Izvođenje dokaza videokonferencijom

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da, dokazi se mogu izvoditi na oba načina. Postupci su razvijeni ad hoc. Belgijsko zakonodavstvo ne sadržava odredbe o videokonferencijama, ali one nisu ni zabranjene.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Mogu se izvoditi dokazi svjedoka i vještaka. U praksi su dokazi stranaka već izvedeni u skladu s člankom 17.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

U tom pogledu mora se primjenjivati nacionalno zakonodavstvo suda koji je uputio zahtjev. Traženim izvođenjem dokaza ne smiju se kršiti temeljna načela belgijskog nacionalnog prava (članak 17. stavak 5. točka (c)).

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Saslušanje videokonferencijom ne mora se obavljati na sudu.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Sud koji je uputio zahtjev utvrđuje u skladu s vlastitim pravilima treba li se rasprava snimati i ako je potrebno organizira snimanje.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

a) Samo na nizozemskom, francuskom ili njemačkom (belgijsko pravo).

b) Nema jezičnih zahtjeva.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Sud koji je uputio zahtjev angažira tumača i snosi troškove prevođenja. Tumač obično pruža usluge na sudu koji je uputio zahtjev dok se održava videokonferencija. Međutim, nema razloga zašto tumač ne može biti fizički nazočan sa svjedokom.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

To se utvrđuje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom suda koji je uputio zahtjev.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Troškove snosi sud koji je uputio zahtjev.

Telefonsku vezu uspostavlja sud koji je uputio zahtjev. Sve putne troškove također snosi sud koji je uputio zahtjev. Središnje tijelo to napominje sudu koji upućuje zahtjev pri potvrđivanju primitka zahtjeva.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Strani sud obavješćuje svjedoka o pozivu u kojem je navedeno da je njegova suradnja dobrovoljna.

Središnje tijelo traži od suda koji upućuje zahtjev da mu pošalje poziv prije slanja obrasca J. U tom dopisu mora biti jasno navedeno da je osoba obaviještena da je dolazak na raspravu dobrovoljan.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Osobnim ispravama.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

To se obavlja u skladu s pravom države koja je uputila zahtjev.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Zaposlenik središnjeg tijela privremeno preuzima ulogu koordinatora u cilju dogovora o praktičnim pitanjima kao što su datum i vrijeme pokusne rasprave i stvarne rasprave.

Za uključivanje/isključivanje sustava odgovoran je administrator/službenik.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Središnje tijelo prije rasprave šalje zahtjeve za dodatne informacije sudu koji upućuje zahtjev.

Posljednji put ažurirano: 24/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.