Izvođenje dokaza videokonferencijom

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da, ali (trenutačno) samo na Prvostupanjskom sudu u Ateni.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Nema ograničenja. Sve sudionike u postupku može se saslušati videokonferencijskom vezom.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Nema ograničenja u pogledu usmenog saslušanja svjedoka, stranaka, vještaka itd.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Saslušanje se može obavljati u posebno prilagođenim prostorijama suda ili grčkog konzularnog predstavništva u inozemstvu.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Dopušteno je snimati rasprave koje se odražavaju videokonferencijskom vezom. Sudski zapisničar ili tajnik grčkog konzularnog predstavništva u inozemstvu sastavljaju zapisnik.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Rasprava se mora voditi na grčkom jeziku. Ako je potrebno, bit će nazočan tumač.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Ako stranka u postupku zatraži od suda da sasluša svjedoka, stranku ili vještaka koji trebaju svjedočiti videokonferencijskom vezom, ali ne govore grčki jezik, ta stranka dužna je pronaći tumače i platiti njihove troškove. Tumači moraju biti u istoj prostoriji u kojoj je sudac koji vodi videokonferenciju ili tajnik grčkog konzularnog predstavništva u inozemstvu.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

U skladu s člankom 3. Predsjedničke uredbe 142/2013: „Sud po vlastitom nahođenju ili na zahtjev stranke odlučuje treba li u određenom predmetu održati videokonferenciju. Sud odlučuje hoće li prihvatiti taj zahtjev kada utvrdi je li uporaba tehnologije nužna za učinkovito vođenje postupka. Uzimajući u obzir okolnosti svakog predmeta, sud može odobriti zahtjev za održavanje videokonferencije tražeći dodatna jamstva za pravilno vođenje postupka: (a) na zahtjev stranke: predmetna stranka mora tajniku suda na kojem se vodi postupak podnijeti zahtjev za održavanje rasprave videokonferencijskom vezom (članak 270. stavak 7. Zakona o parničnom postupku) te za saslušanje ili svjedočenje videokonferencijskom vezom (članak 270. stavak 8. Zakona o parničnom postupku). U zahtjevu se navodi sud ili konzularno tijelo na udaljenoj lokaciji, imena osoba koje će sudjelovati u videokonferenciji, njihove adrese (uključujući adrese e-pošte) i brojevi telefona i telefaksa na koje ih se može kontaktirati, korak u postupku za koji se traži održavanje videokonferencije, planirano trajanje i potrebna posebna oprema. On sadržava i posebne zahtjeve koje su stranke odredile za provođenje postupka. Zahtjev se može podnijeti u bilo kojem trenutku i u bilo kojoj fazi postupka, pod uvjetom da se njegovim prihvaćanjem neće prekoračiti rokovi za postupovne korake utvrđene u Zakonu o parničnom postupku. Zahtjev i sva povezana dokumentacija mogu se podnositi i elektroničkim putem u skladu s primjenjivim odredbama. Za komunikaciju za potrebe planiranja i provođenja videokonferencije zaduženi su službenici suda i udaljene lokacije te se ona može obavljati bilo kojim primjerenim sredstvom, kao što su telefon, elektronička pošta ili faks. Zahtjev se odobrava ili odbacuje sudskom odlukom. Tajnik na odgovarajući način priopćuje odluku podnositelju zahtjeva. U slučaju prihvaćanja zahtjeva, podnositelj zahtjeva obavješćuje druge stranke da će se korak u postupku održati videokonferencijskom vezom; (b) po vlastitom nahođenju suda: odluku o provođenju videokonferencije može donijeti sud na kojem se vodi postupak i priopćiti je strankama po vlastitom nahođenju.”

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Ako stranka u postupku zatraži od suda da sasluša svjedoka, stranku ili vještaka koji trebaju svjedočiti videokonferencijskom vezom, ali ne govore grčki jezik, ta stranka dužna je pronaći tumače i platiti njihove troškove. Stranka plaća naknadu izravno tumaču.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Osobu obavješćuje sud.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Sud koji vodi postupak mora provjeriti identitet osobe koju treba saslušati. Pri utvrđivanju identiteta osobe koja se nalazi u udaljenoj prostoriji sudu pomaže zapisničar ili tajnik na udaljenoj lokaciji, ili neka druga osoba koju je za to ovlastio konzul.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Svjedoka, vještaka i ostale koji se saslušavaju sudac koji vodi postupak pita žele li dati vjersku ili građansku prisegu. Isto se primjenjuje na tumače prije obavljanja dužnosti.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Odgovorni sudski službenici moraju biti nazočni prije i tijekom videokonferencije.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Nema ih.

Posljednji put ažurirano: 13/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.