Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Bizonyításfelvétel videókonferencia útján

Lengyelország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

Lengyelországban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet 10-12. cikkeinek és 17. cikkének, valamint a többi országot illetően (amelyekre nem vonatkozik a rendelet) a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, 1970. március 18-i Hágai Egyezménynek [a Lengyel Köztársaság Jogi Közlönye (Dziennik Ustaw) 2000. évi, 50. szám, 582. tétel] megfelelően a bizonyításfelvétel történhet videokonferencia révén is.

A videokonferenciát a polgári perrendtartásról szóló törvény 235. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint a polgári eljárásokban a távoli bizonyításfelvételt lehetővé tevő technikai berendezésekről és erőforrásokról szóló 2010. február 24-i igazságügyi miniszteri rendelet szabályozzák.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

A lengyel jog ilyen jellegű korlátozásokat nem szab: videokonferencia révén meghallgathatóak a szakértők, a felek és a tanúk.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

A lengyel jog nem szab meg külön korlátozásokat a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

A lengyel jog nem szab meg külön korlátozásokat arra vonatkozóan, hogy egy személyt hol kell videokonferencia útján meghallgatni. Főszabály szerint a meghallgatás az 1206/2001/EK rendelet 17. cikkétől függően - amely szerint a meghallgatás helyét a megkereső bíróság határozza meg - bíróságon történik.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

A lengyel jog nem határoz meg részletes rendelkezéseket a videokonferencia útján történő meghallgatások rögzítéséről; a bizonyításfelvételt végző bíró döntheti el, hogy a videokonferencia útján történő meghallgatást rögzítik vagy sem.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

A meghallgatás főszabály szerint lengyel nyelven történik. Ha a meghallgatott személy nem érti a lengyel nyelvet, tolmácsnak kell jelen lennie.

A 17. cikk alapján történő meghallgatásokra nem vonatkoznak külön rendelkezések, de ha a központi szerv hozzájárul a közvetlen bizonyításfelvételhez, a megkereső bíróságtól megkövetelheti a tolmács biztosítását.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

Elvben a 10-12. cikk alapján történő meghallgatások esetében a megkeresett bíróságnak kell a tolmácsot biztosítania (rendszerint a hites tolmácsok névjegyzékéből). Kivételes körülmények között azonban a bíróság egy valamelyik fél által javasolt tolmácsot is elfogadhat.

A 17. cikk alapján történő meghallgatások esetében, ha a központi szerv előírja a megkereső bíróság számára, hogy gondoskodjon tolmácsról, a megkeresett bíróság biztosítja a tolmács jelenlétét.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A 10-12. cikk alapján történő meghallgatások esetében a megkeresett bíróság legalább 7 nappal a meghallgatás napja előtt értesíti a tanút/felet a meghallgatás időpontjáról és helyéről. Kivételes körülmények között a megkeresett bíróság 3 nappal a meghallgatás napja előtt értesíti a tanút/felet a meghallgatás időpontjáról és helyéről.

A 17. cikk alapján történő meghallgatások esetében a központi szerv értesíti a tanút/felet arról, hogy a meghallgatáshoz hozzájárult, valamint a meghallgatás kizárólag önkéntes alapon, kényszerintézkedés alkalmazása nélkül történő lefolytathatóságáról. A megkereső bíróság feladata a meghallgatás időpontjáról és helyéről értesítést küldeni.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

Ha korszerű technológia alkalmazásával történő bizonyításfelvétel miatt a megkeresett bíróságnak költségei merülnek fel, a bíróság a polgári perrendtartásról szóló törvény 1135. cikkének (3) bekezdését alkalmazza, amely úgy rendelkezik, hogy ha egy külföldi ország bíróságától vagy más hatóságától érkezett kérelem végrehajtása során a lengyel jog szerint nem kötelező módszer alkalmazásával összefüggésben költségek keletkeznek, a bíróság a kérelmet addig nem hajtja végre, amíg a külföldi ország bírósága vagy hatósága a meghatározott határidőn belül be nem fizeti a megfelelő előleget.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

A központi szerv értesíti a tanút/felet, hogy a meghallgatáshoz hozzájárult, valamint a meghallgatás kizárólag önkéntes alapon, kényszerintézkedés alkalmazása nélkül történő lefolytathatóságáról.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A bíróság oly módon ellenőrzi a személy személyazonosságát, hogy megköveteli tőle egy megfelelő okmány, mint például személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély bemutatását.

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

A 17. cikk alapján történő meghallgatások esetében, ha a megkereső bíróság arról tájékoztatja a központi szervet, hogy egy tanútól a bizonyítást eskü alatt kívánja felvenni, a központi szerv elkérheti az eskü szövegét. Ha az eskü a megkeresett ország jogának alapelveivel ellentétes, a központi szerv jogosult megtagadni a meghallgatáshoz való hozzájárulást vagy kérni, hogy a lengyel jog alapján használt eskü szövegét alkalmazzák.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

Rendszerint minden bíróság alkalmaz valakit a technikai berendezések működtetésére. Amennyiben valamilyen probléma merülne fel, a EIH lengyel kapcsolattartójával lehet kapcsolatba lépni.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

Általában a lengyel jog szerint nincs szükség további információkra. Egyes esetekben azonban szükséges lehet.

Utolsó frissítés: 13/03/2017

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.