Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Taip, bet (kol kas) tik Atėnų pirmosios instancijos teisme.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Apribojimų nėra. Vaizdo konferencijos priemonėmis galima apklausti visus proceso dalyvius.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Apribojimų dėl liudytojų, šalių, ekspertų ir kitų asmenų apklausos žodžiu nėra.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Apklausa gali vykti specialiai tam skirtose patalpose teisme arba Graikijos konsulinėje įstaigoje užsienyje.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Vaizdo konferencijos priemonėmis vykdomus klausymus leidžiama įrašyti ir teismo sekretorius arba Graikijos konsulinės įstaigos užsienyje sekretorius rengia protokolą.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Posėdis turi vykti graikų kalba; prireikus dalyvaus vertėjas žodžiu.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Jeigu proceso šalis prašo teismo apklausti liudytoją, šalį ar ekspertą, kuris turėtų duoti parodymus vaizdo konferencijos priemonėmis, bet nemoka graikų kalbos, rasti vertėjus žodžiu ir apmokėti jų paslaugas turi ta šalis. Vertėjai žodžiu turi būti toje pačioje salėje, kurioje yra vaizdo konferenciją vedantis teisėjas arba Graikijos konsulinės įstaigos užsienyje sekretorius.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Pagal Prezidento dekreto Nr. 142/2013 3 straipsnį: „Teismas savo iniciatyva arba šalies prašymu priima sprendimą, ar tam tikroje byloje turėtų būti surengta vaizdo konferencija. Teismas gali spręsti, ar patenkinti tokį prašymą, pirmiausia nustatęs, ar norint veiksmingai išnagrinėti bylą būtina naudoti tokias technologijas. Atsižvelgdamas į kiekvienos bylos aplinkybes, teismas gali patenkinti prašymą surengti vaizdo konferenciją ir prašyti papildomų garantijų, kad procesas vyks tinkamai. a) Šalies prašymu: Suinteresuotoji šalis teismo, kuriame nagrinėjama byla, kancleriui pateikia prašymą surengti posėdį vaizdo konferencijos priemonėmis (Civilinio proceso kodekso 270 straipsnio 7 dalis) arba apklausą vaizdo konferencijos priemonėmis arba vaizdo konferenciją parodymams išklausyti (Civilinio proceso kodekso 270 straipsnio 8 dalis). Prašyme nurodomas teismas arba konsulinė įstaiga užsienyje, asmenų, kurie dalyvaus vaizdo konferencijoje, vardai ir pavardės, jų adresai (įskaitant elektroninio pašto adresus) ir telefono ir fakso numeriai, kuriais su jais galima susisiekti, procedūrinis etapas, kuriame prašoma surengti vaizdo konferenciją, numatoma jos trukmė ir reikiama specializuota įranga. Taip pat nurodomos specialiosios sąlygos, kurias dėl vaizdo konferencijos rengimo nustato šalys. Prašymas gali būti teikiamas bet kuriame proceso etape, jeigu jį tenkinant nebus viršijamas Civilinio proceso kodekse nustatytas tam procedūriniam etapui skirtas laikotarpis. Prašymas ir visi patvirtinamieji dokumentai taip pat gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis pagal taikytinas nuostatas. Už bendravimą planuojant ir rengiant vaizdo konferenciją atsako teismo ir kitos vietos pareigūnai; jis gali vykti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, kaip antai telefonu, elektroniniu paštu ar faksu. Prašymas tenkinamas arba atmetamas teismo sprendimu. Kancleris pateikia sprendimą prašančiajai šaliai bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Jeigu prašymas tenkinamas, prašančioji šalis informuoja kitas šalis, kad procedūrinis etapas vyks vaizdo konferencijos priemonėmis. b) Teismo iniciatyva: Bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą surengti vaizdo konferenciją ir savo iniciatyva praneša apie tai šalims.“

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Jeigu proceso šalis prašo teismo apklausti liudytoją, šalį ar ekspertą, kuris turėtų duoti parodymus vaizdo konferencijos priemonėmis, bet nemoka graikų kalbos, rasti vertėjus žodžiu ir apmokėti jų paslaugas turi ta šalis. Šalis sumoka už paslaugas tiesiogiai vertėjui žodžiu.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Asmenį informuoja teismas.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Bylą nagrinėjantis teisėjas turi patikrinti apklausiamo asmens tapatybę. Kad būtų patikrinti kitoje vietoje esančio asmens tapatybė, teisėjui padeda tos kitos vietos kancleris ar sekretorius arba kitas konsulo įgaliotas asmuo.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Bylą nagrinėjantis teisėjas paklausia liudytojo, eksperto ar kito asmens, ar jis pageidauja duoti religinę, ar civilinę priesaiką. Tas pats taikytina vertėjams žodžiu prieš jiems pradedant darbą.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Prieš vaizdo konferenciją ir joje turi dalyvauti atsakingi teismo pareigūnai.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Nėra.

Paskutinis naujinimas: 13/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.