Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Teisėjas tinkamu laiku iki vaizdo konferencijos, asmeniškai susisiekdamas su pareiškėju, nusprendžia dėl antrosios valstybės atstovų dalyvavimo vaizdo konferencijoje.

Teisėjas visus klausimus sprendžia pagal Civilinio proceso kodeksą (lat. Civilprocesa likums).

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Pagal Civilinio proceso kodekso 122 straipsnio 1 dalį ekspertas taip pat gali būti apklausiamas vaizdo konferencijos būdu.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Tai sprendžia teismas.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Kiekvienas klausimas, kiekvienas teisinės pagalbos prašymas nagrinėjamas individualiai, įvertinant visus aspektus.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Pagal Civilinio proceso kodekso 152 straipsnio 3 dalį fotografuoti, filmuoti ar daryti vaizdo įrašą teismo posėdyje leidžiama tik gavus teismo leidimą.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

a) Teismo posėdis vyksta oficialiąja kalba – latvių. Vaizdo konferencijos prašanti valstybė parūpina latvių kalbos vertėją žodžiu.

b) Jeigu įrodymai renkami tiesiogiai, tada tai daroma abipusiu šalių sutikimu.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Vertėją žodžiu parūpina vaizdo konferencijos prašanti šalis. Vertėjas žodžiu turi būti teismo salėje.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Teisinės pagalbos prašymas turi būti pateiktas laiku, likus bent 60 dienų iki planuojamos vaizdo konferencijos.

Iki planuojamos vaizdo konferencijos turėtų būti numatytas tam tikras laikas ryšiui išbandyti.

Teikiant prašymą surengti vaizdo konferenciją, nurodomi techniniai parametrai.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Pagal Civilinio proceso kodekso 716 straipsnį patirtos išlaidos padengiamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Užsienio valstybės prašymą surinkti įrodymus vykdantis teismas nurodo Teisingumo ministerijai toliau išvardytas minėto prašymo vykdymo išlaidas:

  1. ekspertams ir vertėjams žodžiu mokėtinas sumas;
  2. išlaidas, patirtas teisės aktuose numatytais atvejais vykdant užsienio valstybės prašymą surinkti įrodymus pagal užsienio valstybės procesinę tvarką;
  3. išlaidas, patirtas, jeigu užsienio valstybės prašymas surinkti įrodymus užsienio valstybės kompetentingos institucijos prašymu buvo įvykdytas naudojantis techninėmis priemonėmis.

(3) Teisingumo ministerija gali paprašyti užsienio valstybės kompetentingos institucijos padengti šio skirsnio antroje dalyje nurodytas išlaidas.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Užsienio valstybė parengia atitinkamą informaciją apie asmens informavimą.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Teismas patikrina asmens tapatybę pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Civilinio proceso kodekse tokia procedūra nenumatyta. Tačiau užsienio valstybė gali prašyti teismo nuspręsti dėl priesaikos.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Iki vaizdo konferencijos dienos ir iki vaizdo konferencijos bandymų dienos susijusios šalys apsikeičia savo techniniais parametrais ir savo kontaktinių asmenų (teisme esančio asmens ir techninę pagalbą teikiančioje institucijoje esančio asmens) duomenimis.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Reikia pateikti techninę informaciją ir techninių specifikacijų duomenis.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.