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Videoneuvottelujen tallentaminen on sallittua, ja siihen tarvittavat laitteet ovat käytettävissä.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

a) Kun Malta on pyynnön vastaanottanut valtio, 10–12 artiklan mukaisesti pyydetty kuuleminen toteutetaan maltan tai englannin kielellä.

b) Kun Malta on pyynnön esittänyt valtio, 17 artiklan mukainen kuuleminen toteutetaan maltan tai englannin kielellä.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Kun Malta on pyynnön vastaanottanut ja kuulemisen järjestävä valtio, noudatetaan siviiliprosessilain 596 §:n 1 momenttia (Maltan lain 12 luku): Jos tuomioistuin ei ymmärrä todistajan käyttämää kieltä, se nimittää pätevän tulkin, jonka palkkiosta todistajan kutsunut osapuoli vastaa alustavasti. Tällöin tulkin on oltava samassa paikassa kuin todistaja.

Kun Malta on 17 artiklan mukaisen pyynnön esittänyt valtio ja todisteita vastaanotetaan suoraan toisessa jäsenvaltiossa, tulkki sijoitetaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Kun todistajia kuullaan 10 ja 12 artiklan mukaisesti ja Malta on pyynnön vastaanottanut valtio, noudatetaan siviiliprosessilain 596 §:n 1 momenttia: Todistajat kutsutaan kuultavaksi haasteella, joka toimitetaan asianosaisen hakemuksesta. Oikeudenistuntojen välille on jätettävä kuukauden tauko, jotta haaste ehditään antaa todistajalle tiedoksi.

Kun Malta on 17 artiklan mukaisen pyynnön esittänyt valtio, tuomioistuimen on ratkaistava, millä tavoin kuulemisajankohta ja ‑paikka annetaan tiedoksi kuultavalle henkilölle. Oikeudenistuntojen välille on jätettävä kuukauden tauko, jotta haaste ehditään antaa todistajalle tiedoksi.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Vähimmäismaksu on 100 euroa, joka kattaa videoneuvottelun kaksi ensimmäistä tuntia.

Sen jälkeen maksu on 50 euroa tunnilta.

Lisäksi veloitetaan teknisen avustajan palkkio, joka on 58 euroa tunnilta.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Tuomioistuin varoittaa todistajaa ennen kuulemista, että jos hän ei ole halukas antamaan todistajanlausuntoa, hänen on syytä ilmoittaa tästä pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Tuomioistuin voi pyytää kuultavaa henkilöä esittämään passin tai henkilöllisyystodistuksen ennen todistajanlausunnon antamista. Todistajalle ilmoitetaan ennen istuntoa, että hänen on esitettävä jompikumpi näistä asiakirjoista.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Siviiliprosessilain 111 §:n mukaan roomalaiskatolista uskoa tunnustava todistaja vannoo valan uskontokuntansa jäsenten tapojen mukaisesti, kun taas todistaja, joka ei tunnusta kyseistä uskoa, vannoo valan tavalla, jota hän itse pitää omaatuntoaan vahvimmin sitovana.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Yhteyshenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt:

Charles Calleja, vanhempi audiovisuaalinen avustaja,

vastaa videoneuvottelujen yhdistämisestä, testaamisesta ja teknisestä avusta.

Puhelin (+356) 25 90 23 75 – Vallettan oikeustalon 4. kerros

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar vastaa videoneuvottelujen saatavuudesta.

Puhelin (+356) 25 90 23 91 – Vallettan oikeustalon 4. kerros

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, kirjaaja

Puhelin (+356) 25 90 22 11 – Vallettan oikeustalon 4. kerros

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Pyynnön esittävän tuomioistuimen on ilmoitettava ennen kuulemispäivää seuraavat tiedot:

a. aikavyöhyke

b. ajanvaraus testausta varten (päivämäärä ja kellonaika)

c. kiinteä IP-osoite

d. teknisen yhteyshenkilön yhteystiedot.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.