Izvođenje dokaza videokonferencijom

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Oni se mogu pribaviti na dva načina.

Pravila i propisi:

 • članak 177. Zakona o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC) u skladu sa Zakonom 29/2015 od 30. srpnja 2015. o međunarodnoj pravnoj suradnji u građanskim stvarima;
 • članak 229. Organskog zakona o sudstvu (Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ) u pogledu videokonferencija. Člankom 229. stavkom 3. LOPJ-a dopušteni su uzimanje izjava, saslušanje, izvođenje dokaza, suočavanja svjedoka, ispitivanja, izvješća, potvrđivanje stručnih mišljenja i provođenje postupaka videokonferencijskom vezom u nazočnosti suca ili suda i u nazočnosti ili uz intervenciju, prema potrebi, stranaka. Njime se osigurava da u svakom predmetu svaka stranka može dovesti u pitanje i pobijati dokaze druge stranke i štiti pravo na obranu. Riječ je o sudskom postupku koji je, osim u iznimnim slučajevima, javan;
 • Uredba br. 1/2018 o međunarodnoj pravosudnoj pomoći i međunarodnim mrežama za pravosudnu suradnju.

Slučajevi u kojima Španjolska zahtijeva suradnju stranog tijela

U tim je slučajevima Zakon 29/2015 podređen u skladu s načelom nadređenosti prava EU-a, kojim se prednost u tom području daje primjeni pravila Europske unije i međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je Španjolska stranka. U području međunarodne suradnje u građanskim stvarima španjolska nadležna tijela mogu surađivati sa stranim tijelima. Iako nije potrebna uzajamnost, vlada može kraljevskom odlukom propisati da nadležna tijela neće surađivati s nadležnim tijelima strane države u slučaju učestalog odbijanja suradnje ili zakonske zabrane pružanja suradnje nadležnih tijela te države.

Slučajevi u kojima španjolski sudovi mogu uspostaviti neposrednu komunikaciju s pravosudnim tijelima

U tim se slučajevima uvijek poštuju zakoni koji su na snazi u svakoj državi. Neposredna pravosudna komunikacija odvija se između nacionalnih i stranih sudova bez posrednika. Takva komunikacija ne utječe na neovisnost uključenih sudova niti je dovodi u pitanje kao ni pravo stranaka na obranu.

Španjolski sudovi odbijaju zahtjeve za međunarodnu pravnu suradnju u građanskim stvarima u sljedećim slučajevima:

 1. cilj ili svrha tražene suradnje u suprotnosti su s javnim redom;
 2. postupak povodom zahtjeva za suradnju u isključivoj je nadležnosti španjolskih sudova;
 3. sadržaj predmetnog akta nije u nadležnosti zamoljenog španjolskog suda. Prema potrebi, on može poslati zahtjev nadležnom tijelu i o tome obavijestiti tijelo koje upućuje zahtjev;
 4. zahtjev za međunarodnu suradnju ne ispunjava zahtjeve u pogledu sadržaja i minimalne zahtjeve propisane Zakonom 29/2015 kako bi se mogao obraditi;
 5. kada vlada propiše kraljevskom odlukom da španjolska nadležna tijela neće surađivati s nadležnim tijelima strane države u slučaju učestalog odbijanja zahtjeva za suradnju ili zakonom zabrani pružanje suradnje nadležnih tijela te države.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Ne postoje ograničenja intervencije stranaka u postupku ili bilo koje osobe koja sudjeluje u izvođenju dokaza kao svjedok ili vještak. Sud ili tribunal odlučuju o primjerenosti i informacijama koje se pružaju vještacima.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Ograničenja, koja su uvijek iznimna i moraju se utvrditi obrazloženom sudskom odlukom kojom se uzima u obzir razmjernost ograničenja, utječu na zaštitu temeljnih prava ili zaštitu najboljih interesa maloljetnika.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Mora se održavati na sudu na kojem se vodi postupak i pred kojim se izvode dokazi u javnoj raspravi ili, u iznimnim slučajevima, ograničenoj raspravi. Nema ograničenja u pogledu lokacije osobe koja sudjeluje u postupku putem videokonferencijske veze. Savjetnik na sudu pred kojim se vodi postupak mora utvrditi, na samom sudu, identitet osoba koje sudjeluju putem videokonferencijske veze prethodnim slanjem ili neposrednim predočivanjem isprava ili na temelju osobnog znanja.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Da. Usto, moraju se snimati.

U skladu s odredbama članka 147. LEC-a, usmeni postupci, rasprave i ročišta moraju se snimati na mediju koji je primjeren za snimanje i reprodukciju zvuka i slike. Svi sudovi u Španjolskoj opremljeni su audiovizualnom opremom za snimanje suđenja i rasprava. Sudski savjetnik mora arhivirati hardver u DVD formatu te je odgovoran za izdavanje primjeraka strankama.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

Ako se postupak vodi pred španjolskim sudom, važno je da su postupak i povezani dokumenti na španjolskom jeziku, osim ako je prihvaćen jedan od službenih jezika određenih regija zemlje (galski, katalonski, valencijski i baskijski) u slučaju kada osobe koje se saslušavaju videokonferencijskom vezom govore jedan od tih jezika i žele se njime koristiti.

U slučaju iz članka 17. nema prigovora u pogledu uporabe jezika države koja upućuje zahtjev jer se izvođenje dokaza obavlja na dobrovoljnoj osnovi.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Tijekom i nakon okončanja parničnih postupaka mogu se koristiti tumači; ako ih ne angažira stranka koja zahtijeva tumačenje, osigurat će ih sudske službe koje su delegirane nekima od autonomnih zajednica. U nekim slučajevima te usluge pruža Ministarstvo pravosuđa. Trošak pružanja tih usluga može snositi stranka kojoj je određeno da snosi troškove postupka, vodeći računa o slučajevima prava na besplatnu pravnu pomoć.

Kako bi se osiguralo načelo kontradiktornosti, tumač se može nalaziti na sudu ili kod osobe koja će svjedočiti videokonferencijskom vezom.

Tumač u svakom slučaju mora dati prisegu ili obećati da će govoriti istinu i što objektivnije izvršavati svoje dužnosti.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Interni postupak saslušanja, u slučajevima predviđenima člankom 10. Uredbe, propisan je u člancima 301. i dalje LEC-a u pogledu saslušanja stranaka, u člancima 360. i dalje u pogledu ispitivanja svjedoka i u člancima 335. i dalje u pogledu izdavanja izvješća i podnošenja tih izvješća radi saslušanja i unakrsnog saslušanja vještaka.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Uporaba videokonferencijske veze u načelu je besplatna, ali ako neka od zainteresiranih strana želi dobiti primjerak snimke, mora osigurati odgovarajući medij ili platiti odgovarajući iznos.

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

To se vrši po nahođenju španjolskog suda.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Vidi odgovor na pitanje 4.

Savjetnik na sudu pred kojim se vodi postupak mora utvrditi, na samom sudu, identitet osoba koje sudjeluju putem videokonferencijske veze prethodnim slanjem ili neposrednim predočivanjem isprava ili na temelju osobnog znanja.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Treba razlikovati između sljedećih slučajeva:

 1. stranke nisu dužne dati prisegu ili obećanje tijekom saslušanja, iako se u obavijesti za provjeru predmetnu stranku mora obavijestiti da sud u slučaju neopravdanog odsustva može smatrati radnje u kojima je ta stranka osobno sudjelovala priznatima što je nepovoljno za stranku;
 2. svjedoci: prije svjedočenja svaki svjedok dužan je dati prisegu ili obećati da će govoriti istinu pod prijetnjom kazne propisane za kazneno djelo davanja lažnog iskaza u parničnim postupcima. Sud obavješćuje svjedoka o tim kaznama ako ih on nije svjestan. Ako su svjedoci maloljetnici, ne moraju dati prisegu ili obećati da će govoriti istinu;
 3. vještaci: kada iznose svoje mišljenje, vještaci moraju pod prisegom izjaviti ili obećati da će govoriti istinu te izjaviti da su postupali i, prema potrebi, da će postupati što objektivnije moguće, uzimajući u obzir činjenice koje bi mogle pogodovati drugoj stranci ili joj štetiti te da su svjesni kaznenopravnih sankcija koje bi mogli snositi ako ne izvrše svoju dužnost vještaka. Ta prisega ili obećanje ponavljaju se tijekom rasprave kada se podnosi mišljenje u kontradiktornom postupku između stranaka i suda.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Uporaba audiovizualnih medija planira se unaprijed. Ured višeg suca (Secretaría del Decanato) ili tajnik suda utvrđuju datum, vrijeme i mjesto održavanja konferencije i osiguravaju dovoljan broj osoblja za provođenje konferencije. Obično se obavljaju prethodna ispitivanja kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje veza i opreme.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Sve informacije koje se smatraju primjerenima za najbolje moguće izvođenje dokaza.

Posljednji put ažurirano: 22/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.