Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Izvođenje dokaza videokonferencijom

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

U Poljskoj se dokazi mogu izvoditi videokonferencijom u skladu s člancima 10. – 12. i člankom 17. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima te u skladu s Haškom konvencijom od 18. ožujka 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima [Službeni glasnik (Dziennik Ustaw) iz 2000., br. 50, stavka 582.] za druge zemlje (na koje se ne primjenjuje Uredba).

Uporaba videokonferencije uređena je člankom 235. stavcima 2. i 3. Zakona o parničnom postupku i Uredbom Ministra pravosuđa od 24. veljače 2010. o tehničkoj opremi i resursima kojima se omogućuje izvođenje dokaza na daljinu u parničnim postupcima.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Poljskim zakonodavstvom nisu propisana takva ograničenja: stručnjake, stranke i svjedoke može se saslušati videokonferencijskom vezom.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

U poljskom zakonodavstvu nisu propisana posebna ograničenja u pogledu vrste dokaza koji se mogu izvoditi uporabom videokonferencijske veze.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

U poljskom zakonodavstvu nisu propisana posebna ograničenja o tome gdje osobe treba saslušati videokonferencijskom vezom. Saslušanje se u načelu obavlja na sudu u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1206/2001 u skladu s kojim mjesto saslušanja određuje sud koji upućuje zahtjev.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

U poljskom zakonu nisu propisane detaljne odredbe o snimanju rasprava koje se održavaju videokonferencijskom vezom. Sudac koji izvodi dokaze odlučuje hoće li snimati raspravu koja se održava videokonferencijskom vezom.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Rasprava se u pravilu održava na poljskom jeziku. Ako osoba koja se saslušava ne razumije poljski, mora biti nazočan tumač.

Ne postoje posebne odredbe o raspravama u skladu s člankom 17., ali ako središnje tijelo pristane na neposredno izvođenje dokaza, ono može zatražiti od zamoljenog suda da osigura tumača.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Za rasprave u skladu s člancima 10. – 12. zamoljeni sud u načelu mora osigurati tumača (u načelu s popisa ovlaštenih sudskih tumača). Međutim, sud u iznimnim okolnostima može prihvatiti tumača kojeg je predložila stranka.

Ako središnje tijelo zatraži od zamoljenog suda da osigura tumača za rasprave u skladu s člankom 17., zamoljeni sud osigurava nazočnost tumača.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

U slučaju rasprava u skladu s člancima 10. – 12., zamoljeni sud obavješćuje svjedoka/stranku o vremenu i mjestu rasprave najmanje 7 dana prije datuma održavanja rasprave. U iznimnim okolnostima zamoljeni sud obavješćuje svjedoka/stranku o vremenu i mjestu rasprave 3 dana prije datuma njezina održavanja.

U slučaju rasprave u skladu s člankom 17. središnje tijelo obavješćuje svjedoka/stranku da je pristalo na održavanje rasprave i da se ona može održati samo na dobrovoljnoj osnovi, bez primjene prisilnih mjera. Sud koji upućuje zahtjev dužan je obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja rasprave.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Ako zbog izvođenja dokaza uporabom modernih tehnologija nastanu troškovi zamoljenom sudu, sud primjenjuje članak 1135.¹(3) Zakona o parničnom postupku u kojem je predviđeno da ako zbog izvršenja zahtjeva suda ili drugog tijela strane zemlje nastanu troškovi povezani s uporabom metode koja nije propisana poljskim zakonom, sud neće izvršiti zahtjev dok sud ili drugo tijelo strane zemlje ne plati odgovarajući predujam u navedenom roku.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Središnje tijelo obavješćuje svjedoka/stranku da je pristalo na održavanje rasprave i da se ona može održati samo na dobrovoljnoj osnovi, bez primjene prisilnih mjera.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Sud provjerava identitet osobe tražeći od nje da predoči odgovarajuću ispravu, kao što je osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Za rasprave u skladu s člankom 17., ako sud koji upućuje zahtjev obavijesti središnje tijelo o svojoj namjeri da sasluša svjedoka pod prisegom, ono može zatražiti tekst prisege. Ako je prisega u sukobu s osnovnim načelima prava zamoljene zemlje, središnje tijelo ima pravo odbiti pristati na raspravu ili zatražiti uporabu teksta prisege koji se upotrebljava u poljskom zakonodavstvu.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

U pravilu svaki sud zapošljava osobu zaduženu za rukovanje tehničkom opremom. U slučaju problema moguće se obratiti poljskoj kontaktnoj točki za Europsku pravosudnu mrežu.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

U načelu u skladu s poljskim pravom nisu potrebne takve dodatne informacije. Međutim, u određenim slučajevima to može biti potrebno.

Posljednji put ažurirano: 13/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.