Izvođenje dokaza videokonferencijom

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

U Zakonu CXXX. iz 2016. o Zakonu o parničnom postupku („Zakon CXXX. iz 2016.”) predviđeno je da sud može, na prijedlog stranke ili na vlastitu inicijativu, saslušati stranku, druge sudionike u sudskom postupku, svjedoka ili vještaka i, ako se vlasnik predmeta koji se ispituje s time slaže, provesti pregled s pomoću elektroničke komunikacijske mreže. Rasprava se može provesti elektroničkom komunikacijskom mrežom ako je to praktično, na primjer kako bi se postupak ubrzao ili ako bi raspravu na mjestu na kojem se predmet razmatra bilo teško organizirati ili bi to bilo nerazmjerno skupo ili ako je to potrebno radi zaštite svjedoka.

Pravila o saslušanjima s pomoću elektroničke komunikacijske mreže navedena su u Zakonu CXXX. iz 2016. i Uredbi 19/2017 od 21. prosinca 2017. ministra pravosuđa o upotrebi elektroničkih komunikacijskih mreža u raspravama i saslušanjima u građanskom postupku („Uredba 19/2017 ministra pravosuđa od 21. prosinca”).

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Nema ograničenja u pogledu osoba koje se mogu saslušati s pomoću elektroničke komunikacijske mreže. Ta se metoda može upotrebljavati za saslušanje stranaka i ostalih sudionika u sudskim postupcima, svjedoka, vještaka i vlasnika predmeta koji će se ispitati.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Rasprava, saslušanje ili ispitivanje elektroničkom komunikacijskom mrežom mogu se upotrijebiti za saslušanje stranaka, svjedoka i stručnjaka ili za provođenje pregleda.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Saslušanja elektroničkom komunikacijskom mrežom mogu se održati u prostorima suda ili drugog tijela, u posebnim prostorijama pripremljenima za videokonferencije, pod uvjetom da su osigurani uvjeti potrebni za rad elektroničke komunikacijske mreže.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

U skladu sa Zakonom CXXX. iz 2016. sud u fazi suđenja, na zahtjev bilo koje stranke ili na vlastitu inicijativu, može naložiti da se zapisnik rasprave, saslušanja ili ispitivanja koja se provode elektroničkom komunikacijskom mrežom pripremi pomoću stalnog i simultanog audiovizualnog snimanja.

Ako se zapisnik ne vodi na taj način, sudac koji odlučuje u predmetu na mjestu na kojem se predmet razmatra može naložiti audiovizualno snimanje događaja na mjestu rasprave i u drugim prostorijama tijekom saslušanja ili ispitivanja s pomoću elektroničke komunikacijske mreže.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Ako se zahtjev temelji na člancima od 10. do 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001, odredbe Zakona CXXX. iz 2016. primjenjuju se u skladu s člankom 10. stavkom 2. U skladu sa Zakonom CXXX. iz 2016. sudski postupci vode se na mađarskom jeziku, ali nikoga se ne smije diskriminirati zbog nepoznavanja mađarskog jezika. U sudskom postupku svatko ima pravo govoriti svojim materinskim ili regionalnim jezikom ili jezikom manjine, ako je to predviđeno međunarodnim konvencijama. Ako je to potrebno, sud ima obvezu angažirati tumača.

U slučaju zahtjeva podnesenih u skladu s člankom 17. raspravu vodi sud koji upućuje zahtjev iz članka 17. stavka 6. u skladu sa zakonima države članice kojoj pripada.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

U slučaju zahtjeva podnesenih u skladu s člancima od 10. do 12., ako je potrebno osigurati uporabu materinskog ili regionalnog jezika ili jezika manjine, zamoljeni sud ima obvezu angažirati tumača.

Zakon CXXX. iz 2016. ne sadržava posebne odredbe o tome gdje se treba nalaziti tumač u slučaju rasprave koja se provodi elektroničkom komunikacijskom mrežom. Međutim, osigurava se prisutnost tumača u prostorijama pripremljenima za takve rasprave. Na temelju Uredbe 19/2017 od 21. prosinca 2017. ministra pravosuđa tumač mora biti vidljiv na snimci prijenosa.

U slučaju zahtjeva podnesenih u skladu s člankom 17. primjenjuju se odredbe članka 17. stavaka 4. i 6.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Nalog za raspravu koja se provodi elektroničkom komunikacijskom mrežom dostavlja se osobama pozvanima pred sud u isto vrijeme kad i poziv na raspravu, saslušanje ili ispitivanje. Nalog za raspravu koja se provodi elektroničkom komunikacijskom mrežom sud odmah šalje sudu ili drugom tijelu koje osigurava prostoriju namijenjenu za raspravu elektroničkom komunikacijskom mrežom.

Zakon CXXX. iz 2016. ne sadržava posebnu odredbu u pogledu poziva na raspravu koja se provodi elektroničkom komunikacijskom mrežom. Poziv na raspravu mora se dostaviti na način kojim se omogućuje da sud prije rasprave zaprimi potvrdu o dostavi poziva.

Prva rasprava mora biti zakazana na način kojim se osigurava dostava poziva strankama, u pravilu najmanje petnaest dana prije datuma rasprave. Sud u hitnim slučajevima može skratiti to razdoblje.

U slučaju zahtjeva podnesenih u skladu s člankom 17. primjenjuju se odredbe članka 17. stavaka 4. i 6.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Troškovi se razlikuju i snosi ih sud koji je uputio zahtjev.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

U skladu s člankom 17. stavkom 2. sud koji upućuje zahtjev mora obavijestiti dotičnu osobu da je rasprava dobrovoljna.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Identitet osobe koju treba saslušati s pomoću elektroničke komunikacijske mreže provjerava se na temelju:

– informacija koje je dostavila dotična osoba radi provjere njezina identiteta i adrese i

– predočavanja službene identifikacijske isprave ili boravišne isprave putem tehničke opreme utvrđene zakonom.

Ako je sud naložio povjerljivo postupanje s podacima svjedoka, mora se osigurati da samo predsjedavajući sudac (ili voditelj registra ako voditelj registra vodi raspravu ili ispitivanje) može vidjeti službenu identifikacijsku ili boravišnu ispravu svjedoka tijekom njezina predočavanja putem tehničke opreme utvrđene zakonom.

Sud se koristi elektroničkim sredstvima ili izravnim pretraživanjem baze podataka radi potvrde:

– da podaci koje je dostavila osoba koju će se saslušati s pomoću elektroničke komunikacijske mreže radi provjere njezina identiteta i adrese odgovaraju podacima u evidenciji i

– da je službena isprava i boravišna isprava koju je osoba dostavila kao dokaz o identitetu važeća i odgovara podacima u evidenciji.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

U Zakonu CXXX. iz 2016. nisu predviđene prisege u sudskim postupcima.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

U Zakonu CXXX. iz 2016. predviđena je nazočnost odgovorne osobe kako bi se osigurali funkcioniranje i rad potrebne tehničke opreme za rasprave koje se provode s pomoću elektroničke komunikacijske mreže u tomu namijenjenoj prostoriji.

Prije početka rasprave tehničar mora osigurati da je tehnička oprema za raspravu potpuno ispravna. Ako postoje prepreke normalnom radu tehničke opreme, tehničar bez odlaganja prijavljuje nepravilnosti u radu sucu prisutnom u prostorima rasprave i osigurava otklanjanje problema. Tehnički se problemi i poduzete mjere zatim pisanim putem prijavljuju neposrednom rukovoditelju tehničara. Rasprava koja se provodi električnom komunikacijskom mrežom ne može započeti ili se nastaviti dok se problem ne otkloni. Postupovni koraci koji su u tijeku u trenutku nastanka problema ili nepravilnosti u radu tehničke opreme koja se upotrebljava za raspravu elektroničkom komunikacijskom mrežom moraju se, prema potrebi, ponoviti.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

U načelu nisu potrebne druge informacije.

Posljednji put ažurirano: 26/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.