Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Anglijos ir Velso teismuose įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferencijas – įrodymai gali būti renkami dalyvaujant kitos valstybės narės teismui arba juos tiesiogiai renka tos valstybės narės teismas. Įrodymų rinkimo procedūros nustatytos Civilinio proceso taisyklių 32 dalyje. 32.3 taisyklėje nustatyta, kad teismas gali leisti liudytojui teikti parodymus naudojantis vaizdo ryšiu arba kitomis priemonėmis. Daugiau informacijos galima rasti Praktinių nurodymų Nr. 32 3 priede.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Nėra jokių panašaus pobūdžio apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti, kai prašymai teikiami pagal 10–12 arba 17 straipsnius. Jeigu prašymas patenka į Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo sritį ir yra suderinamas su Anglijos ir Velso teise, gali būti apklausiamas bet kuris reikiamas asmuo.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Jeigu prašymas pateikti įrodymus atitinka Anglijos ir Velso teisę ir įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferenciją, apribojimai dėl įrodymų, kuriuos galima rinkti, pobūdžio netaikomi.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Kai prašymas pateiktas pagal 10–12 straipsnius, paprastai apklausa vyksta teisme, tačiau tai nėra privaloma. Vaizdo konferencija dėl pagal 17 straipsnį pateikto prašymo gali būti surengta bet kur, tačiau prašančiosios valstybės narės teismui bus siūloma rinktis liudytojams artimiausią teismą, kuriame yra reikiama įranga.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Šiuo metu Anglijoje ir Velse nėra įrangos apklausoms per vaizdo konferenciją įrašyti. Jeigu reikalingas įrašas, bylos šalys turi imtis priemonių, kad įrašas būtų padarytas parodymų davimo vietoje arba vietoje, kur tai stebima.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

a) Kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius, apklausa turi vykti anglų kalba arba, jeigu apklausa vykdoma valų kalba, – valų kalba.

b) Apklausoms, kai įrodymai renkami tiesiogiai, kalbos reikalavimai nenustatyti, tačiau prašančioji valstybė narė turi užtikrinti, kad liudytojams, kurie nesupranta kalbos, kuria turi būti vykdoma apklausa, būtų teikiamos vertimo žodžiu paslaugos.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Kai prašymas pateikiamas pagal 10–12 straipsnius ir liudytojui reikalingas vertėjas žodžiu, kad suprastų anglų kalbą, vertėją žodžiu parūpina Anglijos ir Velso teisminės institucijos. Jeigu liudytojui vertimas žodžiu nereikalingas, tačiau prašantysis teismas negali suprasti anglų kalbos, tas teismas turi pats pasirūpinti vertimo žodžiu paslaugomis. Tokiomis aplinkybėmis vertėjo žodžiu buvimo vietai netaikomi jokie apribojimai, tačiau dėl praktinių sumetimų vertėjui žodžiu veikiausiai būtų patogiau būti prašančiajame teisme.

Prašantysis teismas atsakingas, kad būtų pasirūpinta vertimu žodžiu, kai prašymai teikiami pagal 17 straipsnį. Šiuo atveju taip pat nėra jokių apribojimų dėl vertėjo žodžiu buvimo vietos.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Kai prašymas pateikiamas pagal 10–12 straipsnius, viską organizuoja prašomasis teismas. Pagal 17 straipsnį, kai Anglijos ir Velso Centrinė įstaiga leido tiesiogiai rinkti įrodymus, šis teismas turėtų pranešti prašančiajam teismui, koks yra apklaustinam asmeniui artimiausias teismas, kuriame yra vaizdo konferencijų įrenginiai. Tada prašantysis teismas turi tiesiogiai susisiekti su siūlomu teismu, kad būtų imtasi reikiamų priemonių. Centrinė įstaiga teismui, kuriame yra vaizdo konferencijų įranga, praneša, kad su juo susisieks prašantysis teismas.

Prašantysis teismas turėtų išsiaiškinti, kada yra galimybė naudotis vaizdo konferencijų įranga, ir tada susisiekti su apklaustinu asmeniu, kad būtų sutartas abiem tinkamas laikas. Reikiamiems veiksmams atlikti rekomenduojama skirti bent mėnesį.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Išlaidos priklauso nuo tam tikrų aplinkybių, įskaitant vaizdo konferencijos vietą (t. y. priklausomai nuo to, ar tai teismas, ar kitokios patalpos), apklausos laiką (t. y. jeigu apklausa vykdoma ne teismo darbo valandomis, darbuotojai turės dirbti ilgiau), specialių procedūrų poreikį; išlaidas dėl įrenginių naudojimo. Prašomasis teismas pateikia informaciją prašančiajam teismui apie išlaidas. Mokėjimas turėtų būti atliekamas Jungtinės Karalystės svarais sterlingais grynaisiais pinigais, banko vekseliu arba elektroniniu būdu, kai yra tokia galimybė.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Kai prašymą įrodymus rinkti tiesiogiai pagal 17 straipsnį patenkina Anglijos ir Velso Centrinė įstaiga, duotame nurodyme bus nurodyta, kad prašantysis teismas privalo informuoti apklausiamą asmenį, kad jo dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas ir kad jis gali nutraukti apklausą bet kuriuo proceso metu. Prašančiojo teismo prašoma nusiųsti šio nurodymo kopiją apklausiamam asmeniui, kai imamasi vaizdo konferencijos organizavimo veiksmų.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Kai asmenį apklausia Anglijos ir Velso teismas, dalyvaujant prašančiajam teismui, pagal 10–12 straipsnius, reikalaujama, kad tas asmuo prisiektų arba padarytų pareiškimą, kuriame jis turi patvirtinti savo tapatybę. Kai prašantysis teismas įrodymus renka tiesiogiai pagal 17 straipsnį, šis teismas turi imtis visų, jo nuomone, reikalingų priemonių, kad patikrintų apklausiamo asmens tapatybę.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Kai prašymas pateikiamas pagal 10–12 straipsnius, priesaika duodama arba pareiškimas daromas pagal įprastines Anglijos ir Velso teismuose taikomas procesines taisykles. Kai prašymas pateikiamas pagal 17 straipsnį, teismas turėtų informuoti prašomąjį teismą apie reikalavimus dėl visų priesaikų, kad būtų pasirūpinta tinkamomis knygomis.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Kai prašymas pateikiamas pagal 10–12 straipsnius, reikalingus organizacinius veiksmus atlieka prašomasis teismas. Kai Anglijos ir Velso Centrinė įstaiga leidžia patenkinti pagal 17 straipsnį pateiktą prašymą, ji informuoja teismą, kuriame yra vaizdo konferencijų įranga, kad su juo susisieks prašantysis teismas ir kad su prašančiuoju teismu jis turėtų bendradarbiauti, kad būtų užtikrinta, jog per apklausą būtų asmuo, galintis valdyti vaizdo konferencijų įrangą ir spręsti visas technines problemas.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Kai prašymas pateikiamas pagal 17 straipsnį, prašantysis teismas turėtų informuoti prašomąjį teismą, jeigu apklausiamas asmuo turi kokių nors specialių reikalavimų, pavyzdžiui, reikalinga galimybė patekti su neįgaliojo vežimėliu arba naudotis indukcinės kilpos sistema, kai naudojami klausos aparatai.

Paskutinis naujinimas: 31/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.