Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Taip, įrodymus galima surinkti abiem šiais būdais. Procedūros parengtos ad hoc; Belgijos teisės aktuose nėra nuostatų dėl vaizdo konferencijų, bet jos nedraudžiamos.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Įrodymus galima rinkti ir iš liudytojų, ir iš ekspertų. Praktiškai įrodymai jau buvo surinkti iš šalių pagal 17 straipsnį.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Šiuo atveju turi būti taikoma prašančiojo teismo valstybės nacionalinė teisė. Renkant prašomus įrodymus negali būti pažeidžiami pagrindiniai Belgijos nacionalinės teisės principai (17 straipsnio 5 dalies c punktas)).

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Nagrinėjimas vaizdo konferencijos būdu neprivalo vykti teisme.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Prašantysis teismas, remdamasis savo taisyklėmis, nustato, ar teismo posėdis turi būti įrašytas, ir tuo pasirūpina.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

a) tik olandų, prancūzų ar vokiečių kalbomis (Belgijos teisė).

b) kalbos reikalavimų nėra.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Prašantysis teismas pasirūpina vertimu žodžiu ir padengia vertimo žodžiu išlaidas. Vykstant vaizdo konferencijai vertėjas žodžiu paprastai teikia paslaugas prašančiajame teisme. Tačiau tai nereiškia, kad vertėjas žodžiu fiziškai negali būti šalia liudytojo.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Tai nustatoma remiantis prašančiojo teismo valstybės nacionaline teise.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Išlaidas padengia prašantysis teismas.

Skambina prašantysis teismas. Kelionės išlaidas taip pat turi padengti prašantysis teismas. Patvirtinusi prašymo gavimą centrinė įstaiga praneša apie tai prašančiajam teismui.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Kitos valstybės teismas praneša liudytojui apie kvietimą, kuriame pabrėžiamas savanoriškas jo dalyvavimo pobūdis.

Centrinė įstaiga prašo prašančiojo teismo išsiųsti jai kvietimą prieš siunčiant J formą. Kvietime turi būti aiškiai nurodyta, kad asmuo buvo informuotas, jog jo dalyvavimas posėdyje yra savanoriškas.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Pagal tapatybės dokumentus.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Tai daroma remiantis prašančiosios valstybės nacionaline teise.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Centrinės įstaigos darbuotojas laikinai eina koordinatoriaus pareigas, kad būtų suderinti praktiniai klausimai, kaip antai bandomojo posėdžio ir tikrojo posėdžio data ir laikas.

Už sistemos įjungimą ir išjungimą atsako administratorius (biuro darbuotojas).

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Prašymus pateikti papildomos informacijos prašančiajam teismui prieš posėdį teikia centrinė įstaiga.

Paskutinis naujinimas: 23/02/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.