Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Vengrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

2016 m. Įstatyme Nr. CXXX dėl Civilinio proceso kodekso (toliau – 2016 m. Įstatymas Nr. CXXX) numatyta galimybė teismui šalies pasiūlymu arba savo iniciatyva apklausti šalį, kitus teismo proceso dalyvius, liudytoją arba ekspertą ir, jeigu sutinka apžiūrimo daikto savininkas, atlikti apžiūrą naudojant elektroninių ryšių tinklą. Posėdį gali būti nurodyta surengti naudojantis elektroninių ryšių tinklu, jeigu tai yra praktiška, pavyzdžiui, siekiant pagreitinti procesą, arba jeigu posėdį būtų sunku arba neproporcingai brangu suorganizuoti bylos nagrinėjimo vietoje, arba jeigu tai būtina dėl liudytojo apsaugos.

Apklausų vykdymo naudojantis elektroninių ryšių tinklu taisyklės nustatytos 2016 m. Įstatyme Nr. CXXX ir 2017 m. gruodžio 21 d. Teisingumo ministro dekrete 19/2017 dėl elektroninių ryšių tinklų naudojimo civilinių bylų posėdžiuose ir apklausose (gruodžio 21 d. Teisingumo ministro dekretas 19/2017).

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Asmenų, kuriuos galima apklausti naudojantis elektroninių ryšių tinklu, atžvilgiu apribojimų nėra. Šį metodą galima naudoti siekiant apklausti šalis ir kitus teismo proceso dalyvius, liudytojus, ekspertus ir daiktų, kurių apžiūra turi būti atliekama, savininkus.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Per teismo posėdį, apklausą arba apžiūrą naudojantis elektroninių ryšių tinklais gali būti apklausiamos šalys, liudytojai ir ekspertai arba atliekama apžiūra.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Apklausos naudojantis elektroninių ryšių tinklu gali būti atliekamos teismo ar kitos įstaigos patalpose, atskiruose vaizdo konferencijoms skirtuose kabinetuose, jeigu yra sudarytos elektroninių ryšių tinklui veikti reikalingos sąlygos.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Pagal 2016 m. Įstatymą Nr. CXXX teisminio bylos nagrinėjimo etapu teismas šalies prašymu arba savo iniciatyva gali nurodyti, kad naudojantis elektroninių ryšių tinklu vykdomų posėdžių, apklausų ar apžiūrų protokolai būtų parengti naudojant ištisinius, sinchroninius vaizdo ir garso įrašus.

Jeigu protokolai tokiu būdu nerengiami, bylą nagrinėjantis teisėjas gali nurodyti daryti teismo posėdžio vietoje vykstančių įvykių, o naudojantis elektroninių ryšių tinklu atliekamos apklausos arba apžiūros metu – ir atskirose patalpose vykstančių įvykių vaizdo ir garso įrašus.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Kai prašymai pateikiami pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 10–12 straipsnius, pagal 10 straipsnio 2 dalį turi būti taikomos 2016 m. Įstatymo Nr. CXXX nuostatos. Pagal 2016 m. Įstatymą Nr. CXXX teismo procesas vykdomas vengrų kalba, tačiau asmuo negali atsidurti nepalankioje padėtyje dėl to, kad stokoja vengrų kalbos žinių. Per teismo procesą kiekvienas turi teisę vartoti savo gimtąją kalbą arba regiono ar mažumos kalbą, kai tai numatyta tarptautinėse konvencijose. Prireikus teismas privalo naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis.

Jeigu prašymai pateikiami pagal 17 straipsnį, prašantysis teismas rengia posėdį pagal 17 straipsnio 6 dalį remdamasis savo valstybės narės teisės aktais.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Jeigu prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir būtina užtikrinti gimtosios kalbos, regiono ar mažumos kalbos vartojimą, prašomasis teismas privalo naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis.

2016 m. Įstatyme Nr. CXXX nėra konkrečių nuostatų, kur vertėjas žodžiu turėtų būti, kai teismo posėdis vykdomas naudojantis elektroninių ryšių tinklu. Tačiau tuo įstatymu užtikrinama, kad vertėjai žodžiu būtų tokiems posėdžiams įrengtuose kabinetuose. Remiantis 2017 m. gruodžio 21 d. Teisingumo ministro dekretu 19/2017, vertėjas žodžiu turi būti parodomas perduodamame įraše.

Jeigu prašymai pateikiami pagal 17 straipsnį, taikomos 17 straipsnio 4 ir 6 dalių nuostatos.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Nutartis dėl teismo posėdžio organizavimo naudojantis elektroninių ryšių tinklu į teismą šaukiamiems asmenims įteikiama tuo pačiu metu kaip ir šaukimas į teismo posėdį, apklausą ar apžiūrą. Nutartį dėl teismo posėdžio organizavimo naudojantis elektroninių ryšių tinklu teismas nedelsdamas išsiunčia teismui ar kitai įstaigai, suteikiantiems specialias patalpas teismo posėdžiui naudojantis elektroninių ryšių tinklu surengti.

2016 m. Įstatyme Nr. CXXX nėra specialios nuostatos dėl šaukimo į posėdžius, rengiamus naudojantis elektroninių ryšių tinklu. Šaukimas į teismo posėdį turi būti siunčiamas taip, kad pažyma, kuria patvirtinama, kad šaukimas įteiktas pagal teisės aktus, būtų grąžinta teismui iki posėdžio.

Pirmasis posėdis turi būti suplanuotas siekiant užtikrinti, kad šaukimas būtų įteiktas šalims, paprastai likus bent penkiolikai dienų iki posėdžio datos. Skubiais atvejais teismas tą laikotarpį gali sutrumpinti.

Jeigu prašymai pateikiami pagal 17 straipsnį, taikomos 17 straipsnio 4 ir 6 dalių nuostatos.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Išlaidos skiriasi, jas apmoka prašantysis teismas.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Pagal 17 straipsnio 2 dalį prašantysis teismas turi pranešti atitinkamam asmeniui, kad dalyvavimas posėdyje yra savanoriškas.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Asmens, kurį numatoma apklausti naudojantis elektroninių ryšių tinklu, tapatybė tikrinama pagal:

– atitinkamo asmens pateiktą informaciją, skirtą jo tapatybei ir adresui patikrinti, ir

– naudojantis teisės aktuose nustatyta technine įranga pateiktą oficialų tapatybės dokumentą arba gyvenamosios vietos patvirtinimo dokumentą.

Jeigu teismas nurodė liudytojo duomenis tvarkyti konfidencialiai, per liudytojo oficialaus tapatybės dokumento arba gyvenamosios vietos patvirtinimo dokumento pateikimą naudojantis teisės aktais nustatyta technine įranga turi būti užtikrinta, kad šį dokumentą galėtų matyti tik pirmininkaujantis teisėjas (arba teismo kancleris, jeigu apklausą arba apžiūrą atlieka teismo kancleris).

Teismas taip pat naudoja elektronines priemones arba tiesiogines užklausas duomenų bazėse siekdamas patvirtinti, kad:

– informacija, pateikta asmens, apklausiamo naudojant elektroninių ryšių tinklą, siekiant patikrinti jo tapatybę ir adresą, atitinka registruotus duomenis, ir

– oficialus dokumentas ir gyvenamosios vietos patvirtinimo dokumentas, kurį asmuo pateikė kaip tapatybės įrodymą, yra galiojantis ir atitinka registro duomenis.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

2016 m. Įstatyme Nr. CXXX priesaikos teismo procesuose nenumatytos.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

2016 m. Įstatyme Nr. CXXX numatyta, kad specialiose patalpose turi būti asmuo, privalantis užtikrinti reikiamos techninės įrangos, skirtos posėdžiams naudojantis elektroninių ryšių tinklu rengti, veikimą ir naudojimą.

Operatorius turi iki posėdžio pradžios užtikrinti, kad posėdžiui skirta techninė įranga visapusiškai veiktų. Jeigu įprastam techninės įrangos veikimui kyla kliūčių, operatorius nedelsdamas apie gedimą praneša posėdžio patalpose esančiam teisėjui ir užtikrina, kad problema būtų pašalinta. Tada apie techninę problemą ir priemones, kurių buvo imtasi, raštu pranešama tiesioginiam operatoriaus viršininkui. Posėdžio naudojantis elektroninių ryšių tinklu negalima pradėti ar tęsti, kol problema pašalinama. Procesinis veiksmas, kuris buvo vykdomas tuo metu, kai kilo problema arba atsirado posėdžiui, rengiamam naudojantis elektroninių ryšių tinklu, naudojamos techninės įrangos gedimas, prireikus turi būti kartojamas.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Apskritai nereikalaujama jokios kitos informacijos.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.