Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Kipras
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Įrodymai gali būti surenkami naudojantis vaizdo ryšiu dalyvaujant prašančiosios valstybės teismui arba tiesiogiai. Tokio perdavimo teisinis pagrindas numatytas nacionalinėje teisėje – Įrodymų įstatymo su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 122(I)/2010, 9 skyriaus 36A straipsnyje. Remiantis 36A straipsniu, teismas savo nuožiūra gali nustatyti bet kokias įrodymų rinkimo sąlygas, kurias jis laiko reikalingomis, jeigu šios sąlygos neprieštarauja Kipro Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Tokių apribojimų nėra. Bet kuris asmuo, kurio parodymai laikomi reikalingais, gali būti apklaustas, jeigu prašymas surinkti įrodymus patenka į Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 taikymo sritį ir neprieštarauja nacionalinei teisei.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Įrodymų, kurie gali būti surenkami naudojantis vaizdo ryšiu, rūšys neribojamos, jeigu prašymas surinkti įrodymus neprieštarauja nacionalinei teisei ir prašomas įrodymų surinkimas yra praktiškai įmanomas.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Apribojimų nėra.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Įrašomi tik proceso protokolai.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Įrodymai renkami liudijančio asmens gimtąja kalba ir tada juos vertėjas žodžiu verčia į oficialiąją teismo kalbą, t. y. graikų kalbą.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Teismo, nagrinėjančio bylą, kurioje atitinkamas asmuo apklausiamas, kanceliarija yra atsakinga už priemones, būtinas vertimo žodžiu paslaugoms teikti.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Apklaustinam asmeniui išduodamas teismo šaukimas liudyti, o bylos nagrinėjimo data nustatoma tokia, kad būtų galima laiku apie tai pranešti atitinkamam asmeniui.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Su vertėjais žodžiu susijusias išlaidas padengia valstybė, kurioje yra bylą nagrinėjantis teismas, o techninės pagalbos, teikiamos apklausos dieną, teikimo išlaidas padengia valstybė, kurioje yra liudytojas.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Tuo tikslu išduodamas teismo šaukimas liudyti.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Duodama priesaika arba viešai pasižadama sakyti tiesą teisme ir deklaruojami apklaustino asmens duomenys.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Prašantysis teismas turi pateikti apklaustino asmens duomenis. Duodamas priesaiką, apklaustinas asmuo prisiekia Biblija ar Koranu, priklausomai nuo savo religijos, arba viešai pasižada sakyti tiesą teisme.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Ankstesnę negu apklausos data dieną užmezgamas bandomasis ryšys, kompetentingoms institucijoms (teismo kanceliarijos skyriams) iš anksto tai suderinus tarpusavyje.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Papildomos informacijos nereikia.

Paskutinis naujinimas: 19/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.