Izvođenje dokaza videokonferencijom

Estonija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da, dokazi se mogu izvoditi videokonferencijom. Člankom 10. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima predviđeno je pravo na zahtjev za korištenje videokonferencijske veze. Videokonferencija se može upotrijebiti i u izvođenju dokaza u skladu s člankom 17. Uredbe; središnje tijelo ili nadležno tijelo obvezno je poticati upotrebu komunikacijske tehnologije, kao što su videokonferencijske i telefonske veze. Estonski sudovi imaju potrebnu opremu za videokonferencije. U skladu s člankom 15. stavkom 6. Zakona o parničnom postupku (koji je dostupan na internetu ovdje), na pomoć u izvođenju dokaza u Estoniji na temelju zahtjeva sudova država članica Europske unije primjenjuju se odredbe tog zakona ako nije drukčije propisano odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima. U skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona, ako zakonom ili međunarodnim sporazumom nije propisano drukčije, estonski sud pruža pomoć u postupku za izvršavanje postupovne radnje na zahtjev stranog suda ako je, u skladu s estonskim pravom, tražena postupovna radnja u nadležnosti estonskog suda i nije zabranjena zakonom. Postupovna radnja može se izvršavati i u skladu s pravom strane države ako je to nužno za provođenje postupka u stranoj državi i ako se time ne dovode u pitanje interesi sudionika u postupku. Sudske rasprave koje se obavljaju u obliku konferencija uređene su člankom 350. Zakona. Na provođenje videokonferencije u skladu s Uredbom br. 1206/2001 ne primjenjuju se posebne odredbe ili ograničenja, uključujući konferencije koje neposredno obavlja sud koji upućuje zahtjev druge države članice u skladu s člankom 17. Uredbe.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

U skladu s člankom 350. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, sudionik u sudskoj raspravi u obliku konferencije u postupku može obavljati postupovne radnje u stvarnom vremenu, odnosno može davati izjavu pod prisegom ili izjavu koja se ne daje pod prisegom u postupku na temelju zahtjeva. U skladu s člankom 350. stavkom 2., svjedok ili vještak mogu se saslušati i održavanjem konferencije u postupku.

Drugim riječima, sudionik u postupku može izjavu pod prisegom ili, u postupku na temelju zahtjeva, izjavu koja se ne daje pod prisegom dati u okviru konferencije u postupku, a svjedok ili vještak isto se tako mogu saslušati u okviru konferencije u postupku.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

U skladu s člankom 350. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, sud može organizirati raspravu u obliku konferencije u postupku kako bi sudionik u postupku ili njegov zastupnik ili savjetnik mogao biti na nekom dugom mjestu za vrijeme rasprave i izvršavati radnje u postupku u stvarnom vremenu na tom mjestu.

Sud može organizirati konferenciju u postupku kako se osoba tijekom saslušanja ne bi morala nalaziti na sudu.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Da, dopušteno je snimati sudske rasprave. Snimanje se obavlja u skladu s postupkom predviđenim u članku 52. ili članku 42. Zakona o parničnom postupku. Primjenom tehnologije saslušanja na daljinu omogućuje se snimanje rasprava u skladu s člankom 52. Zakona.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

U skladu s člankom 32. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, sudski postupci vode se na estonskom jeziku. U skladu s člankom 32. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku, zapisnici sa sudskih rasprava i ostali postupovni akti sastavljaju se na estonskom. Ako je to potrebno radi točnog navođenja svjedočenja ili izjave, sud može svjedočenje ili izjavu koji su dani na stranom jeziku na sudskoj raspravi evidentirati u zapisnik na jeziku na kojem su dani zajedno s njihovim prijevodom na estonski. Estonski zakon o parničnom postupku ne sadržava posebne odredbe o jeziku svjedočenja ili davanja izjava na zahtjev suda druge države članice u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima, uključujući o jeziku izvođenja dokaza u skladu s člankom 17. Uredbe.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

U skladu s člankom 34. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, ako sudionik u postupku ne govori estonski jezik ili nema zastupnika u postupku, sud na zahtjev sudionika u postupku ili na vlastitu inicijativu u postupak uključuje, ako je moguće, tumača ili prevoditelja. Tumač ili prevoditelj ne moraju se uključiti ako sud ili ostali sudionici u postupku razumiju izjave sudionika u postupku. Ako sud ne može odmah uključiti tumača ili prevoditelja, on donosi odluku da si je sudionik u postupku kojem je potrebna pomoć tumača ili prevoditelja dužan u roku koji je odredio sud pronaći tumača, prevoditelja ili zastupnika koji govori estonski jezik (članak 34. stavak 2. Zakona). Estonski zakon o parničnom postupku ne sadržava posebne odredbe o mjestu na kojem se mora nalaziti tumač ili prevoditelj koji sudjeluje u izvođenju dokaza u skladu s Uredbom.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

U skladu s člankom 343. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku sud sudionicima u postupku i ostalim osobama koje treba pozvati na raspravu dostavlja sudske pozive kako bi ih obavijestio o vremenu i mjestu održavanja sudske rasprave. U skladu s člankom 343. stavkom 2. Zakona razdoblje između datuma dostave poziva i datuma održavanja sudske rasprave mora trajati najmanje deset dana. Razdoblje može biti i kraće ako su s time suglasni sudionici u postupku.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Troškovi podnošenja zahtjeva za izvođenje dokaza u skladu s Uredbom 1206/2001 navedeni su u članku 18. Uredbe. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Zakona o parničnom postupku sud koji upućuje zahtjev ne pokriva troškove postupovne radnje. Sud koji izvršava postupovnu radnju obavješćuje sud koji upućuje zahtjev o troškovima i ti se troškovi smatraju rashodima povezanima s predmetom spora. Kao troškove ključne za postupak, troškove izvođenja dokaza snosi sudionik u postupku koji je podnio zahtjev na koji se odnose troškovi u skladu s člankom 148. stavkom 1. Zakona, u kojem je navedeno da se, ako sud ne odluči drukčije, troškovi ključni za postupak plaćaju unaprijed u mjeri koju je odredio sud. Ako zahtjev podnose obje stranke ili ako se svjedok ili vještak pozivaju ili se inspekcija provodi na inicijativu suda, stranke dijele troškove. Budući da su sudovi opremljeni opremom za videokonferencije, njihova upotreba ne bi trebala donositi troškove.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Člankom 17. stavkom 2. Uredbe propisano je da se osobe moraju obavijestiti da sud koji upućuje zahtjev može obavljati neposredno saslušanje isključivo na dobrovoljnoj osnovi.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

U skladu s člankom 347. stavkom 2. točkom 1. Zakona o parničnom postupku, sud na početku sudske rasprave utvrđuje koje od pozvanih osoba su nazočne na raspravi te provjerava njihov identitet. Zakonom nije predviđen posebni postupak za provjeru identiteta na sudskoj raspravi. Sud je dužan provjeriti identitet pozvanih osoba. U tu svrhu on provjerava, na primjer, osobnu ispravu pozvane osobe na kojoj se nalazi njezina slika. Identitet osobe koja sudjeluje putem videokonferencije može se, na primjer, utvrditi na temelju preslike dokumenta koja je unaprijed dostavljena sudu.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

U skladu s člankom 269. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku sudionik u postupku dužan je dati sljedeću prisegu prije svjedočenja:

„Ja, (ime), časno i svjesno prisežem da ću iznijeti cijelu istinu o predmetu te da neću ništa prikriti, dodati ili izmijeniti.” Sudionik u postupku daje prisegu usmeno i potpisuje tekst prisege.

U skladu s člankom 36. stavkom 1. Zakona osoba koja ne govori dobro estonski jezik mora dati prisegu na jeziku kojim dobro vlada. U skladu s člankom 36. stavkom 2. potpisuje se estonski tekst prisege koji se neposredno prevodi osobi prije nego što ga ona potpiše.

U članku 262. stavku 1. drugoj rečenici Zakona predviđeno je da sud mora, prije svjedočenja, svjedocima objasniti da su dužni govoriti istinu te ih upoznati sa sadržajem članaka od 256. do 259. Zakona. U skladu s člankom 303. stavkom 5. Zakona odredbe koje se odnose na saslušanje svjedoka primjenjuju se i na saslušanje vještaka. Vještak koji nije forenzički stručnjak ili službeno ovlašteni vještak upozorava se, prije davanja svog stručnog mišljenja, da ne smije svjesno iznositi netočno stručno mišljenje te to potvrđuje potpisivanjem zapisnika s rasprave ili teksta upozorenja. Potpisano upozorenje dostavlja se sudu zajedno sa stručnim mišljenjem.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

U skladu s člankom 350. stavkom 3. Zakona o parničnom postupku, na sudskoj raspravi koja je organizirana kao konferencija u postupku mora biti zajamčeno pravo svakog sudionika u postupku na podnošenje podnesaka ili zahtjeva i na zauzimanje stava u pogledu podnesaka ili zahtjeva drugih sudionika u postupku te moraju biti zadovoljeni svi ostali uvjeti sudske rasprave na tehnički siguran način tijekom prijenosa slike i zvuka sudionika koji se ne nalazi u zgradi suda u stvarnom vremenu prema sudu i obrnuto.

Svaki sud ima zaposlenika Centra za upisnike i informacijske sustave koji je zaposlen kao interni stručnjak za IT i koji osigurava funkcioniranje opreme za videokonferenciju i rješava sve tehničke probleme.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Potrebne informacije navedene su na obrascu zahtjeva. Sve dodatne informacije ovise o posebnim okolnostima svakog sudskog predmeta.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.