Izvođenje dokaza videokonferencijom

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da, moguća su oba načina. Većina zahtjeva upućenih Luksemburgu dolazi od sudova država članica koji žele ispitati svjedoka putem videokonferencije.

Ne postoje specifične zakonske odredbe u vezi videokonferencije. Zbog toga se slučaju primjenjuju članci novog Zakona o građanskom postupku u vezi saslušanja svjedoka, osobne provjere koju vrši sudac i osobnog pojavljivanja stranaka. Trenutačno ne postoji sudska praksa primjenjiva na videokonferencije.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Putem videokonferencije mogu se saslušavati svjedoci, a u nekim slučajevima i stranke i sudski vještaci. Međutim, do sada su se zahtjevi odnosili isključivo na saslušanja svjedoka.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Jedino ograničenje odnosi se na to da je saslušanje svjedoka na dobrovoljnoj osnovi. Ako svjedok odbije saslušanje, luksemburška nadležna tijela ne mogu ga ni na koji način na to prisiliti.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Ovakvi dokazi obvezno moraju biti prikupljeni u prostorijama suda opremljenim odgovarajućom tehničkom opremom.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Ako država koja podnosi zahtjev želi snimati videokonferenciju, mora imati izričit pristanak svjedoka koji se saslušava u Luksemburgu. Luksemburg kao zamoljena država ne snima videokonferenciju jer je njezino snimanje zabranjeno luksemburškim zakonom.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

a) francuski, njemački

b) svi jezici

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Luksemburški sud kao sud zamoljene države zadužene je za angažman tumača svaki put kada je to potrebno kako bi komunikacija s državom koja podnosi zahtjev ili saslušavanom osobom bila uspješna.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Luksemburška tijela, odnosno sud zadužen za mjeru izvođenja dokaza dužan je kontaktirati nadležna tijela države koja podnosi zahtjev kako bi dogovorili datum i vrijeme videokonferencije. Poziv se uručuje najkasnije 15 dana prije saslušanja. Luksemburška tijela zadužena su za slanje poziva predmetnim osobama.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

U skladu s Uredbom, zamoljena država daje odobrenje za održavanje videokonferencije, dok je država koja podnosizahtjev zadužena za sva formalna, organizacijska i tehnička pitanja, uključujući informiranje predmetnih osoba.

Troškove uporabe videokonferencije i troškove vezane uz svjedoka snosi Luksemburg. Troškove tumača plaća država koja podnosi zahtjev.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Osobu će o tome prije početka videokonferencije u pozivu obavijestiti sudac ili službenik.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Luksemburški sud, kao sud zamoljene države, izvršava kontrolu identiteta provjerom identifikacijskih isprava na početku saslušanja.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Svjedoci i vještaci moraju položiti prisegu da će govoriti istinu. Pritom su informirani o novčanim kaznama i kaznama zatvora u slučaju lažnog svjedočenja.

Prisega se polaže pred sudom koji podnosi zahtjev.

U slučaju članka 17., država koja podnosi zahtjev primjenjuje svoje uvjete. Luksemburški sudac, koji je prisutan prilikom videokonferencije kao sudac zamoljene države, neće intervenirati u slučaju problema.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Videokonferenciji na dan i u zakazano vrijeme prisustvuju sudac, tajnik suda, tehničar i, prema potrebi, tumač.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Prije nego se pristupi videokonferenciji, potrebno je riješiti neka tehnička pitanja. Zbog toga uspjeh saslušanja videokonferencijom ovisi o dobroj pripremi i učinkovitoj suradnji osoba za kontakt.

Posljednji put ažurirano: 10/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.