Izvođenje dokaza videokonferencijom

Bugarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da, dokazi se mogu izvoditi na oba načina. Postupci se izrađuju ad hoc. U bugarskom zakonodavstvu nema odredbi o videokonferenciji, no ona nije ni zabranjena. Zahtjevi za izvođenje dokaza, uključujući videokonferencijom, podnose se okružnom sudu u čijoj se mjesnoj nadležnosti to izvođenje treba provesti (članak 617. stavak 1. Zakona o parničnom postupku (Grazhdanski protsesualen kodeks, GPK) iz 2008.). U Bugarskoj pokrajinski sudovi u čijoj će se mjesnoj nadležnosti dokazi neposredno izvoditi nadležni su za odobrenje neposrednog izvođenja dokaza (članak 617. stavak 2. GPK-a iz 2008.). Nadležni sud pronalazi se s pomoću alata za pretraživanje na Europskom portalu e-pravosuđe / Europskom pravosudnom atlasu. Zahtjev mora sadržavati podatke kao što su ime i adresa stranaka, priroda i predmet spora, opis izvođenja dokaza koje će se provesti itd. Potrebno je upotrijebiti sljedeće obrasce: obrazac A: Zahtjev za izvođenje dokaza (na temelju članaka od 10. do 12.); obrazac I: Zahtjev za neposredno izvođenje dokaza (na temelju članka 17.). Bugarska ne održava niti je sklopila sporazume ili dogovore s drugim državama članicama EU-a za omogućivanje izvođenja dokaza koji su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1206/2001. Primjena Uredbe (EZ) br. 1206/2001 ima prednost pred sporazumima koje je Bugarska sklopila s drugim državama članicama u dijelu koji se odnosi na izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Ne, takva ograničenja ne postoje. Bugarski Zakon o parničnom postupku, za razliku od Zakona o kaznenom postupku (Nakazatelen protsesualen kodeks, NPK), ne sadržava posebne odredbe o izvođenju dokaza videokonferencijom, a sud koji je mjesno nadležan za izvođenje dokaza ima diskrecijsko pravo odlučiti koje bi osobe trebalo ispitati na taj način (članak 617. stavci 1. i 2. GPK-a). U skladu s GPK-om mogu se ispitati i svjedoci i vještaci, a i same stranke u sporu. Maloljetnici se mogu ispitati samo u prisutnosti njihova pravnog zastupnika, a djeca se ne smiju ispitivati ako su mlađa od 10 godina (članak 15. Zakona o zaštiti djece (Zakon za zakrila na deteto)).

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Ne, ne postoje odredbe o takvim ograničenjima. Ako sud koji upućuje zahtjev ili zamoljeni sud nema pristup opremi za videokonferenciju, ta se oprema sudovima može osigurati na temelju sporazuma.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Osobe se obično ispituju u zgradi relevantnog suda, u skladu s člankom 163. stavkom 1. GPK-a. Ako za to postoje važni razlozi, ispitivanje se alternativno može provesti izvan suda, pod uvjetom da je na raspolaganju tehnička oprema za izvođenje dokaza videokonferencijom i da je strankama u sporu poslan poziv da prisustvuju.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Saslušanja videokonferencijom mogu se provoditi samo uz suglasnost stranaka (članak 148. GPK-a). Samo tim koji provodi videokonferenciju ima pravo snimati saslušanje. Sud koji je mjesno nadležan za provedbu saslušanja ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li se videokonferencija snimati. Može se izraditi zvučni zapis saslušanja. Taj se zvučni zapis pohranjuje na podatkovnom mediju, koji je dio spisa predmeta.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Svi bugarski sudovi provode saslušanja na svojem službenom jeziku (odnosno bugarskom), a ako je to potrebno, osigurava se tumač. Ako se podnose zahtjevi za posredno izvođenje dokaza na temelju članaka od 10. do 12., upotrebljava se jezik zamoljenog suda. Ako se podnose zahtjevi za neposredno izvođenje dokaza na temelju članka 17., upotrebljava se jezik suda koji upućuje zahtjev, ovisno o uvjetima koje je utvrdio nadležni pokrajinski sud.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

To pitanje nije uređeno bugarskim zakonodavstvom. Tumači se osiguravaju ad hoc i u tu svrhu sud koji upućuje zahtjev prema potrebi osigurava prisustvo tumača za osobu koju će se ispitivati. U zahtjevu sud koji upućuje zahtjev navodi jezik koji će se upotrebljavati i obavješćuje zamoljeni sud. Sud koji upućuje zahtjev i zamoljeni sud mogu, prema potrebi, zatražiti da se postupak u potpunosti ili djelomično provodi na stranom jeziku. Na zahtjev države članice koja upućuje zahtjev ili osobe koju će se ispitivati, zamoljena država članica prema potrebi osigurava prisustvo tumača.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koju će se ispitivati? U bugarskom pravu to pitanje nije posebno uređeno, ali trebalo bi primijeniti opća pravila iz GPK-a o provođenju sudskih rasprava te o slanju poziva svjedocima, strankama i vještacima da prisustvuju. Osobama se poziv mora uputiti dovoljno unaprijed, odnosno najmanje sedam dana prije zakazanog datuma sudske rasprave (članak 56. stavak 3. GPK-a). Postupak za provođenje ispitivanja videokonferencijom organizira se u skladu s pravom zamoljene države.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Bugarski sudovi ne dodjeljuju povrat troškova za videokonferencije. Sud koji upućuje zahtjev osigurava povrat plaćenih pristojbi vještacima i tumačima te troškova omogućavanja videokonferencijske veze. Na zahtjev zamoljenog suda sud koji upućuje zahtjev trebao bi osigurati povrat troškova koji proizlaze iz upotrebe opreme za videokonferenciju.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

U bugarskom postupovnom pravu postoje posebne odredbe o tom pitanju. U načelu se zahtjevi za neposredno izvođenje dokaza na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 1206/2001 mogu izvršiti samo dobrovoljno, bez primjene mjera prisile. Na početku saslušanja svjedoka bugarski sud objašnjava mu njegova postupovna prava i obveze ako ga ne zastupa odvjetnik. Svjedok kojeg će se ispitati ima pravo odbiti svjedočiti na temelju pravila iz članka 166. GPK-a.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Primjenjuje se pravo zamoljene države. Na temelju članka 170. GPK-a, ako se osobu ispituje u svojstvu svjedoka ili vještaka, njezin se identitet utvrđuje predočenjem osobne identifikacijske isprave, utvrđuju se informacije o njezinim eventualnim interesima u sporu i podsjeća je se na zakonsku odgovornost u slučaju davanja lažnog iskaza (članak 290. GPK-a).

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Kada bugarski sud koji upućuje zahtjev neposredno izvodi dokaze na temelju članka 17., primjenjuje se članak 170. stavak 2. GPK-a, a svjedok ili vještak obećava da će govoriti istinu, pri čemu ga se upozorava o kaznenoj odgovornosti u slučaju davanja lažnog iskaza ili izrade neistinitog izvješća vještaka (članci 290. i 291. GPK-a).

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Bugarski sudovi imaju administratore sustava koji posjeduju potrebne računalne vještine te mogu sudjelovati u dogovorima za videokonferenciju i u okviru nje izvršavati svoje dužnosti. U slučaju bilo kakvih tehničkih problema, administrator sustava surađuje s predmetnim sudom i osigurava neometano provođenje videokonferencijskog saslušanja osoba.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Možda će biti potrebne dodatne tehničke informacije o uspostavi videokonferencijske veze između suda koji upućuje zahtjev i zamoljenog suda.

Posljednji put ažurirano: 30/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.