Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Pohjois-Irlannin tuomioistuimissa voidaan vastaanottaa todisteita videoneuvottelun välityksellä joko niin, että tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun toisessa jäsenvaltiossa, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan. Todisteiden vastaanottamista koskevat menettelyt esitetään korkeimman oikeuden oikeudenkäyntisääntöjen 38 §:ssä (korkeimman oikeuden oikeudenkäyntisäännöt (Pohjois-Irlanti) (tarkistus N:o 2) 2005).

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla, ei ole silloin, kun pyyntö esitetään asetuksen (EY) N:o 1206/2001 10–12 tai 17 artiklan mukaisesti, edellyttäen että pyyntö kuuluu asetuksen soveltamisalaan ja että se ei ole ristiriidassa Pohjois-Irlannin lainsäädännön kanssa. Ketä tahansa asiaankuuluvaa henkilöä voidaan kuulla.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

Todisteiden tyypille ei ole rajoituksia, edellyttäen että todisteita koskeva pyyntö ei ole ristiriidassa Pohjois-Irlannin lainsäädännön kanssa ja että ne on käytännössä mahdollista saada videoneuvottelun välityksellä.

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Kun pyyntö esitetään 10–12 artiklan mukaisesti, on tavallista, että henkilöä kuullaan tuomioistuimessa, mutta tämä ei ole pakollista. Videoneuvottelu, jota on pyydetty 17 artiklan mukaisesti, voidaan järjestää missä tahansa, mutta pyynnön esittäneen jäsenvaltion tuomioistuimelle ehdotetaan todistajaa lähinnä olevaa tuomioistuinta, jossa on videoneuvottelulaitteet.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Kaikki ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) menettelyt tallennetaan, koska kyseessä on yleinen tuomioistuin.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

a) Kun pyyntö esitetään 10–12 artiklan mukaisesti, kuuleminen olisi toteutettava englanniksi.

b) Kun todisteet vastaanotetaan välittömästi, ei kuulemisessa käytettävää kieltä koskevaa vaatimusta ole, mutta pyynnön esittäneen jäsenvaltion on järjestettävä tulkkaus todistajalle, joka ei ymmärrä kuulemisessa käytettävää kieltä.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Kun pyyntö on esitetty 10–12 artiklan mukaisesti ja todistaja tarvitsee tulkin osallistuakseen englanninkieliseen kuulemiseen, Pohjois-Irlannin tuomioistuinviranomaiset järjestävät tulkin. Jos todistaja ei tarvitse tulkkausta, mutta pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa ei ymmärretä englantia, kyseisen tuomioistuimen on itse huolehdittava tulkkauksesta. Tulkin sijaintiin tällaisessa tilanteessa ei sovelleta mitään rajoituksia. Käytännön syistä olisi kuitenkin todennäköisesti helpompaa, että tulkki olisi pyynnön esittäneessä tuomioistuimessa.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin järjestää tulkkauksen, kun pyyntö on esitetty 17 artiklan mukaisesti. Tässäkään tapauksessa tulkin sijoittamista koskevia rajoituksia ei ole.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Kun pyyntö on esitetty 10–12 artiklan mukaisesti, pyynnön vastaanottanut tuomioistuin hoitaa kaikki järjestelyt. Kun on kyse 17 artiklasta ja Pohjois-Irlannin keskuselin on hyväksynyt välittömän todisteiden vastaanottamisen, se ilmoittaa pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle kuultavaa henkilöä lähimmän tuomioistuimen, jossa on videoneuvottelulaitteet. Tämän jälkeen pyynnön esittäneen tuomioistuimen on otettava yhteyttä suoraan ehdotettuun tuomioistuimeen tarvittavia järjestelyjä varten. Keskuselin ilmoittaa tuomioistuimelle, jossa on videoneuvottelulaitteet, että sillä on odotettavissa yhteydenotto pyynnön esittäneestä tuomioistuimesta.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen olisi varmistettava koska videoneuvottelulaitteet ovat käytettävissä ja otettava sitten yhteyttä kuultavaan henkilöön soveltuvan ajankohdan sopimiseksi. On järkevää varata vähintään kuukausi tarvittaviin järjestelyihin.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Kuluja aiheutuu laitteiden vuokraamisesta sekä puhelun kestosta. Kulut on maksettava Yhdistyneen kuningaskunnan puntina joko käteisellä tai pankkivekselillä.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Kun Pohjois-Irlannin keskuselin hyväksyy 17 artiklan mukaisen välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön, annettavassa päätöksessä määrätään, että pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kuultavalle henkilölle, että osallistuminen kuulemiseen on vapaaehtoista ja että henkilö voi poistua kuulemisesta missä tahansa menettelyn vaiheessa. Pyynnön esittänyttä tuomioistuinta pyydetään välittämään kuultavalle henkilölle jäljennös tästä määräyksestä, kun videoneuvottelua varten tehdään järjestelyjä.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Kun pohjoisirlantilainen tuomioistuin kuulee henkilöä siten, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu kuulemiseen 10–12 artiklan mukaisesti, henkilön on vannottava vala tai annettava vakuutus ja tässä yhdessä vahvistettava henkilöllisyytensä. Kun pyynnön esittänyt tuomioistuin vastaanottaa välittömästi todisteita 17 artiklan mukaisesti, kyseinen tuomioistuin käyttää tarpeellisiksi katsomiaan keinoja kuultavan henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Kun pyyntö on esitetty 10–12 artiklan mukaisesti, vala vannotaan tai vakuutus annetaan Pohjois-Irlannin tuomioistuinten tavanomaisen menettelyn mukaisesti. Kun pyyntö on esitetty 17 artiklan mukaisesti, pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava pyynnön vastaanottaneelle tuomioistuimelle mahdollista valaa koskevista vaatimuksista, jotta paikalle voidaan toimittaa asianmukaiset kirjat.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Pohjois-Irlannin oikeushallinto (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) osoittaa yhteyshenkilön, joka tekee yhteistyötä pyynnön esittäneen tuomioistuimen kanssa ja on saatavilla kuulemispäivänä. Teknisiä testejä toteutetaan joitakin päiviä ennen kuulemispäivää. Testejä toteutetaan myös varhain kuulemispäivän aamuna. Kuulemispäivänä on saatavilla teknistä tukea.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Tällä hetkellä lisätietoja ei vaadita.

Päivitetty viimeksi: 31/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.