Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Izvođenje dokaza videokonferencijom

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da, ta mogućnost postoji na 38 lokacija sudova u Škotskoj.

Članci od 10. do 12. i članak 17. primjenjuju se na sve zahtjeve zaprimljene u skladu s Uredbom br. 1206/2001. U tim se slučajevima ne primjenjuju drugi lokalni postupci.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Ne postoje ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Nema zakonskih ograničenja. Mogu postojati praktična ograničenja (na primjer, upućivanje na fizičke predmete koje posjeduje sud koji upućuje zahtjev i kojima svjedok nema pristup).

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Isto tako nema zakonskih ograničenja. U prošlosti su se upotrebljavale sudnice i druge prostorije. Odgovarajuću prostoriju odredit će grofovijski sudac i službenik grofovijskog suda na sudu na kojem je zahtjev zaprimljen.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Moguće je snimati rasprave.

U svakom slučaju, budući da se postupci mogu snimati na bilo kojem kraju videokonferencijske veze, moglo bi biti prikladnije da sud koji upućuje zahtjev izravno snima postupak.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

U oba slučaja uobičajeni je jezik engleski.

Ako sud koji upućuje zahtjev želi drugi jezik, usmeni prevoditelj morao bi prevesti postupak na engleski jezik prisutnim strankama koje ne govore jezik suda koji upućuje zahtjev.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

U skladu s člankom 18. Uredbe br. 1206/2001 zamoljeni sud trebao bi osigurati prisutnost usmenog prevoditelja na lokalnoj razini.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Obavijest strankama šalje lokalni sud u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe br. 1206/2001. Ona se obično šalje preporučenim pismom prvog razreda.

U načelu se primjenjuju postojeća pravila o obavješćivanju, tj. potrebno je stranke obavijestiti najmanje 48 sati unaprijed. Međutim, u praksi se daje dulji rok jer se vrijeme rasprave obično određuje nekoliko tjedana unaprijed.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

U pravilu se svaki trošak koji Škotska sudska služba snosi za upotrebu opreme za videokonferenciju ne prenosi na druge stranke.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Sud koji upućuje zahtjev daje odgovarajuću obavijest upotrebom obrasca A. Uobičajena je praksa kopirati te podatke u obrazac F koji se naknadno dostavlja svjedoku. Lokalni sud ne određuje dodatne zahtjeve.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Nema utvrđenog postupka. Sud koji upućuje zahtjev može propisati zahtjeve kao što je predočenje putovnice ili vozačke dozvole te se takvi zahtjevi prenose na svjedoka. Svi dokumentarni dokazi o identitetu provjeravaju se na dan saslušanja na način koji zadovoljava zahtjeve suda koji upućuje zahtjev.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Ako sud koji upućuje zahtjev zahtijeva prisegu, lokalni sud trebao bi znati koje postupke sud koji upućuje zahtjev treba primijeniti (na primjer, davanje svete knjige ili izrazi koje treba izgovoriti).

Možda lokalni sud osim toga želi primijeniti škotsku prisegu, ali to je pitanje o kojem odlučuje predsjedavajući grofovijski sudac.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

U okviru priprema lokalni sud dobiva podatke o osobi za kontakt na sudu koji upućuje zahtjev i te podatke prosljeđuje Odjelu za elektroničko pružanje usluga (ESDU) Škotske sudske službe.

ESDU se tada povezuje s osobljem suda koji upućuje zahtjev kako bi se osiguralo vrijeme i mjesto za ispitivanje opreme. ESDU sudjeluje u postupku na dan saslušanja kako bi upravljao lokalnom opremom i rješavao sve tehničke probleme.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Svi posebni zahtjevi u pogledu pristupa ili informacije o zdravstvenim stanjima koje mogu utjecati na izbor mjesta ili vremena rasprave.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.