Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Izvođenje dokaza videokonferencijom

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Izvođenje dokaza videokonferencijom moguće je na Vrhovnom sudu Gibraltara uz sudjelovanje suda u drugoj državi članici ili ih neposredno može izvesti sud u toj državi članici. Postupci za pribavljanje dokaza nalaze se u dijelu 32. Pravilnika o parničnom postupku Engleske i Walesa koji se primjenjuje u Gibraltaru. U pravilu 32.3. navodi se da sud može dopustiti svjedoku da svjedoči putem videoveze ili na drugi način. Dodatne informacije mogu se pronaći u Praktičnoj smjernici 32., Prilogu 3.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Ne postoje ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati kad se zahtjevi podnose na temelju članaka od 10. do 12. ili članka 17. Pod uvjetom da je zahtjev na odgovarajući način obuhvaćen područjem primjene Uredbe br. 1206/2001 i da je u skladu s pravom Gibraltara, može se saslušati svaka osoba relevantna za predmet.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Pod uvjetom da je zahtjev za dokaze u skladu s pravom Gibraltara te je moguće pribaviti dokaze putem videokonferencije, nema ograničenja u pogledu vrste dokaza koji se mogu pribaviti.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Kad se zahtjev podnosi u skladu s člancima od 10. do 12., uobičajeno je, ali ne i obvezno, da se saslušanje odvija na sudu. Videokonferencija za zahtjev podnesen na temelju članka 17. može se održati bilo gdje.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Trenutačno nema mogućnosti za snimanje rasprava koje se provode videokonferencijskom vezom na Vrhovnom sudu Gibraltara. Ako se zahtijeva snimanje, stranke u postupku moraju organizirati da se snimanje izvrši ili u trenutku u kojem se dokazi iznose ili u trenutku u kojem ih se pregledava.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

(a) Ako se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 10. do 12., rasprava se održava na engleskom jeziku.

(b) Ne postoji zahtjev u pogledu jezika rasprave ako se provodi izravno izvođenje dokaza, iako država članica koja upućuje zahtjev mora osigurati usmeno prevođenje svjedocima koji ne razumiju jezik na kojem će se rasprava održati.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Ako je zahtjev podnesen na temelju članaka od 10. do 12., a svjedok zahtijeva usmenog prevoditelja kako bi razumio engleski jezik, stranke ga trebaju osigurati. Ako svjedoku ne treba usmeno prevođenje, ali sud koji je uputio zahtjev ne može razumjeti engleski jezik, taj je sud obvezan osigurati usmeno prevođenje. Lokacija usmenog prevoditelja u takvim okolnostima ne podliježe nikakvim ograničenjima, iako bi zbog praktičnih razloga usmenom prevoditelju vjerojatno bilo lakše biti na sudu koji upućuje zahtjev.

Sud koji upućuje zahtjev odgovoran je za usmeno prevođenje zahtjeva podnesenih u skladu s člankom 17. Ni u tom slučaju ne postoje ograničenja u pogledu toga gdje se usmeni prevoditelj mora nalaziti.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Ako se zahtjev podnosi u skladu s člancima od 10. do 12., zamoljeni sud provest će sve dogovore. U skladu s člankom 17., ako središnje tijelo za Gibraltar odobri izravno izvođenje dokaza, ono obavješćuje sud koji upućuje zahtjev o dogovorima. Tada je odgovornost suda koji upućuje zahtjev da se izravno poveže s tim sudom radi potrebnih dogovora.

Sud koji upućuje zahtjev trebao bi se povezati s osobom koju treba saslušati kako bi se pronašlo vrijeme koje odgovara svim sudionicima. Razumno je omogućiti barem jedan mjesec za potrebne dogovore.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Troškovi će se razlikovati ovisno o nizu okolnosti, uključujući mjesto održavanja videokonferencije (tj. održava li se na sudu ili u drugom prostoru), vrijeme rasprave (tj. ako se održava izvan redovnog radnog vremena suda, osoblje će morati ostati dulje), jesu li potrebni posebni postupci te nastaju li ikakvi troškovi zbog uporabe opreme. Gibraltarske sudske službe o troškovima će obavijestiti sud koji je uputio zahtjev. Plaćanje bi trebalo izvršiti u britanskim funtama gotovinom ili karticom, ako se plaćanje izvršava osobno u pisarnici Vrhovnog suda, ili elektroničkim putem.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Ako središnje tijelo odobri zahtjev za izravno izvođenje dokaza u skladu s člankom 17., izdanim rješenjem propisat će se da sud koji upućuje zahtjev mora obavijestiti osobu koju se saslušava da je njezino sudjelovanje na raspravi dobrovoljno i da je ima pravo napustiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka. Od suda koji upućuje zahtjev traži se da primjerak tog rješenja pošalje osobi koju se saslušava tijekom dogovaranja videokonferencije.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Ako osobu saslušava Vrhovni sud Gibraltara uz sudjelovanje suda koji upućuje zahtjev u skladu s člancima od 10. do 12., ta će osoba morati dati prisegu ili izjavu u okviru koje mora potvrditi svoj identitet. Ako sud koji upućuje zahtjev izravno izvodi dokaze u skladu s člankom 17., taj sud upotrebljava sva sredstva koja smatra potrebnima za provjeru identiteta osobe koju se saslušava.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Ako se zahtjev podnosi u skladu s člancima od 10. do 12., prisega ili izjava dat će se u skladu s uobičajenim postupcima za sudove u Gibraltaru. Ako je podnesen zahtjev u skladu s člankom 17., sud koji upućuje zahtjev trebao bi obavijestiti zamoljeni sud o uvjetima za svaku prisegu kako bi se osigurale odgovarajuće knjige.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Ako se zahtjev podnosi u skladu s člancima od 10. do 12., zamoljeni sud provest će sve dogovore. Ako središnje tijelo odobri zahtjev u skladu s člankom 17., obavijestit će Vrhovni sud da bi trebao očekivati da će mu se obratiti sud koji upućuje zahtjev i da bi trebao surađivati s tim sudom kako bi se osiguralo da netko bude dostupan za upravljanje opremom za videokonferenciju i rješavanje tehničkih problema u vrijeme rasprave.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Ako se zahtjevi podnose u skladu s člankom 17., sud koji upućuje zahtjev trebao bi obavijestiti zamoljeni sud ako osoba koju se saslušava ima posebne potrebe, npr. pristup za invalidska kolica ili sustav petlje, ako se upotrebljava slušno pomagalo.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.