Izvođenje dokaza videokonferencijom

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Iako u slovačkom zakonodavstvu ne postoje posebna pravila kojima je dopušteno izvođenje dokaza u kojem sudjeluje sud iz države članice koja upućuje zahtjev, nema ni odredaba kojima se to zabranjuje. U skladu s postupovnim pravilima, sudovi izvode dokaze na raspravi i, ako je moguće, izvan rasprava (članak 122. Zakona o parničnom postupku (Občianský súdny poriadok)). Uz suglasnost stranaka sud može održati usmenu raspravu uporabom videokonferencijske veze ili druge komunikacijske tehnologije (članak 116. stavak 6. Zakona o parničnom postupku). Stranke u načelu imaju pravo biti nazočne tijekom izvođenja dokaza.

Ne postoje posebni postupci za izvođenje dokaza uporabom videokonferencije (osim prethodno opisanih). Stoga se primjenjuju samo Uredba o izvođenju dokaza (Nariadenie o výkone dôkazu), Zakon o parničnom postupku i Poslovnici sudova (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) (2015. Odluka slovačkog Ministarstva pravosuđa br. 543 od 11. studenoga 2005. o administrativnim i tajničkim pravilima okružnih sudova (okresné súdy), regionalnih sudova (krajské súdy), posebnog suda (Špeciálny súd) i vojnih sudova (vojenské súdy)).

Sva ostala pitanja moraju se riješiti sporazumom među predmetnim sudovima uz pomoć EJN-a.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

U slovačkom zakonodavstvu nema ograničenja u pogledu osoba koje se mogu saslušavati videokonferencijskom vezom. U skladu s člankom 125. Zakona o parničnom postupku sva sredstva koja se mogu upotrijebiti za utvrđivanje činjenica mogu se upotrebljavati kao dokaz. Posebice se mogu saslušavati stranke, svjedoci i vještaci.

U skladu s člankom 124. Zakona o parničnom postupku pri izvođenju dokaza treba poštovati obvezu čuvanja tajnosti informacija.

U skladu s člankom 100. stavkom 3. ako sud odluči uzeti u obzir mišljenje maloljetnika, mišljenje se potvrđuje uz pomoć djetetova zastupnika ili nadležnog tijela za dobrobit i pravnu zaštitu djece i socijalnu skrb ili ispitivanjem maloljetnika čak i bez nazočnosti djetetovih roditelja. Posebna ograničenja ovise o dobi djeteta i načinu koji je sud izabrao za saslušanje.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Nema ih, osim ograničenja povezanih s prirodom videokonferencija (činjenica da nije moguće pretraživati prostorije uporabom videokoferencijske veze i slično).

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Dokazi se obično izvode na raspravi (članak 122. Zakona o parničnom postupku), a rasprave se obično održavaju u sudnici (članak 25. u vezi s člankom 35. Poslovnika sudova). Iz tehničkih razloga bilo bi teško razgovor obavljati na drugom mjestu.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Videokonferencijska oprema ima i mogućnost snimanja videokonferencija. Neovisno o tome, u skladu s uvjetima iz članka 116. stavka 6. Zakona o parničnom postupku usmena rasprava uporabom videokonferencijske veze može se održati samo uz suglasnost stranaka. Ako nema suglasnosti stranaka primjenjuju se opće odredbe iz članka 44.a Zakona o parničnom postupku u skladu s kojim se rasprava može snimati i uporabom opreme za snimanje zvuka. Takva zvučna snimka pohranjuje se na nositelju podataka koji je dio sudskog spisa.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

To pitanje ne odnosi se posebno na izvođenje dokaza u inozemstvu ili videokonferencijskom vezom. U skladu s općim pravilima slovačke sudske rasprave uvijek se održavaju na službenom jeziku i prema potrebi se osiguravaju tumači.

Ako u izvođenju dokaza sudjeluje sud, očekujemo da će sud koji zaprima zahtjev održati raspravu i da će se stoga dokazi izvoditi na jeziku tog suda. Ako sud neposredno izvodi dokaze u skladu s člankom 17., on to čini na svojem jeziku.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Slovački zakon ne sadržava odredbe o tom pitanju. Tumači se osiguravaju ad hoc na temelju sporazuma između predmetnih sudova.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Slovački zakon ne sadržava posebne odredbe kojima su uređena ta pitanja. Primjenjuju se opća pravila o provođenju rasprava i pozivanju svjedoka i stranaka. Sudovi obično izvode dokaze na raspravama (članak 122. Zakona o parničnom postupku), a sudski poziv mora se dostaviti dovoljno unaprijed da se može zadovoljiti zakonski rok za pripremu sudske rasprave (članak 46. stavak 3. Poslovnika sudova) koji obično iznosi „najmanje pet dana prije datuma kada se treba održati rasprava” (članak 115. stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Slovački sudovi ne naplaćuju naknade za videokonferencije.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Slovački zakon ne sadržava posebne odredbe kojima su uređena ta pitanja. Sud bi u načelu trebao obavijestiti osobu o njezinim postupovnim pravima i obvezama na početku rasprave. To se ne primjenjuje kada osobe zastupa odvjetnik (advokát). (članak 5. Zakona o parničnom postupku)

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Slovački zakon ne sadržava posebne odredbe kojima su uređena ta pitanja. O posebnom postupku predmetni sudovi odlučuju ad hoc sporazumom. Primjenjuju se opće odredbe o provjeri identiteta osobe koja se saslušava. Tim je odredbama propisano da se na početku rasprave mora utvrditi identitet svjedoka te sve okolnosti koje bi mogle utjecati na vjerodostojnost svjedoka (obiteljski odnosi i slično, članak 126. stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Slovačko zakonodavstvo sadržava samo posebne odredbe o tim pitanjima u kaznenim postupcima, a ne u parničnim postupcima.

Međutim, u skladu s člankom 126. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku sudovi obavješćuju svjedoke na početku svake rasprave o važnosti izjava svjedoka i o pravima i obvezama svjedoka (da govore istinu i da ništa ne prešute) i o kaznenim posljedicama davanja lažnog iskaza. Imajte na umu da se ta pravna odredba (davanje lažnog iskaza) ne primjenjuje na stranke u postupku.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Svi slovački sudovi imaju administratora kojem se moguće obratiti za planiranje testiranja videoveze, datuma rasprave i slično. Administrator je osposobljen za rukovanje videokonferencijskom opremom. U slučaju problema, administrator se može obratiti sudskom tehničaru i može osigurati njegovu nazočnost na dan održavanja rasprave.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Potrebne su tehničke informacije koje su nužne za uspostavu veze s opremom suda koji upućuje zahtjev.

Posljednji put ažurirano: 22/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.