Izvođenje dokaza videokonferencijom

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da. U skladu s člancima 10. i 12. Uredbe (EZ) br. 1206/2001 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima, ako sud države članice koji upućuje zahtjev od nadležnog francuskog suda zatraži izvođenje dokaza upotrebom obrasca A iz navedene uredbe, može biti prisutan izvođenju dokaza. To je dopušteno prema članku 12. Uredbe i članku 741. francuskog Zakona o parničnom postupku (Code du Procédure Civile). Stoga ništa ne sprečava sud koji je uputio zahtjev da zatraži prisustvovanje putem videokonferencije, sve dok je potrebna oprema dostupna te se poštuju ograničenja i uvjeti koje je odredio francuski sudac zadužen za izvođenje dokaza.

U skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1206/2001 sud države članice koji upućuje zahtjev može zatražiti, upotrebom obrasca I iz navedene Uredbe, odobrenje francuskog središnjeg tijela za neposredno saslušanje svjedoka putem videokonferencije.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Svaka osoba (neovisno o tome je li riječ o svjedoku, vještaku ili stranci) može biti saslušana putem videokonferencije isključivo ako francuski zakon dopušta saslušanje kao mjeru izvođenja dokaza. To znači da se saslušanje mora odnositi na točno određene događaje ili pitanja, koji se moraju navesti u zahtjevu za odobrenje koji se predaje na obrascu I. Stoga nije dopušteno održavanje cjelokupne rasprave pred sudom koji je uputio zahtjev putem videokonferencije.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Videokonferencije se mogu koristiti samo za saslušanje osoba. Dokumenti se ne mogu dostaviti putem videokonferencije niti se ovjera dokumenata nakon vizualnog pregleda može provesti putem videokonferencije.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Za zahtjeve podnesene u skladu s člancima od 10. do 12. Uredbe (EZ) br. 1206/2001 upotrebom obrasca A iz navedene uredbe – to jest, za zahtjeve da predmetnu osobu sasluša mjesno nadležan francuski sud, ako sud podrijetla želi prisustvovati raspravi – osoba koju treba saslušati mora se nalaziti u prostorijama nadležnog francuskog suda.

Takvih ograničenja nema kad je riječ o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza prema članku 17. U načelu, francusko središnje tijelo pri davanju odobrenja navodi podatke za kontakt mjesno nadležnog redovnog suda (tribunal judiciaire) koji pruža pomoć sudu koji je uputio zahtjev, a ta je pomoć ograničena na praktična rješenja za organiziranje videokonferencije. Međutim, ništa ne sprečava sud koji je uputio zahtjev da odredi mjesto na kojem će se osoba saslušati pod uvjetom da je ono unaprijed utvrđeno i da su se stranke i/ili osoba koja će se saslušati s time složile. Sve to mora biti uključeno u zahtjev za odobrenje koji se podnosi na obrascu I.

Uvijek je isključiva odgovornost suda koji je uputio zahtjev da kontaktira redovni sud ili ustanovu u koju osoba mora doći da bi se saslušala. Nakon što francusko središnje tijelo odobri zahtjev, ni na koji način neće posredovati kod navedenog suda ili ustanove.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Kad je riječ o zahtjevima na temelju članaka od 10. do 12. Uredbe, sud koji je uputio zahtjev u kojem je zatražio da bude prisutan putem videokonferencije kad zamoljeni francuski sud saslušava svjedoka može isto tako u obrascu A zatražiti da se saslušanje prepiše ili snimi kako je to dopušteno člankom 739. francuskog Zakona o parničnom postupku.

Kad je riječ o zahtjevima na temelju članka 17., ništa ne sprečava sud države članice koji upućuje zahtjev da u obrascu I zatraži snimanje rasprave ako to propisuje zakonodavstvo države članice suda koji je uputio zahtjev, pod uvjetom da je osoba koju treba saslušati o tome unaprijed obaviještena. U svakom slučaju, za saslušanja koja se provode neposredno putem videokonferencije sud koji je uputio zahtjev isključivo je odgovoran za praktična i tehnička rješenja snimanja rasprave. To znači da bilo koji francuski sud koji pomaže u organizaciji videokonferencije sudu koji je uputio zahtjev neće snimati videokonferenciju.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

a) U načelu, saslušanje se provodi na francuskom jeziku. Međutim, ništa ne sprečava francuskog suca koji vodi raspravu da je održi na drugom jeziku koji razumiju sudac i osoba koja se saslušava.

b) Saslušanje se provodi na jeziku koji odabere sud države članice koji je uputio zahtjev. Prema potrebi koristi se tumač.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Kad je riječ o zahtjevima na temelju članaka od 10. do 12. Uredbe, tumače imenuje zamoljeni francuski sud i oni se nalaze na tom sudu. Isto tako, tumače može osigurati sud koji je uputio zahtjev ako želi prisustvovati saslušanju putem videokonferencije, pod uvjetom da je to navedeno u obrascu A i da se francuski sudac zadužen za vođenje rasprave s time složi. Sve troškove prevođenja, uključujući sve putne troškove, snosi isključivo sud koji je uputio zahtjev, kako je propisano člankom 748. francuskog Zakona o parničnom postupku.

Kad je riječ o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza prema članku 17. Uredbe, tumače će osigurati sud koji je uputio zahtjev. Tumače ništa ne sprečava da se nalaze na istom mjestu kao i osoba koju treba saslušati. I u ovom slučaju sve nastale putne troškove tumačâ snosi isključivo sud koji je uputio zahtjev.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Kad je riječ o zahtjevima na temelju članaka od 10. do 12., zamoljeni francuski sud pozvat će osobu koju treba saslušati. To će učiniti u skladu s francuskim zakonom. Ako je sud koji je uputio zahtjev zatražio da prisustvuje saslušanju, francuski će ga sud obavijestiti o datumu rasprave u skladu s člankom 741. francuskog Zakona o parničnom postupku.

Kad je riječ o zahtjevima na temelju članka 17., za pozivanje osobe koju treba saslušati isključivo je odgovoran sud koji je uputio zahtjev. To će učiniti nakon što dogovori datum i vrijeme videokonferencije s nadležnim odjelom redovnog suda koji mu pomaže u organizaciji videokonferencije, čiji će podaci za kontakt biti uključeni u odobrenje koje je izdalo francusko središnje tijelo. Francuski sud ili francusko središnje tijelo ni u kojem slučaju neće pozivati osobu koju treba saslušati.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Prema članku 748. francuskog Zakona o parničnom postupku troškove snosi isključivo sud koji je uputio zahtjev u kojem je zatražio da prisustvuje saslušanju pred francuskim sudom putem videokonferencije ili da saslušanje provede neposredno putem videokonferencije. Stoga sud koji je uputio zahtjev mora kontaktirati zamoljeni francuski sud na temelju praktičnih informacija koje je dostavio, u prvom slučaju, taj sud ili, u drugom slučaju, francuski sud koji pomaže sudu koji je uputio zahtjev.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Ako sud koji je uputio zahtjev zatraži da se osoba sasluša neposredno putem videokonferencije, odgovoran je za pozivanje navedene osobe. Stoga sud koji je uputio zahtjev mora obavijestiti osobu da se saslušanje provodi na dobrovoljnoj osnovi.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Osoba mora pokazati osobni dokument.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Kad je riječ o zahtjevima na temelju članaka od 10. do 12., primjenjuju se propisi utvrđeni francuskim pravom, osim ako je sud koji je uputio zahtjev u obrascu A zatražio primjenu propisa utvrđenih u vlastitu nacionalnom pravu. Navedeni propisi mogu se primijeniti samo ako su u skladu s francuskim javnim poretkom u smislu članaka 739. i 743. francuskog Zakona o parničnom postupku.

Kad je riječ o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza putem videokonferencije prema članku 17., propisi o polaganju prisege oni su koji su propisani pravom suda koji je uputio zahtjev.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Kad je riječ o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza putem videokonferencije prema članku 17., francusko središnje tijelo u odobrenju koje izdaje sudu koji je uputio zahtjev navodi podatke za kontakt nadležnog odjela i osoba za kontakt koje su odgovorne za tehnička pitanja na redovnom sudu koji pomaže u organizaciji videokonferencije. Sud koji je uputio zahtjev mora s navedenim odjelom i osobama dogovoriti sva praktična rješenja.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Zahtjevi i obavijesti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1206/2001 te sva objašnjenja i informacije uključene kao prilozi moraju biti prevedeni na francuski jezik.

Posljednji put ažurirano: 03/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.