Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Airijos teismuose įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferencijas – kitos valstybės narės teismas gali ir pats dalyvauti renkant, ir rinkti juos tiesiogiai. Procedūroms taikoma Aukštojo teismo (angl. High Court) praktikos direktyva „HC45. Vaizdo konferencijų ryšio naudojimas renkant įrodymus civilinėse bylose“.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Nėra jokių panašaus pobūdžio apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Nėra jokių apribojimų dėl įrodymų, kuriuos galima rinkti.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Jei teisėjas neprieštarauja, apribojimai netaikomi.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Airijoje yra įranga, naudojama apklausoms per vaizdo konferenciją įrašyti. Galimybė peržiūrėti tokį įrašą turėtų būti suteikta teismo nurodymu.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Jei apklausa vyksta Airijoje, turėtų būti vartojama anglų arba airių kalba. Tačiau jei apklausa vyksta ne Airijoje, kalbai netaikoma jokių apribojimų.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Jeigu teismo posėdis vyksta Airijoje ir jei klausimas susijęs su šeimos teise ar baudžiamąja byla, Airijos teisminės institucijos turi skirti vertėją žodžiu. Civilinėse bylose pasirūpinti vertimu žodžiu turi šalys.

Jeigu proceso dalyviai prašančiajame teisme nesupranta anglų arba airių kalbos, tas teismas turi pasirūpinti vertimu žodžiu.

Nėra jokių apribojimų dėl vertėjo žodžiu buvimo vietos.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Abu teismai susitaria dėl visų -procedūros aspektų. Prieš teismo posėdį rekomenduojama išbandyti ryšį, kad jis veiktų tinkamai.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Išlaidos gali skirtis ir priklausyti nuo įvairių aplinkybių, tarp jų nuo vaizdo konferencijos vietos (t. y. ar ji vyksta teismo, ar kitose patalpose), apklausos laiko (t. y. jei ji vyksta pasibaigus įprastoms teismo darbo valandoms, darbuotojų bus prašoma dirbti ilgiau), būtinybės taikyti kokias nors specialias procedūras ir kokių nors galimų išlaidų, susijusių su įrangos naudojimu. Prašomasis teismas informuos prašantįjį teismą apie išlaidas. Mokėjimai turėtų būti atliekami eurais.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Prašantysis teismas turi suteikti liudytojui informaciją.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Apklaustino asmens tapatybę privalo nustatyti teismas.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Priesaika turėtų būti duodama įprastine Airijos teismo tvarka.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Dėl to turi susitarti abu teismai.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Nereikalinga jokia papildoma informacija, išskyrus tada, kai yra specialių poreikių (pvz., vartojama ženklų kalba, naudojamas asmenims su neįgaliųjų vežimėliais skirtas įėjimas, priesaikai taikomi tam tikri religiniai reikalavimai ir pan.).

Paskutinis naujinimas: 08/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.