Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Taip. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose 10 ir 12 straipsnius, jeigu prašančiosios valstybės narės teismas, naudodamas tame reglamente pateiktą A formą, kompetentingo Prancūzijos teismo paprašo surinkti įrodymus, jis gali dalyvauti juos renkant. Tai leidžiama pagal reglamento 12 straipsnį ir Prancūzijos civilinio proceso kodekso (pranc. Code du Procédure Civile) 741 straipsnį. Taigi, prašantysis teismas gali prašyti leisti dalyvauti naudojant vaizdo konferenciją, jeigu turima reikiama įranga ir atsižvelgiama į Prancūzijos teisėjo, kuriam pavesta rinkti įrodymus, nustatytus apribojimus ir sąlygas.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 17 straipsnį prašančiosios valstybės narės teismas, naudodamas tame reglamente pateiktą I formą, gali prašyti Prancūzijos centrinės įstaigos leidimo tiesiogiai apklausti liudytoją naudojant vaizdo konferenciją.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Naudojant vaizdo konferenciją galima apklausti bet kurį asmenį (liudytoją, ekspertą ar šalį), tačiau tik tuo atveju, jeigu pagal Prancūzijos teisę posėdis pripažįstamas įrodymų rinkimo priemone. Tai reiškia, kad jis turi būti susijęs su aiškiai nustatytais įvykiais ar klausimais, kurie turi būti nurodyti prašyme išduoti leidimą, pateiktame naudojant I formą. Todėl neleidžiama, kad visas posėdis prašančiajame teisme vyktų naudojant vaizdo konferenciją.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Vaizdo konferencijos gali būti naudojamos tik apklausiant asmenis. Naudojant vaizdo konferenciją negalima teikti dokumentų, taip pat negalima tvirtinti dokumentų juos vizualiai patikrinus.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 10–12 straipsnius, naudojant tame reglamente pateiktą A formą pateiktų prašymų, t. y. prašymų, kad Prancūzijos teismas, turintis teritorinę jurisdikciją, apklaustų atitinkamą asmenį, kai kilmės valstybės teismas nori dalyvauti posėdyje, atveju, asmuo turi būti apklaustas atitinkamo Prancūzijos teismo patalpose.

17 straipsnyje numatytiems prašymams tiesiogiai rinkti įrodymus tokie apribojimai netaikomi. Iš esmės Prancūzijos centrinė įstaiga, suteikdama leidimą, pateikia teritorinę jurisdikciją turinčio bendrosios kompetencijos teismo (pranc. tribunal judiciaire), kuris teiks pagalbą (tik praktiniais vaizdo konferencijos organizavimo klausimais) prašančiajam teismui, kontaktinę informaciją. Tačiau prašančiajam teismui nedraudžiama nustatyti vietą, kurioje reikia apklausti asmenį, jeigu ta vieta nurodoma iš anksto ir šalys ir (arba) asmuo, kurį reikia apklausti, su tuo sutinka. Šią informaciją reikia pateikti prašyme suteikti leidimą, kuris teikiamas naudojant I formą.

Su bendrosios kompetencijos teismu ar įstaiga, į kurią turi atvykti asmuo, kurį reikia apklausti, visada turi susisiekti prašantysis teismas. Kai Prancūzijos centrinė įstaiga suteikia leidimą, ji su šiuo teismu ar įstaiga nebendradarbiauja.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Reglamento 10–12 straipsniuose numatytų prašymų atveju prašantysis teismas, prašantis leisti dalyvauti naudojant vaizdo konferenciją prašomajam Prancūzijos teismui apklausiant liudytoją, naudodamas A formą taip pat gali prašyti, kad posėdis būtų protokoluojamas arba įrašomas, jeigu leidžiama pagal Prancūzijos civilinio proceso kodekso 739 straipsnį.

17 straipsnyje numatytų prašymų atveju prašančiosios valstybės teismui nedraudžiama naudojant I formą prašyti, kad posėdis būtų įrašomas, jeigu tai numatyta tos valstybės teisės aktuose ir apie tai iš anksto pranešama asmeniui, kurį reikia apklausti. Bet kuriuo atveju tiesiogiai rengiant posėdį naudojant vaizdo konferenciją už jo įrašymo praktinius ir techninius klausimus atsakingas tik prašantysis teismas. Tai reiškia, kad Prancūzijos teismas, padedantis prašančiajam teismui organizuoti vaizdo konferenciją, jos neįrašys.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

a) Iš esmės posėdis vyksta prancūzų kalba. Tačiau Prancūzijos teisėjui, kuris pirmininkauja posėdžiui, nedraudžiama jį rengti kita teisėjui ir asmeniui, kurį reikia apklausti, suprantama kalba.

b) Posėdis vyksta prašančiosios valstybės narės teismo pasirinkta kalba. Jeigu reikia, dalyvauja vertėjas žodžiu.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Reglamento 10–12 straipsniuose numatytų prašymų atveju prašomasis Prancūzijos teismas paskirs vertėjus žodžiu ir jie atvyks į tą teismą. Juos taip pat gali paskirti prašantysis teismas, jeigu jis pageidauja dalyvauti posėdyje naudojant vaizdo konferenciją, tačiau tai turi būti nurodyta A formoje ir su tuo turi sutikti Prancūzijos teisėjas, rengiantis posėdį. Kaip nustatyta Prancūzijos civilinio proceso kodekso 748 straipsnyje, visas vertimo žodžiu išlaidas, įskaitant kelionės išlaidas, padengia prašantysis teismas.

Reglamento 17 straipsnyje numatytų prašymų tiesiogiai rinkti įrodymus atveju vertėjus žodžiu paskiria prašantysis teismas. Jiems nedraudžiama būti toje vietoje, kur yra apklausiamas asmuo. Visas vertėjų žodžiu patirtas kelionės išlaidas padengia prašantysis teismas.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Pagal 10–12 straipsnius pateiktų prašymų atveju prašomasis Prancūzijos teismas šauks atvykti asmenį, kurį reikia apklausti. Asmuo bus šaukiamas atvykti pagal Prancūzijos teisę. Jeigu prašantysis teismas paprašė leisti dalyvauti posėdyje, Prancūzijos teismas jį informuos apie posėdžio datą pagal Prancūzijos civilinio proceso kodekso 741 straipsnį.

Pagal 17 straipsnį pateiktų prašymų atveju už asmens, kurį reikia apklausti, šaukimą atvykti atsakingas tik prašantysis teismas. Jis šaukia asmenį, kai su atitinkamu bendrosios kompetencijos teismo, padedančio jam organizuoti vaizdo konferenciją, departamentu susitaria dėl vaizdo konferencijos datos ir laiko; to teismo kontaktinė informacija pateikiama Prancūzijos centrinės įstaigos išduotame leidime. Prancūzijos teismas ar Prancūzijos centrinė įstaiga jokiais atvejais nešaukia asmens atvykti.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Pagal Prancūzijos civilinio proceso kodekso 748 straipsnį išlaidas padengia prašantysis teismas, kuris pateikė prašymą leisti dalyvauti Prancūzijos teismo posėdyje naudojant vaizdo konferenciją arba tiesiogiai surengti posėdį naudojant vaizdo konferenciją. Todėl prašantysis teismas turi susisiekti su prašomuoju Prancūzijos teismu pagal šio teismo (pirmuoju atveju) arba Prancūzijos teismo, padedančio prašančiajam teismui (antruoju atveju), pateiktą praktinę informaciją.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Kai prašantysis teismas prašo tiesiogiai apklausti asmenį naudojant vaizdo konferenciją, jis turi šaukti tą asmenį atvykti. Todėl prašantysis teismas turi asmenį informuoti, kad apklausa rengiama savanoriškai.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Asmuo turi parodyti asmens dokumentą.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

10–12 straipsniuose numatytų prašymų atveju taikomi Prancūzijos teisėje nustatyti reikalavimai, išskyrus atvejus, kai prašantysis teismas, naudodamas A formą, paprašo taikyti jo valstybės teisėje nustatytus reikalavimus. Šie reikalavimai gali būti taikomi tik tuo atveju, jeigu jie neprieštarauja Prancūzijos viešajai tvarkai, kaip ji suprantama pagal Prancūzijos civilinio proceso kodekso 739 ir 743 straipsnius.

17 straipsnyje numatytų prašymų tiesiogiai rinkti įrodymus naudojant vaizdo konferenciją atveju taikomi prašančiojo teismo valstybės teisėje nustatyti priesaikų davimo reikalavimai.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

17 straipsnyje numatytų prašymų tiesiogiai rinkti įrodymus naudojant vaizdo konferenciją atveju Prancūzijos centrinė įstaiga leidime, kurį ji išduoda prašančiajam teismui, pateikia atitinkamo bendrosios kompetencijos teismo, padedančio organizuoti vaizdo konferenciją, departamento ir kontaktinių asmenų, atsakingų už techninius klausimus, kontaktinę informaciją. Prašantysis teismas visus praktinius klausimus turi derinti su jais.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Prašymai ir pranešimai, teikiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1206/2001, ir bet kokie jų prieduose pateikti paaiškinimai ir informacija turi būti išversti į prancūzų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 03/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.