Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Kyllä. Skotlannissa on 38 tuomioistuinta, jotka on varusteltu tätä varten.

Kaikkiin asetuksen (EY) N:o 1206/2001 mukaisesti toimitettuihin hakemuksiin sovelletaan sen 10–12 ja 17 artiklaa. Näissä asioissa ei sovelleta muita paikallisia menettelyjä.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Tällaisia rajoituksia ei ole asetettu.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

Lakisääteisiä rajoituksia ei ole. Käytännön rajoituksia voi olla (esimerkiksi viittaukset fyysisiin esineisiin, jotka ovat pyynnön esittäneen tuomioistuimen hallussa ja joihin todistajalla ei ole pääsyä).

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Tämänkään osalta ei ole lakisääteisiä rajoituksia. Aiemmin on käytetty oikeussaleja ja muita tiloja. Tuomari (Sheriff) tai tuomioistuimen kirjuri (Sheriff Clerk) määrittää asianmukaisen paikan siinä tuomioistuimessa, johon hakemus on toimitettu.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Kuuleminen voidaan nauhoittaa.

Koska kuulemiset voidaan joka tapauksessa nauhoittaa kummassa tahansa päässä, voi olla asianmukaisempaa, että pyynnön esittänyt tuomioistuin nauhoittaa kuulemisen.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

Molemmissa tapauksissa oletuskielenä on englanti.

Jos pyynnön esittänyt tuomioistuin toivoo käytettävän toista kieltä, tarvitaan tulkkia, joka kääntää menettelyt englanniksi niille läsnä oleville osapuolille, jotka eivät puhu pyynnön esittäneen tuomioistuimen käyttämää kieltä.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen olisi asetuksen (EY) N:o 1206/2001 18 artiklan mukaisesti huolehdittava paikallisista tulkkausta koskevista järjestelyistä.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Tiedoksi antamisesta asianosaisille huolehtii paikallinen tuomioistuin asetuksen (EY) N:o 1206/2001 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Tavallisesti lähetetään ensimmäisen luokan kirjattu kirje.

Yleensä sovelletaan voimassa olevia tiedoksi antamista koskevia sääntöjä, eli tiedoksianto on toimitettava vähintään 48 tuntia ennen kuulemista. Käytännössä aika on kuitenkin pidempi, koska kuulemisajankohta vahvistetaan tavallisesti muutamaa viikkoa etukäteen.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Skotlannin oikeushallinnolle videoneuvotteluista aiheutuvia mahdollisia kuluja ei yleensä siirretä asianosaisten maksettavaksi.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Pyynnön esittänyt tuomioistuin ilmoittaa tästä asianmukaisesti A-lomakkeella. Tavallisesti nämä tiedot kopioidaan F-lomakkeeseen, joka annetaan tiedoksi todistajalle. Paikallinen tuomioistuin ei sovella muita vaatimuksia.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Käytössä ei ole määrättyä menetelmää. Pyynnön esittänyt tuomioistuin voi määrätä esimerkiksi esittämään passin tai ajokortin, ja tällaiset vaatimukset välitetään todistajalle. Henkilöllisyys tarkistetaan asiakirjoista kuulemispäivänä pyynnön esittänyttä tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Jos pyynnön esittänyt tuomioistuin vaatii valan vannomista, paikallisen tuomioistuimen on saatava tietää, mitä menettelyjä pyynnön esittänyt tuomioistuin soveltaa (esimerkiksi pyhän kirjan käyttämistä tai käytettäviä sanamuotoja).

Paikallinen tuomioistuin saattaa haluta lisäksi soveltaa skotlantilaisen valan vannomista, mutta tämä kuuluu tuomioistuimen puheenjohtajan harkintavaltaan.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Paikallinen tuomioistuin hankkii osana valmisteluja pyynnön esittäneen tuomioistuimen yhteyshenkilön yhteystiedot ja toimittaa ne Skotlannin oikeushallinnon sähköisten palvelujen yksikölle (ESDU).

ESDU ottaa yhteyttä pyynnön esittäneeseen tuomioistuimeen järjestääkseen laitteiden testausajankohdan ja ‑paikan. Kuulemispäivänä ESDU käyttää paikallisia laitteita ja huolehtii mahdollisista teknisistä ongelmista.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Mahdolliset esteetöntä pääsyä koskevat vaatimukset tai tiedot terveydentilasta, jos ne vaikuttavat kuulemisajankohdan tai ‑paikan valintaan.

Päivitetty viimeksi: 01/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.