Izvođenje dokaza videokonferencijom

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Moguća su oba postupka. U zahtjevu bi trebalo biti jasno navedeno na koji postupak misli sud koji upućuje zahtjev.

Ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 10. do 12. Uredbe, na raspravu se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku koje se odnose na izvođenje dokaza.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

U građanskim ili trgovačkim stvarima nema takvih ograničenja. Stručnjaci i stranke također se mogu saslušavati videokonferencijskom vezom.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Nema ih.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Ne.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Snimanje rasprava koje se obavljaju videokonferencijskom vezom nije zabranjeno, ali potrebna oprema nije dostupna na svim sudovima. O tome bi trebalo poslati poseban upit nakon podnošenja zahtjeva.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 10. do 12., rasprava se održava na finskom ili švedskom jeziku. U slučaju neposrednog saslušanja u skladu s člankom 17. zamoljeni sud bira jezik koji će se upotrebljavati.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 10. do 12., o osiguravanju tumača i mjestu gdje će se nalaziti dogovaraju se zamoljeni sud i sud koji upućuje zahtjev. Ako se zahtjevi podnose u skladu s člankom 17., sud koji upućuje zahtjev odgovoran je osigurati tumače i odlučiti gdje će se oni nalaziti.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 10. do 12., zamoljeni sud šalje pisani poziv osobi koju treba saslušati. U idealnom slučaju između dostave obavijesti i datuma rasprave trebalo bi proći najmanje dva do tri tjedna. Ako se zahtjevi podnose u skladu s člankom 17., sud koji upućuje zahtjev odgovoran je za dostavu poziva i potrebnu organizaciju.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Ako se osoba saslušava u skladu s člancima od 10. do 12. Uredbe u sudu opremljenom video opremom, uporabom videokonferencijske opreme obično se ne uzrokuju zasebni troškovi. Ako se osoba saslušava u skladu s člankom 17. na mjestu izvan suda, sud koji upućuje zahtjev preuzima odgovornost za troškove održavanja videokonferencija.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Sud koji je podnio zahtjev u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe mora obavijestiti predmetnu osobu da se dokazi izvode dobrovoljno.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 10. do 12., zamoljeni sud utvrđuje identitet osobe koja će se saslušavati i provjerava ga, ako je potrebno, na temelju osobne iskaznice ili putovnice te osobe. U slučaju zahtjeva u skladu s člankom 17., sud koji upućuje zahtjev mora provjeriti identitet osobe koja će se saslušavati.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Ne primjenjuju se posebni zahtjevi za davanje prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17. Prisega se daje u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje na sud koji saslušava svjedoka.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Zamoljeni sud navodi ime te osobe za kontakt.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

– Sud koji upućuje zahtjev trebao bi u idealnom slučaju navesti imena osoba za kontakt za tehnička pitanja i za pitanja povezana s predmetima (pravna pitanja).

– Zahtjev bi trebao sadržavati podatke za kontakt (adrese e-pošte i/ili telefonske brojeve) osoba za kontakt s pomoću kojih se do njih može doći i tijekom rasprave u slučaju problema s videovezom ili sličnih pitanja.

– Ako su države u različitim vremenskim zonama, u zahtjevu bi trebalo biti navedeno odnosi li se navedeno vrijeme na državu koja upućuje zahtjev ili na zamoljenu državu.

Posljednji put ažurirano: 27/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.