Izvođenje dokaza videokonferencijom

Litva
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Dokazi se mogu izvoditi s pomoću opreme za videokonferenciju, i pred sudom države članice koja upućuje zahtjev i izravno od strane suda države članice (u ovom slučaju Litve).

Člankom 1752. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku Republike Litve (dalje u tekstu: „Zakon o parničnom postupku”) određeno je da se za izvođenje dokaza mogu koristiti informacijske i elektroničke komunikacijske tehnologije (videokonferencije, telekonferencije itd.). Člankom 802. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku određeno je da zahtjev za pravnu pomoć stranog suda ili drugog nadležnog tijela izvršavaju sudovi Republike Litve u skladu sa zakonom Republike Litve. Na litavskim se sudovima videokonferencije odvijaju u skladu s prethodno navedenim zahtjevima i drugim odredbama Zakona o parničnom postupku i u skladu s postupkom utvrđenim Opisom postupka za upotrebu opreme za videokonferenciju u sudskim postupcima odobrenim Rezolucijom br. 13P-156-(7.1.2) Sudskog vijeća od 28. studenoga 2014., kojim se odobrava Opis postupka za uporabu videokonferencije (dalje u tekstu „Opis”).

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

U skladu s člankom 1752. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, nazočnost sudionika u postupcima na sudskim raspravama i saslušanje svjedoka in situ može se osigurati korištenjem informacijskih i elektroničkih komunikacijskih tehnologija (videokonferencije, telekonferencije itd.). Stoga se stranke u postupku i svjedoci mogu saslušati putem videokonferencije. U skladu s odredbama točke 10.2. i točke 13. Opisa i članka 217. Zakona o parničnom postupku, saslušanje vještaka može se isto tako provesti putem videokonferencije.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

U zakonodavstvu Republike Litve ne postoji izričita zabrana izvođenja određenih dokaza putem videokonferencije. Međutim, prema pravilima utvrđenim nacionalnim pravom, videokonferencija se ne može koristiti za izvođenje dokaza iz članka 204. i članka 210. Zakona o parničnom postupku (materijalni dokazi i vizualni pregled materijalnih i pisanih dokaza in situ ili vizualni pregled mjesta) ili drugih dokaza čije bi izvođenje moglo uključivati potrebu napuštanja sudskih prostorija, odlaska na određeno mjesto ili poduzimanja drugih fizičkih radnji kako bi se izveli dokazi.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Na temelju članka 803. stavka 1. Zakona o parničnom postupku sudovi Republike Litve mogu zatražiti pravnu pomoć u inozemstvu od litavskih diplomatskih predstavništava ili konzulata, stranih sudova ili drugih službenih tijela. U točki 2.3. Opisa predviđa se da zamoljeno tijelo, koje sud koji upućuje zahtjev traži da organizira videokonferenciju tijekom sudskog postupka, osim suda može biti državno odvjetništvo ili tijelo u okviru Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Litve.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

U točki 16. Opisa predviđa se da se saslušanje putem videokonferencije može snimiti u slučajevima određenim zakonom ili prema slobodnoj ocjeni predsjednika vijeća koje vodi raspravu. Oprema potrebna za snimanje saslušanja putem videokonferencije dostupna je na sudovima Republike Litve.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

U skladu s člankom 11. Zakona o parničnom postupku, sudski postupci u Republici Litvi moraju se voditi na službenom jeziku zemlje, tj. litavskom. Osobama koje ne govore litavski jamči se pravo na korištenje usluga prevoditelja/tumača. Troškovi usluga tumačenja tijekom sjednica suda plaćaju se iz državnog proračuna.

U slučajevima kad se zahtjevi podnose u skladu s člancima od 10. do 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (dalje u tekstu: „Uredba”), a zahtjev izvršava sud Republike Litve, litavski sud osigurava nazočnost prevoditelja/tumača za svakog sudionika u postupku koji ne govori litavski. Ako dokaze neposredno izvodi sud koji upućuje zahtjev na temelju članka 17. Uredbe, zahtjev se izvršava u skladu s pravom suda koji upućuje zahtjev (članak 17. stavak 6. Uredbe) i na jeziku utvrđenom pravilima koja uređuju postupak suda koji upućuje zahtjev. Ako se sud Republike Litve, kao sud koji upućuje zahtjev, obraća drugoj državi članici sa zahtjevom u skladu s člankom 17., postupak se odvija na litavskom, a litavski sud osigurava nazočnost prevoditelja/tumača.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Na temelju članka 10. stavka 1. Uredbe, zamoljeni sud izvršava zahtjev bez odgode, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 90 dana od dana primitka zahtjeva. Na temelju članka 133. Zakona o parničnom postupku, osobe koje sudjeluju u postupku, kao i svjedoci i vještaci, moraju biti obaviješteni o vremenu i mjestu ročišta ili o pojedinačnim postupovnim mjerama putem poziva ili obavijesti. Osobama koje sudjeluju u postupku pozivi i obavijesti moraju se uručiti unutar roka koji im daje dovoljno vremena da se pravovremeno pojave pred sudom i pripreme za slučaj. Ne postoji zakonska odredba koja propisuje određeni rok za slanje poziva ili obavijesti.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Procjena pravnih propisa i postojeće prakse pokazala je da ne nastaju troškovi pri organiziranju videokonferencija.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Nacionalno pravo Republike Litve ne sadržava izričit zahtjev da sud koji upućuje zahtjev obavijesti osobu koju treba neposredno saslušati da se ispitivanje provodi na dobrovoljnoj osnovi.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

U točki 13. Opisa predviđa se da se za potrebe identifikacije pojedinaca koji se pojave na saslušanju, osoba koju treba saslušati putem videokonferencije mora predstaviti i predočiti dokument koji potvrđuje njezin identitet, tako da sud koji vodi postupak može utvrditi identitet osobe. Odlukom suda koji upućuje zahtjev, osoba koju treba saslušati putem videokonferencije može se identificirati i na druge načine.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Na temelju točke 10. Opisa, osobe imenovane od strane zamoljenog tijela ili drugi predstavnici zamoljenog tijela dužni su, među ostalim, osigurati da osoba koju treba saslušati položi zakletvu (prisegu) pred sudom i da potpiše tekst zakletve (prisege). Tekst zakletve položene pred sudom Republike Litve utvrđen je člankom 186. stavkom 6. Zakona o parničnom postupku. Na kraju saslušanja putem videokonferencije predstavnik zamoljenog tijela koji je sudjelovao u saslušanju mora sastaviti dokument kojim se potvrđuje saslušanje, koji se mora dostaviti sudu koji upućuje zahtjev. Taj se dokument dostavlja zajedno s tekstom zakletve (prisege) koji je potpisala saslušana osoba (ako mora položiti zakletvu ili potpisati prisegu) te se prosljeđuju dokazi (točka 14. Opisa). U slučaju neposrednog izvođenja dokaza na temelju članka 17. Uredbe, sud koji upućuje zahtjev treba dostaviti tekst zakletve koji potpisuje osoba koju treba saslušati.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Na sudovima Republike Litve i drugim institucijama koje su opremljene uređajima za videokonferenciju postoje osobe odgovorne za upotrebu, održavanje i rad opreme. Na temelju točke 6. Opisa, Nacionalna uprava sudova na intranetu pravosudnog sustava objavljuje popis osoba koje su zamoljena tijela odredila odgovornima za upotrebu i održavanje opreme za videokonferenciju i organiziranje videokonferencija, zajedno s njihovim kontakt podacima (institucija, telefonski broj, e-adresa).

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Sud koji upućuje zahtjev mora dostaviti podatke iz članka 4. Uredbe. Ako se zahtjev ne može izvršiti jer prethodno navedeni podaci nisu dostavljeni ili nisu točni, primijenit će se postupak utvrđen u članku 8. Uredbe. U zakonodavstvu se ne navode drugi podaci koje mora dostaviti sud koji upućuje zahtjev.

Posljednji put ažurirano: 23/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.