Bizonyításfelvétel videókonferencia útján

Szlovákia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

Bár a szlovák jog nem tartalmaz a megkereső tagállam bíróságának részvételével történő bizonyításfelvételt lehetővé tevő kifejezett szabályozást, nincs olyan rendelkezés, amely ezt megakadályozná. Az eljárási szabályok szerint a bíróságok a bizonyításfelvételt a tárgyalás keretében, és, ha ez megvalósítható, tárgyaláson kívül is végezhetik (a polgári perrendtartásról szóló törvény 122. szakasza (Občianský súdny poriadok)). A bíróság a felek hozzájárulásával videokonferencia vagy más távközlési technológia útján is tarthat szóbeli meghallgatást (a polgári perrendtartásról szóló törvény 116. szakaszának (6) bekezdése). A feleknek főszabály szerint joguk van jelen lenni a bizonyításfelvétel alatt.

A videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre nem vonatkozik külön eljárás (a fent leírtakon kívül). Ezért kizárólag a bizonyításfelvételről szóló rendelet (Nariadenie o výkone dôkazu), a polgári perrendtartásról szóló törvény és a bíróságok igazgatási és titkársági szabályai (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) alkalmazandóak (2015-ben a kerületi bíróságokra (okresné súdy), regionális bíróságokra (krajské súdy), a szakosodott bíróságra (Špeciálny súd) és a katonai bíróságokra (vojenské súdy) vonatkozó igazgatási és titkársági szabályokról szóló 2005. november 11-i 543. szlovák igazságügyi minisztériumi rendelet).

Minden más kérdést az érintett bíróságoknak az EIH segítségével, egymás között megállapodva kell megoldaniuk.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

A szlovák jog nem korlátozza, hogy milyen személyek hallgathatóak meg videokonferencia útján. A polgári perrendtartásról szóló törvény 125. szakasza értelmében bizonyítékként felhasználható az ügy tényállásának megállapítására alkalmas bármilyen eszköz. Különösen feleket, tanúkat és szakértőket lehet meghallgatni.

A polgári perrendtartásról szóló törvény 124. szakasza értelmében a minősített adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettséget a bizonyításfelvétel során be kell tartani.

A 100. szakasz (3) bekezdése alapján, ha a bíróság kiskorú véleményének figyelembe vételéről dönt, a véleményről a gyermek képviselője útján vagy a gyermekek jóllétéért és jogi védelméért, valamint szociális ellátásáért felelős érintett hatóságon keresztül bizonyosodik meg, vagy meghallgatja a kiskorút akár a gyermek szüleinek jelenléte nélkül is. A konkrét korlátozások nyilvánvalóan a gyermek életkorától és a bíróság által a meghallgatásra kiválasztott módszertől függnek

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

Nincsenek, a videokonferencia természetéből adódó korlátozásoktól eltekintve (a tény, hogy egy helyszín átkutatását lehetetlen videokonferencia útján lefolytatni, stb.).

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

A bizonyításfelvétel általában meghallgatáson történik (a polgári perrendtartásról szóló törvény 122. szakasza), a meghallgatások pedig általában bírósági épületben történnek (a bíróságok igazgatási és titkársági szabályainak 35. szakaszával együtt értelmezett 25. szakasz). Technikai okoknál fogva nehézkes lenne egy megbeszélést másutt lefolytatni.

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

A videokonferencia-berendezés a videokonferenciák rögzítésére is képes. Mindazonáltal a polgári perrendtartásról szóló törvény 116. szakaszának (6) bekezdésében szereplő feltételek szerint kizárólag a felek hozzájárulásával folytatható szóbeli meghallgatás videokonferencia útján. A felek hozzájárulása nélkül a polgári perrendtartásról szóló törvény 44a. szakaszának általános rendelkezései alkalmazandóak, amelyek szerint egy meghallgatás hangfelvevő-berendezés alkalmazásával is rögzíthető. A hangfelvételt az ügy dossziéjának részét képező adathordozón tárolják.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

Ez a kérdés nem kifejezetten a külföldön vagy videokonferencia útján történő bizonyításfelvételről szól. Az általános szabályok szerint a szlovák bírósági meghallgatásokat mindig a hivatalos nyelven folytatják le, és amennyiben szükséges, tolmácsokat biztosítanak.

Ha egy bíróság részt vesz a bizonyításfelvételben, várhatóan a kérelmet átvevő bíróság folytatja le a meghallgatást, és így a bizonyításfelvétel azon bíróság nyelvén történik. Ha egy bíróság a 17. cikk alapján közvetlenül folytatja le a bizonyításfelvételt, azt a saját nyelvén teszi.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

A szlovák jog nem tartalmaz erre a kérdésre vonatkozó rendelkezéseket. A tolmácsokat a kérdéses bíróságok közötti megállapodásnak megfelelően eseti alapon biztosítják.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A szlovák jog nem tartalmaz e kérdés szabályozására külön rendelkezéseket. A meghallgatások lefolytatására, valamint a tanúk és felek idézésére vonatkozó általános szabályok alkalmazandóak. A bíróságok rendszerint meghallgatásokon folytatják le a bizonyításfelvételt (a polgári perrendtartásról szóló törvény 122. szakasza), a bírósági idézést pedig a bírósági meghallgatás előkészítésére vonatkozó, jogszabályban előírt határidő betartásához szükséges idővel a meghallgatás előtt kell kézbesíteni (a bíróságok igazgatási és titkársági szabályainak 46/3. szakasza), amely „főszabály szerint legalább öt nappal a meghallgatás kitűzött napja előtt van” (a polgári perrendtartásról szóló törvény 115. szakaszának (2) bekezdése).

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

A szlovák bíróságok nem számítanak fel díjat videokonferencia tartásáért.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

A szlovák jog nem tartalmaz e kérdés szabályozására külön rendelkezéseket. Általában a bíróságnak feladata a meghallgatás kezdetekor a személyt az eljárási jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatni. Ez a szabály nem alkalmazandó, ha a személyt ügyvéd (advokát) képviseli. (A polgári perrendtartásról szóló törvény 5. cikke).

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A szlovák jog nem tartalmaz e kérdés szabályozására külön rendelkezéseket. A konkrét eljárást az érintett bíróságok eseti megállapodásban döntik el. A meghallgatott személy személyazonosságának ellenőrzésére vonatkozó általános rendelkezések nyilvánvalóan alkalmazandóak. Ezek a rendelkezések meghatározzák, hogy a meghallgatás kezdetén meg kell állapítani a tanú személyazonosságát, valamint a tanú hihetőségére esetleg hatással lévő, bármilyen körülményt (családi kapcsolatok, stb., a polgári perrendtartásról szóló törvény 126. szakaszának (2) bekezdése).

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

A szlovák jog kizárólag büntetőügyekben tartalmaz e kérdés szabályozására külön rendelkezéseket, polgári eljárásban nem.

A polgári perrendtartásról szóló törvény 126. szakaszának (2) bekezdése alapján azonban a bíróságok minden egyes meghallgatás elején tájékoztatják a tanúkat a tanúvallomások jelentőségéről, a tanúk jogairól és kötelezettségeiről (igazmondás és semminek az el nem hallgatása), valamint a hamis tanúzás büntetőjogi következményeiről. Megjegyzendő, hogy ez a jogi rendelkezés (hamis tanúzás) nem vonatkozik a peres felekre.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

Minden szlovák bíróságon van egy adminisztratív alkalmazott, akit meg lehet keresni a videokapcsolat tesztelésének, a meghallgatás napjának, stb. megtervezése céljából. Az adminisztratív alkalmazottat kiképezték a videokonferencia-berendezés működtetésére. Bármilyen probléma esetén az adminisztratív alkalmazott a bírósági technikussal kapcsolatba tud lépni, és intézkedhet a technikus jelenlétéről a meghallgatás napján.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

A megkereső bíróság berendezésével létesítendő kapcsolat létrehozásához szükséges műszaki adatokat kell megadni.

Utolsó frissítés: 22/04/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.