Izvođenje dokaza videokonferencijom

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Dokazi se mogu izvoditi putem videokonferencijske veze uz sudjelovanje suda u državi koja upućuje zahtjev ili izravno. Pravna osnova za to u nacionalnom zakonodavstvu jest članak 36.A poglavlja 9. Zakona o dokazima, kako je izmijenjen Zakonom 122(I)/2010. U skladu s člankom 36.A, sud prema vlastitoj diskrecijskoj odluci može odrediti sve uvjete koji se smatraju potrebnima za izvođenje dokaza, ako ti uvjeti nisu nespojivi s međunarodnim obvezama Cipra.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Nema takvih ograničenja. Sve osobe čiji se dokazi smatraju potrebnima mogu se ispitati pod uvjetom da je zahtjev za izvođenje dokaza obuhvaćen područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1206/2001 i da nije nespojiv s nacionalnim pravom.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Nema ograničenja u pogledu vrste dokaza koji se mogu izvoditi putem video veze, pod uvjetom da zahtjev za izvođenje dokaza nije nespojiv s nacionalnim pravom i da je zatraženo izvođenje dokaza izvedivo u praksi.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Nema ograničenja.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Snimaju se samo zapisnici s postupka.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Dokazi se izvode na materinskom jeziku svjedoka, a zatim ih tumač prevodi na službeni jezik suda, odnosno grčki.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Tajništvo suda nadležnog za predmet u okviru kojeg je potrebno ispitati dotičnu osobu odgovorno je poduzeti potrebne radnje za angažman tumača.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Osobi koju je potrebno ispitati šalje se sudski poziv za svjedočenje, a datum za raspravu o predmetu utvrđuje se tako da se dotičnu osobu može pravodobno obavijestiti.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Troškove tumačenja snosi država u kojoj se nalazi sud na kojem se vodi postupak, a troškove za pružanje tehničke podrške na dan ispitivanja snosi država u kojoj se nalazi svjedok.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Za tu se svrhu izdaje sudski poziv za svjedočenje.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Daje se prisega ili potvrda te se iznose pojedinosti o osobi koju je potrebno ispitati.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Sud koji podnosi zahtjev mora navesti pojedinosti o osobi koju je potrebno ispitati. Tijekom davanja prisege osoba koju se ispituje zaklinje se na Bibliju ili Kuran, ovisno o vjeroispovijesti, ili daje potvrdu.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Prije dana ispitivanja i nakon koordinacije između nadležnih tijela (tajništva sudova) uspostavlja se probna veza.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Nisu potrebne dodatne informacije.

Posljednji put ažurirano: 01/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.