Izvođenje dokaza videokonferencijom

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

U nizozemskom građanskom postupovnom pravu ne postoje opći propisi o tom pitanju. Međutim, upotreba videokonferencije nije isključena te je stoga u tim slučajevima moguća u skladu sa zakonom.

U skladu s građanskim pravom videokonferencija se redovito upotrebljava kao druga mogućnost uz molbu za pravnu pomoć.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Ako je osobu moguće ispitati u skladu s građanskim postupovnim pravom, to je u načelu moguće i upotrebom videokonferencije. U okviru građanskog postupovnog prava ne postoje posebne odredbe o tom pitanju.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Ne postoje pravila o konkretnim ograničenjima. Primjenjuju se nacionalna pravila građanskog postupka.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Na ispitivanje upotrebom videokonferencije ne primjenjuju se posebna pravila. Primjenjuju se nacionalna pravila građanskog postupka. Pravilo je da se osoba mora ispitati na sudu. Moguće su iznimke ako je svjedok bolestan ili spriječen otići na sud (članak 175. Zakonika o građanskom postupku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)).

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Ispitivanje svjedoka pred nizozemskim sudom upotrebom videokonferencije smatra se istovjetnim prijenosu uživo uobičajenog saslušanja. U skladu sa zakonom izrađuje se prijepis saslušanja svjedoka koje vodi istražni sudac. Isto se pravilo primjenjuje na saslušanja putem videokonferencije, za koja je potrebno izraditi prijepis. Zakonom se ne zabranjuje snimanje slike ili zvuka uz prijepis saslušanja, no takva se snimka ne smije smatrati istovjetnom prijepisu saslušanja.

U skladu s budućim zakonom sudac može odlučiti izraditi snimku slike ili zvuka usmenog saslušanja kako bi zamijenio prijepis saslušanja u papirnatom obliku. Na osnovi toga, prema potrebi može se izraditi i snimka prijepisa saslušanja svjedoka.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Ako se sud kojem je upućen zahtjev nalazi u Nizozemskoj, saslušanje se održava na nizozemskom jeziku. U tom se pogledu ne primjenjuju posebna pravila. U skladu s nizozemskim provedbenim zakonodavstvom nadležno tijelo može odrediti uvjete za neposredno izvođenje dokaza koje smatra korisnima ili nužnima radi zakonitog postupanja.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

U nizozemskom građanskom postupovnom pravu ne postoje odredbe u pogledu posebnih uvjeta za tumače. U građanskim predmetima u Nizozemskoj stranke su u načelu dužne osigurati vlastite tumače.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

U skladu s nizozemskim provedbenim zakonodavstvom sud kojem je upućen zahtjev može odrediti koja je od stranaka odgovorna za izdavanje sudskog poziva na temelju zahtjeva za izvođenje dokaza.

Sudski poziv koji ne izdaje jedna od stranaka izdaje tajnik suda koji prima zahtjev. U skladu s nizozemskim građanskim postupovnim pravom svjedocima se sudski poziv mora uručiti najmanje tjedan dana (u skladu s budućim zakonom, najmanje 10 dana) prije rasprave.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Troškove posebnog oblika saslušanja i komunikacijske tehnologije ne snose stranke. U skladu s nizozemskim pravom ti se troškovi ne mogu prenijeti. Snosi ih država od koje se naknada može zatražiti u skladu s člankom 18. stavkom 2. i člankom 10. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1206/2001.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

U skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1206/2001 ako neposredno izvođenje dokaza podrazumijeva saslušanje osobe, sud koji upućuje zahtjev obavješćuje tu osobu da se izvođenje dokaza obavlja na dobrovoljnoj osnovi. Ne primjenjuju se daljnji zahtjevi.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

U skladu s nizozemskim građanskim postupovnim pravom sudac je dužan provjeriti identitet (članak 177. Zakonika o građanskom postupku).

Sudac traži od svjedoka da navedu svoje prezime, ime, dob, zanimanje i mjesto boravišta. Svjedoke se ispituje i o odnosu sa strankama (krvnom srodstvu ili srodstvu, radnom odnosu).

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

U skladu s nizozemskim građanskim postupovnim pravom pred sucem se prije saslušanja daje prisega ili svečana izjava. Svjedok izjavljuje da će tijekom svjedočenja govoriti isključivo istinu. Svjedoci koji namjerno ne govore istinu čine krivokletstvo. Neposredno izvođenje dokaza provodi se u skladu s pravom države koja upućuje zahtjev.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Međunarodni zahtjev za pravnu pomoć u okviru kojeg se upotrebljava videokonferencija upućuje se osoblju za informacijsku i komunikacijsku podršku nadležnog suda (SPIRIT). Ono obavlja tehničke i logističke poslove.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Te informacije može zatražiti nadležno tijelo.

Posljednji put ažurirano: 09/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.