Bizonyításfelvétel videókonferencia útján

Litvánia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

A bizonyíték felvehető videokonferencia-berendezés használatával, mind a kérelmező tagállam bíróságának jelenlétében, mind pedig közvetlenül a tagállam (ebben az esetben Litvánia) bírósága által.

A Litván Köztársaság polgári perrendtartása 1752. cikkének (2) bekezdése (a továbbiakban „polgári perrendtartás”) kimondja, hogy a bizonyíték felvételére lehet használni információs és elektronikus távközlési technológiákat (videokonferenciák, telekonferenciák stb.). A polgári perrendtartás 802. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a jogi segítségnyújtásra irányuló, külföldi bíróság vagy egyéb hatóság által benyújtott kérelmet a Litván Köztársaság bíróságainak a Litván Köztársaság jogával összhangban kell teljesíteniük. A litván bíróságokon a videokonferenciákat a fent említett követelményekkel és a polgári perrendtartás egyéb rendelkezéseivel összhangban, valamint az Igazságügyi Tanácsnak a videokonferencia használatára irányuló eljárás leírásának jóváhagyásáról szóló, 2014. november 28-i 13P-156-(7.1.2). számú állásfoglalása által jóváhagyott, a videokonferencia-berendezések bírósági eljárások során történő használatára irányuló eljárás leírásának (a továbbiakban „leírás”) megfelelően végzik.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

A polgári perrendtartás 1752. cikkének (1) bekezdésével összhangban az eljárás feleinek a bírósági tárgyalásokon való részvételét és a tanúk helyszíni szóbeli vallomását az információs és elektronikus távközlési technológiák (videokonferenciák, telekonferenciák stb.) alkalmazásával lehet biztosítani. Ezáltal az ügy felei és a tanúk meghallgathatók videokonferencia révén. A leírás 10.2. és 13. pontjában foglalt rendelkezéseknek és a polgári perrendtartás 217. cikkének megfelelően a szakértők vizsgálatát is el lehet végezni videokonferencia során.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

A Litván Köztársaság jogszabályai nem tiltják kifejezetten a bizonyíték videokonferencián keresztüli felvételét. Mindazonáltal a nemzeti jogban lefektetett szabályok szerint a videokonferencia nem használható a polgári perrendtartás 204. és 210. cikkében foglaltak szerinti bizonyítékok felvételére (tárgyi bizonyíték és tárgyi és írásos bizonyíték helyszíni vizuális vizsgálata vagy egy helyszín vizuális vizsgálata) vagy egyéb bizonyítékok felvételére, amelyek felvételéhez előfordulhat, hogy el kell hagyni a bíróság területét, adott helyre kell menni, vagy egyéb fizikai lépéseket kell tenni a bizonyíték felvételéhez.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

A polgári perrendtartás 803. cikkének (1) bekezdése szerint a Litván Köztársaság bíróságai kérhetnek külföldi jogi segítségnyújtást a litván diplomáciai képviseletektől vagy konzulátusoktól, külföldi bíróságoktól vagy egyéb hivatalos hatóságoktól. A leírás 2.3. pontja továbbá előírja, hogy a megkeresett szervezet, amelytől a megkereső bíróság videokonferencia megszervezését kéri a bírósági eljárás során, a bíróságon kívül lehet ügyészség vagy a Litván Köztársaság igazságügyi minisztériumának büntetés-végrehajtási osztálya alá tartozó szervezet.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

A leírás 16. pontja előírja, hogy a jogban vagy a meghallgatás elnöke által meghatározott esetekben a videokonferencia révén végzett vizsgálatot fel lehet venni. A videokonferencia révén végzett vizsgálat felvételéhez szükséges berendezés elérhető a Litván Köztársaság bíróságain.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

A polgári perrendtartás 11. cikkével összhangban a Litván Köztársaságban folytatott bírósági eljárásokat az ország hivatalos nyelvén, azaz litván nyelven kell lefolytatni. Azon személyek számára, akik nem beszélnek litvánul, biztosított a fordító/tolmács által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez való jog. A bírósági tárgyaláson nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségét az állami költségvetésből fizetik.

Olyan esetekben, ahol a kérelmeket a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban „rendelet”) 10. és 12. cikkével összhangban nyújtják be, és a kérelmet a Litván Köztársaság valamely bírósága hajtja végre, a litván bíróság biztosítja a fordító/tolmács jelenlétét az eljárás minden olyan résztvevője számára, aki nem beszél litván nyelven. Ha a bizonyítékot közvetlenül a megkereső bíróság veszi fel a rendelet 17. cikkével összhangban, a kérelem teljesítésére a megkereső bíróság joga szerint (a rendelet 17. cikkének (6) bekezdése és a megkereső bíróság eljárására vonatkozó szabályokban meghatározott nyelven kerül sor. Ha Litván Köztársaság valamely bírósága megkereső bíróságként egy másik tagállamhoz kérelmet intéz a 17. cikk szerint, az eljárás litván nyelven zajlik, és a litván bíróság biztosítja a fordító/tolmács jelenlétét.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

Lásd az előző kérdésre adott választ.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint a megkeresett bíróságnak a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételét követő 90 napon belül teljesítenie kell. A polgári perrendtartás 133. cikke szerint az eljárásban részt vevő személyeket, valamint a tanúkat és szakértőket idézések vagy értesítések révén kell tájékoztatni a meghallgatás vagy egyéni eljárási intézkedés idejéről és helyéről. Az eljárásban részt vevő személyeknek az idézést vagy az értesítést olyan határidővel kell kézbesíteni, hogy elegendő idejük legyen arra, hogy időben megjelenjenek a bíróságon és felkészüljenek az ügyre. Nincs olyan jogi rendelkezés, amely konkrét határidőt szab meg az idézések vagy az értesítések küldésére.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

A jogi rendelkezések és a meglévő gyakorlatok értékelése rámutatott arra, hogy a videokonferenciák megszervezése során nem merültek fel költségek.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

A Litván Köztársaság nemzeti joga nem írja elő kifejezetten, hogy a közvetlenül a megkereső bíróság által meghallgatandó személyt értesíteni kell arról, hogy a vizsgálatra önkéntes alapon kerül sor.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A leírás 13. pontja előírja, hogy a meghallgatáson megjelenő természetes személyek azonosítása céljából a videokonferencián keresztül meghallgatandó személynek azonosítania kell magát, és be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló okiratot, hogy az ügyet tárgyaló bíróság meggyőződhessen az adott személy személyazonosságáról. A megkereső bíróság döntése alapján a videokonferencián keresztül meghallgatandó személy más módon is azonosítható.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

A leírás 10. pontja szerint a megkeresett hatóság által kinevezett személyeknek vagy a megkeresett hatóság egyéb képviselőinek többek között lehetővé kell tenniük a meghallgatandó személy számára, hogy a bíróság előtt esküt tegyenek és az eskü szövegét aláírják. A Litván Köztársaság bíróságai előtt teendő eskü szövegét a polgári perrendtartás 186. cikkének (6) bekezdése határozza meg. A videokonferencia révén végzett vizsgálat végén a vizsgálatban részt vevő, megkeresett hatóság képviselőjének a vizsgálatot megerősítő okiratot kell készítenie, amelyet a meghallgatott személy által aláírt eskü szövegével (ha a meghallgatandó személy eskütételre vagy annak aláírására kötelezett) és a továbbított bizonyítékkal együtt be kell nyújtani a megkereső bíróság számára (a leírás 14. pontja). A rendelet 17. cikke szerinti közvetlen bizonyításfelvétel esetén a megkereső bíróságnak rendelkezésre kell bocsátania a meghallgatandó személy által aláírandó eskü szövegét.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

A Litván Köztársaság bíróságain és videokonferencia-berendezésekkel felszerelt egyéb intézményeiben vannak olyan személyek, akik a berendezések használatáért, karbantartásáért és működtetéséért felelősek. A leírás 6. pontja szerint a megkeresett hatóságok által a videokonferencia-berendezések használatára és karbantartására, valamint a videokonferenciák megszervezésére kinevezett személyek jegyzékét a bírósági igazgatásért felelős nemzeti szerv közzéteszi az igazságszolgáltatási rendszer intranetes felületén az elérhetőségeikkel együtt (intézmény, telefonszám, e-mail-cím).

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

A megkereső bíróságnak rendelkezésre kell bocsátania a rendelet 4. cikkében szereplő információkat. Amennyiben ezeket az információkat nem vagy nem megfelelően bocsátják rendelkezésre, hogy a kérelem ne legyen teljesíthető, a rendelet 8. cikkében foglalt eljárás alkalmazandó. A jogszabályok nem határoznak meg egyéb információt, amelyet a megkereső bíróságnak rendelkezésre kell bocsátania.

Utolsó frissítés: 23/03/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.