Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Suomija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Gali būti taikomos abi procedūros. Prašyme reikėtų aiškiai nurodyti, kurią procedūrą prašantysis teismas turi omenyje.

Jeigu prašymai pateikiami pagal reglamento 10–12 straipsnius, teismo posėdžiui taikomos Teismo proceso kodekso nuostatos, susijusios su įrodymų pateikimu.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Civilinės ir komercinės teisės bylose tokių apribojimų nėra. Ekspertai ir šalys taip pat gali būti apklausiami per vaizdo konferenciją.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Nėra.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Ne.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Vaizdo konferencija rengiamų posėdžių nedraudžiama įrašinėti, tačiau ne visuose teismuose yra reikalinga įranga. Pateikiant prašymą šiuo tikslu reikėtų pateikti atskirą užklausą.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Jeigu prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius, posėdis rengiamas suomių arba švedų kalba. Jeigu pagal 17 straipsnį rengiamas tiesioginis posėdis, prašantysis teismas nusprendžia, kokią kalbą vartoti.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Jeigu prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius, dėl vertėjų dalyvavimo ir buvimo vietos susitaria prašantysis ir gaunantysis teismai. Jeigu prašymai pateikiami pagal 17 straipsnį, prašantysis teismas yra atsakingas už vertėjų dalyvavimą ir sprendimą dėl jų buvimo vietos.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Jeigu prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius, gaunantysis teismas siunčia asmeniui, kurį numatoma apklausti, rašytinį šaukimą į teismą. Geriausia būtų, jeigu tarp pranešimo įteikimo ir posėdžio dienos būtų bent dvi ar trys savaitės. Jeigu prašymai pateikiami pagal 17 straipsnį, prašantysis teismas yra atsakingas už pranešimo įteikimą ir būtiną pasirengimą.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Jeigu asmuo apklausiamas pagal reglamento 10–12 straipsnius teisme, kuriame yra vaizdo įranga, paprastai dėl vaizdo konferencijos įrangos naudojimo papildomų išlaidų nepatiriama. Jeigu pagal 17 straipsnį asmuo apklausiamas ne teisme, prašantysis teismas atsako už vaizdo konferencijos išlaidas.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Prašymą pagal reglamento 17 straipsnio 2 dalį pateikęs teismas privalo atitinkamiems asmenims pranešti, kad įrodymai renkami savanoriškai.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Jeigu prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius, gaunantysis teismas nustato asmens, kurį numatoma apklausti, tapatybę ir prireikus patikrina ją pagal šio asmens tapatybės kortelę arba pasą. Jeigu prašymai pateikiami pagal 17 straipsnį, prašantysis teismas privalo patikrinti asmens, kurį numatoma apklausti, tapatybę.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį priesaikų davimui netaikomi jokie ypatingi reikalavimai. Priesaika duodama pagal teisės aktus, taikomus liudytoją apklausiančiam teismui.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Gaunantysis teismas nurodo tokio kontaktinio asmens vardą ir pavardę.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

– Būtų geriausia, jeigu prašantysis teismas nurodytų kontaktinius asmenis, kurie yra atsakingi už techninius klausimus ir su byla susijusius (teisinius) klausimus.

– Prašyme turėtų būti nurodyti kontaktinių asmenų kontaktiniai duomenys (e. pašto adresas ir (arba) telefono numeris), kad su jais būtų galima susisiekti ir per teismo posėdį, jeigu kiltų sunkumų dėl vaizdo ryšio ar panašių klausimų.

– Jeigu valstybės yra skirtingose laiko zonose, prašyme reikėtų nurodyti, ar paminėtas laikas yra prašančiosios, ar gaunančiosios valstybės laikas.

Paskutinis naujinimas: 27/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.