Izvođenje dokaza videokonferencijom

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Dokazi se mogu izvoditi videokonferencijskom vezom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili ih može neposredno izvoditi sud te države članice. U svim građanskim i trgovačkim stvarima primjenjuje se članak 114.a Zakona o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku; dalje u tekstu: ZPP) u kojem je propisano da sud može, uz suglasnost stranaka, dopustiti strankama i njihovim pravnim zastupnicima da se u vrijeme rasprave nalaze na različitim mjestima i da tamo obavljaju postupovne radnje pod uvjetom da postoji audio i video prijenos s mjesta održavanja rasprave na mjesto ili mjesta gdje se nalaze zastupnici stranaka i obrnuto (videokonferencija). Podložno tim uvjetima, sud može odlučiti da će izvoditi dokaze saslušavanjem stranaka i svjedoka te vještačenjem.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Videokonferencija se može upotrebljavati za saslušanje stranaka i svjedoka te za vještačenje. Stranke i zastupnici (na primjer odvjetnici) mogu sve postupovne radnje obavljati uporabom videokonferencijske veze.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Stranke i pravni zastupnici u načelu mogu obavljati sve postupovne radnje s udaljenog mjesta. ZPP-om se mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijskom vezom ograničava na iscrpni popis dokaza (saslušavanje stranaka i svjedoka, vještačenje). Videokonferenciju stoga nije moguće upotrijebiti za izvođenje dokaza u slučajevima kada je potrebno pregledati mjesto ili dokumente.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Stranke i pravni zastupnici u načelu mogu obavljati sve postupovne radnje s udaljenog mjesta. Nema ograničenja u pogledu mjesta gdje se druga stranka nalazi izvan suda.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

U članku 125.a ZPP-a predviđena je pravna osnova za audiovizualno snimanje rasprave. U skladu s tom odredbom, predsjednik vijeća može naložiti audiovizualno snimanje rasprave. To znači da predsjednik vijeća pred kojim se vodi postupak ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li se rasprava snimati. U skladu s člankom 114.a stranka nema pravo tražiti od suda da dopusti održavanje videokonferencije. Zahtjev za održavanje videokonferencije može podnijeti i sud, a u tom je slučaju potrebna suglasnost stranaka. Odluka kojom sud nalaže održavanje videokonferencije mora se donijeti dovoljno unaprijed prije planirane rasprave uzimajući u obzir vrijeme potrebno za tehničku pripremu te se stranke mora dovoljno unaprijed obavijestiti o tome trebaju li pristupiti sudu.

Od 2011. najmanje je jedna sudnica na svakom okružnom sudu (11 lokacija) u Sloveniji opremljena svom nužnom opremom za održavanje videokonferencija i za njihovo snimanje. Moguće je samo audio ili video snimanje ili oboje istodobno. Dostupna su i tri seta mobilne opreme za videokonferencije koja sudovi mogu upotrebljavati na lokalnim ili drugim sudovima. Budući da se videokonferencija uspostavlja posredstvom središnje pristupne točke, svaka videokonferencija može se snimati na temelju naloga suca.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

U skladu s člancima od 10. do 12. Uredbe saslušanja može obavljati zamoljeni sud, konkretno na jeziku koji je službeni jezik suda (na slovenskom i na jezicima nacionalnih manjina koji se službeno upotrebljavaju na sudovima u područjima u kojima žive te nacionalne manjine, odnosno na talijanskom i mađarskom jeziku) i, prema potrebi, uz prijevod na jezik koji stranka ili drugi sudionik u postupku razumiju, ako oni to predlože ili ako sud utvrdi da stranka ili drugi sudionik u postupku ne razumiju slovenski.

U skladu s člankom 17. Uredbe, saslušanje obavlja neposredno sud koji upućuje zahtjev. U tom slučaju saslušanje se može provoditi na stranom jeziku ako je osiguran odgovarajući prijevod na jezik koji razumiju stranka ili ostali sudionici u postupku.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Ako se koriste usluge sudskih tumača, to može organizirati zamoljeni sud ili sud koji upućuje zahtjev (ovisno o dogovoru između sudova). Nadalje, sudski tumači mogu se nalaziti na zamoljenom sudu ili sudu koji upućuje zahtjev ili na trećoj lokaciji.

Sudski tumači u praksi su uz osobu kojoj treba tumačenje, odnosno tamo gdje se nalazi zamoljeni sud, ako sud koji traži saslušanje obavlja to saslušanje na svojem jeziku, u skladu s člankom 17. Uredbe, ili na mjestu suda koji upućuje zahtjev ako saslušanje obavlja zamoljeni sud, u skladu s člancima od 10. do 12. Uredbe.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Osoba koju treba saslušati poziva se osobno i pisanim putem da pristupi sudu. U pozivu se, među ostalim, navode vrijeme i mjesto saslušanja osobe. Određeni svjedoci mogu se saslušavati kod kuće u slučaju starosti, bolesti ili ozbiljnog fizičkog invaliditeta. U Zakonu o parničnom postupku nije propisano koliko se unaprijed svjedoke mora pozvati. Međutim, strankama se mora dati dovoljno vremena da se pripreme za raspravu, najmanje 15 dana od trenutka dostave poziva na raspravu. Taj se rok ne primjenjuje kada se stranku poziva kao svjedoka.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

U skladu s člankom 153. ZPP-a stranka koja traži izvođenje dokaza polaže novac za pokrivanje troškova nastalih izvođenjem dokaza. Ako dokaze koji se trebaju izvoditi predlažu obje stranke, sud može odlučiti da stranke podijele taj iznos. Troškovi se nadoknađuju ovisno o rezultatu postupka.

U Republici Sloveniji uporaba je videokonferencije besplatna.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

U ZPP-u nisu propisani dodatni uvjeti.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Svjedoke se prije ispitivanja traži da navedu ime i prezime, ime oca, zanimanje, adresu, mjesto rođenja, dob i odnos sa strankama (članak 238. stavak 3. ZPP-a).

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

U ZPP-u nije predviđeno davanje prisege. U skladu s člankom 238. sud upozorava svjedoke prije početka saslušanja da su dužni govoriti istinu i da ništa ne smiju prešutiti te ih nakon toga upozorava na posljedice davanja lažnog iskaza.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

ZPP ne sadržava takvu odredbu.

U praksi se najmanje tjedan dana prije odražavanja videokonferencije testira veza kako bi se provjerilo radi li i je li zadovoljavajuće kvalitete te kako bi se mogli ukloniti nedostaci. Time se osigurava da tehničar koji je nazočan tijekom rasprave može opremom za videokonferenciju rukovati bez poteškoća jer je testiranje obavljeno unaprijed. Sudovi na zahtjev ili naknadno razmjenjuju podatke za kontakt osoba koje su zadužene za tehničke aspekte videokonferencije.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

ZPP ne sadržava takvu odredbu.

U praksi sud koji upućuje zahtjev šalje zamoljenom sudu, zajedno sa zahtjevom, obrazac sa svim tehničkim informacijama o videokonferencijskom sustavu i podatke za kontakt stručnjaka koji će biti zadužen za tehničke aspekte videokonferencije. Obama sudovima potrebne su informacije o videokonferencijskim sustavima, vrsti veze (ISDN, IP), brzini veze, adresi (broj telefona), jeziku koji će se upotrebljavati za testiranje, datumu i vremenu testiranja, vremenskoj razlici i podacima za kontakt tehničara zaduženog za tehnička pitanja.

Posljednji put ažurirano: 16/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.