Izvođenje dokaza videokonferencijom

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li mogućnost izvođenja dokaza videokonferencijom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili neposredno od strane suda u toj državi članici? Ako postoji, koji se odgovarajući nacionalni postupci ili zakoni primjenjuju?

Da, dokazi se mogu izvoditi videokonferencijskom vezom uz sudjelovanje suda u državi članici koja upućuje zahtjev ili ih može neposredno izvoditi sud te države članice.

U skladu s člankom 5. Zakona (2003:493) o Uredbi EZ-a o izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima („Uredba o izvođenju dokaza”), dokaze trebaju izvoditi okružni sudovi (tingsrätter). Sud će primjenjivati pravila o izvođenju dokaza izvan glavne rasprave utvrđena u poglavlju 35. člancima 8. – 11. Zakona o sudskom postupku (rättegångsbalken), osim ako je Uredbom predviđeno drukčije.

Treba napomenuti da u slučajevima kada se ne primjenjuje Uredba o izvođenju dokaza postoje odredbe u drugim zakonima, na primjer u Zakonu (1946:816) o izvođenju dokaza za strani sud.

2 Postoje li ograničenja u pogledu toga koga se može saslušati videokonferencijom – primjerice, može li se tako saslušati samo svjedoke ili i druge osobe, poput stručnjaka i stranaka u postupku?

Svaku stranku koju treba saslušati u postupku može se saslušati uporabom videokonferencijske veze.

3 Postoje li ikakva ograničenja kad je riječ o vrsti dokaza koje se može izvoditi videokonferencijom?

Nisu propisana posebna ograničenja.

4 Postoje li ograničenja kad je riječ o mjestima na kojima se osobe može saslušati videokonferencijom, tj. mora li se ona održati u prostorima suda?

Izvođenje dokaza obavljaju okružni sudovi. Nisu propisana nikakva druga posebna ograničenja.

5 Je li dopušteno snimanje saslušanja videokonferencijom i ako jest, postoji li oprema za to?

Da, dopušteno je i dostupna je oprema.

6 Na kojem se jeziku provodi saslušanje: a) ako se zahtjev temelji na člancima 10., 11. i 12. i b) kad se izravno izvode dokazi u skladu s člankom 17.?

(a) Rasprava se mora održavati na švedskom, ali sud može angažirati tumača.

(b) To ovisi o pravilima države koja upućuje zahtjev.

7 U slučaju potrebe, tko je odgovoran za osiguravanje tumača za obje vrste saslušanja i gdje se oni moraju nalaziti?

Ako se saslušavanje održava u Švedskoj, o tumačima odlučuje švedski sud.

8 Kakav se postupak primjenjuje pri dogovaranju saslušanja i obavješćivanju osobe koju treba saslušati o vremenu i mjestu? Koliko se vremena ostavlja prilikom dogovaranja datuma saslušanja kako bi se na vrijeme obavijestilo osobu koja će se ispitati?

Zamoljeni sud izdaje sudski poziv osobi koju treba saslušati. U pozivu su navedeni vrijeme i mjesto. Nema regulatornih zahtjeva u pogledu vremena koje mora biti dopušteno kada se odlučuje o datumu rasprave.

9 Koji su troškovi povezani s uporabom videokonferencije i kako se plaćaju?

Ako tako zatraži švedski sud, sud koji upućuje zahtjev mora snositi troškove stručnjaka i tumača, troškove koji nastaju kao rezultat zahtjeva za izvršenje u skladu s posebnim postupkom i trošak komunikacijske tehnologije kao što su videokonferencije i telekonferencije (vidi članak 18. stavak 2. i članak 10. stavke 3. i 4. Uredbe o izvođenju dokaza).

10 Kojim se zahtjevima osigurava informiranje osobe koju će neposredno saslušati sud koji upućuje zahtjev da je njezino sudjelovanje dobrovoljno?

Sud koji upućuje zahtjev mora obavijestiti predmetnu osobu da je izvođenje dokaza u skladu s člankom 17. Uredbe o izvođenju dokaza dobrovoljno.

11 Kojim se postupkom utvrđuje identitet osobe koju treba saslušati?

Ne postoji posebno uređeni postupak za provjeru identiteta u vezi s time.

12 Kakvi se propisi primjenjuju na davanje prisege i koje podatke treba poslati sud koji upućuje zahtjev ako je potrebna prisega tijekom neposrednog izvođenja dokaza u skladu s člankom 17.?

Opće je pravilo da se primjenjuju nacionalna pravila o prisegama i nisu propisani posebni uvjeti ili informacije za primjenu članka 17.

13 Na koji se način osigurava da na mjestu gdje se održava videokonferencija postoji osoba za kontakt koju može kontaktirati sud koji upućuje zahtjev i osobe koja je dostupna na dan saslušanja i koja može upravljati opremom za videokonferenciju te otkloniti moguće tehničke poteškoće?

Osoblje koje je osposobljeno za rukovanje videokonferencijskom opremom dostupno je na svim sudovima.

14 Traže li se dodatni podaci od suda koji upućuje zahtjev i kakvi?

Obično nisu potrebne dodatne informacije.

Posljednji put ažurirano: 02/06/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.