Izvođenje dokaza videokonferencijom

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

O sudjelovanju predstavnikâ druge države članice na videokonferenciji pravodobno odlučuje sudac, pri čemu stupa u kontakt izravno s podnositeljem zahtjeva.

Sudac odlučuje o svim stvarima u skladu sa Zakonom o parničnom postupku (Civilprocesa likums).

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

U skladu s člankom 122. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku vještake se može ispitati i putem videokonferencije.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

O tome odlučuje sud.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

O svakom pitanju i svakom zahtjevu za pravnu pomoć odlučuje se zasebno, uzimajući u obzir sve aspekte.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

U skladu s člankom 152. stavkom 3. Zakona o parničnom postupku fotografiranje ili snimanje videozapisa tijekom sudske rasprave dopušteno je samo uz dopuštenje suda.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

(a) Sudska rasprava održava se na službenom jeziku – latvijskom. Tumača sa znanjem latvijskog jezika dužna je osigurati država članica koja je uputila zahtjev za videokonferenciju.

(b) Ako se provodi neposredno izvođenje dokaza, onda se o tome mogu zajednički dogovoriti stranke.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Tumača je dužna je osigurati stranka koja je uputila zahtjev za videokonferenciju. Tumač se mora nalaziti u sudnici.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Zahtjev za pravnu pomoć mora se podnijeti pravodobno, najmanje 60 dana prije planirane videokonferencije.

Vrijeme održavanja trebalo bi se utvrditi prije planirane videokonferencije kako bi se ispitala veza.

U zahtjevu za videokonferenciju moraju biti navedeni tehnički parametri.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

U skladu s člankom 716. Zakona o parničnom postupku svi nastali troškovi pokrivaju se iz sredstava državnog proračuna.

Sud koji izvršava zahtjev strane zemlje za izvođenje dokaza obavješćuje Ministarstvo pravosuđa o sljedećim troškovima nastalima zbog provedbe prethodno navedenog zahtjeva:

  1. o iznosima koje je potrebno isplatiti vještacima i tumačima
  2. o troškovima nastalima u okviru izvršenja zahtjeva strane zemlje za izvođenje dokaza u skladu s postupovnim pravilima strane zemlje u predmetima predviđenima zakonom
  3. o troškovima nastalima ako je zahtjev strane zemlje za izvođenje dokaza na zahtjev nadležnog tijela te strane zemlje proveden upotrebom tehničkih sredstava.

Ministarstvo pravosuđa može od nadležnog tijela strane zemlje zatražiti pokrivanje troškova navedenih u drugom stavku ovog članka.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Relevantne informacije za obavješćivanje osobe priprema dotična strana zemlja.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Sud utvrđuje identitet osobe u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Takav postupak nije predviđen Zakonom o parničnom postupku. Međutim, strana zemlja može od suda zatražiti da donese odluku o prisezi.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Prije dana održavanja videokonferencije i prije probne videokonferencije dotične stranke moraju razmijeniti tehničke parametre i pojedinosti o osobama za kontakt (osoba koja se nalazi u sudnici i osoba u ustanovi koja pruža tehničku pomoć).

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Potrebne su tehničke informacije i podaci o tehničkim specifikacijama.

Posljednji put ažurirano: 24/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.