Izvođenje dokaza videokonferencijom

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Ako je Malta država koja podnosi zahtjev, videokonferencija će se upotrebljavati kao zadnje rješenje.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Ne postoje ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati; mogu se saslušati svjedoci, stručnjaci i stranke.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Dužnost je suda odrediti što je prihvatljivo kao dokaz.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Ako je Malta zamoljena država , predmetna osoba saslušava se u prostorima suda.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Dopušteno je snimanje saslušanja videokonferencijom i za to postoji oprema.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

(a) Ako je Malta zamoljena država, zahtjevi za saslušanje koji se temelje na člancima 10., 11. i 12. sastavljaju se na malteškom ili engleskom jeziku;

(b) ako je Malta država koja podnosi zahtjev, zahtjevi u skladu s člankom 17. sastavljaju se na malteškom ili engleskom jeziku.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Ako je Malta zamoljena država te će stoga saslušavati dokaze, člankom 596. stavkom 1. Zakona o organizaciji i parničnom postupku, poglavlje 12. Zakonodavstva Malte, propisuje se da ako sud ne razumije jezik na kojem se izvode dokazi, imenuje kvalificiranoga tumača na privremeni trošak stranke koja poziva svjedoka. U tom se slučaju tumač mora nalaziti istom mjestu kao i svjedok.

Ako je Malta država koja podnosi zahtjev u skladu s člankom 17. i ako se izravno izvode dokazi, lokacija tumača ovisi o okolnostima predmeta.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Ako se dokazi izvode u skladu s člancima 10. i 12. i ako je Malta zamoljena država, člankom 568. stavkom 1. Zakona o organizaciji i parničnom postupku propisuje se da se svjedoci pozivaju sudskim pozivom koji se izdaje na zahtjev zainteresirane stranke. Između dvaju saslušanja trebalo bi se osigurati razdoblje od mjesec dana kako bi se osiguralo dovoljno vremena za obavještavanje svjedoka.

U skladu s člankom 17., ako je Malta zamoljena država, sud mora odlučiti koja će se sredstva upotrijebiti kako bi se osobu koju treba saslušati obavijestilo o za to predviđenom mjestu i vremenu. Između dvaju saslušanja trebalo bi se osigurati razdoblje od mjesec dana kako bi se osiguralo dovoljno vremena za obavještavanje svjedoka.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Mora se platiti pristojba od 100 € koja pokriva prva dva sata videokonferencije.

Za svaki sljedeći sat mora se platiti pristojba od 50 €.

Također je primjenjiva pristojba za tehničara u iznosu od 58 € po satu.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Prije svjedočenja sud upozorava svjedoka da ako se osjeća nespremnom za svjedočenje, o tome treba obavijestiti sud koji podnosi zahtjev.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Sud može osobu koju treba saslušati zatražiti da prije svjedočenja pokaže putovnicu ili osobnu iskaznicu. Svjedoka će se prije saslušanja obavijestiti da mora ponijeti jedan od tih dokumenata.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

U skladu s člankom 111. Zakona o organizaciji i parničnom postupku svjedok koji se izjašnjava kao rimokatolik priseže u skladu s običajima te vjeroispovijesti; svjedok koji se ne izjasni kao rimokatolik priseže na način koji je za njega najviše obvezujući.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Osobe za kontakt:

Charles Calleja, viši službenik tehničkog ureda za audiovizualne medije

Osoba odgovorna za povezivanje, testiranje i pružanje tehničke pomoći tijekom videokonferencije

Kontakt +356 25902375 – ured na četvrtom katu sudske palače u Valletti

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, dostupnost videokonferencije

Kontakt +356 25902391 – ured na četvrtom katu sudske palače u Valletti

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, činovnik

Kontakt +356 25902211 – ured na četvrtom katu sudske palače u Valletti

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Prije datuma saslušanja od suda koji podnosi zahtjev traži se sljedeće:

a. vremenska zona;

b. termin za testiranje (datum i vrijeme);

c. fiksna IP adresa;

d. podaci za kontakt osobe za tehnička pitanja.

Posljednji put ažurirano: 10/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.