Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Taip, gali būti taikomi abu metodai. Didžiąją dalį Liuksemburgui pateiktų prašymų pateikia kitos valstybės narės teismas, kuris siekia apklausti liudytoją vaizdo konferencijos būdu.

Konkrečių teisės nuostatų dėl vaizdo konferencijos nėra, todėl taikomi naujo Civilinio proceso kodekso straipsniai, susiję su liudytojų apklausa, teisėjo atliekama asmenine patikra ir šalių atvykimu į teismą. Šiuo metu vaizdo konferencija nėra apibrėžiama teismo praktikoje.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Vaizdo konferencijos būdu surengtose apklausose gali dalyvauti liudytojai, o kai kuriais atvejais – ir šalys bei teismo ekspertai. Iki šiol pateikti prašymai buvo susiję tik su liudytojų apklausomis.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Vienintelis apribojimas, apie kurį reikia žinoti, yra tai, kad liudytojų apklausa yra atliekama savanoriškai. Jeigu liudytojas atsisako dalyvauti apklausoje, Liuksemburgo valdžios institucijos netaiko jokios priemonės, kad įpareigotų jį tai daryti.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Tai turėtų būti įrodymai, kuriuos galima gauti teismo patalpose, kuriose yra visa reikiama techninė įranga.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Jeigu prašanti valstybė narė pageidauja įrašyti vaizdo konferenciją, ji privalo gauti Liuksemburge apklausiamo liudytojo sutikimą. Liuksemburgas, kaip valstybė, į kurią kreipiamasi, neįrašo vaizdo konferencijos, nes pagal Liuksemburge galiojančius įstatymus ją įrašyti draudžiama.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

a) prancūzų, vokiečių kalbomis,

b) bet kokia kalba.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Liuksemburgo, kaip valstybės, į kurią kreipiamasi, teismas įsipareigoja surasti vertėją žodžiu kiekvieną kartą, kai vertėjas bus reikalingas, kad padėtų veiksmingai bendrauti su prašančia valstybe arba apklausiamu asmeniu.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Liuksemburgo valdžios institucijos, konkrečiai – teismas, kuris atsako už tyrimo priemones, kreipiasi į prašančią valstybę, kad susitartų, kurią dieną ir valandą įvyks vaizdo konferencija. Šaukimas turi būti įteiktas likus ne mažiau nei 15 dienų iki apklausos. Liuksemburgo valdžios institucijos įsipareigoja pakviesti reikiamus asmenis.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Vadovaujantis reglamentu, valstybė, į kurią kreipiamasi, suteikia leidimą surengti vaizdo konferenciją, o prašanti valstybė atsako už visus formalius, organizacinius ir techninius klausimus, įskaitant susijusių asmenų informavimą.

Atsakomybę padengti vaizdo konferencijos organizavimo ir liudytojo išlaidas prisiima Liuksemburgo vyriausybė. Vertėjo žodžiu išlaidas padengia prašanti valstybė.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Asmuo apie tai bus informuotas šaukime ir jį apie tai informuos teisėjas arba teismo kancleris prieš įvykstant vaizdo konferencijai.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Liuksemburgo, t. y. valstybės, į kurią kreipiamasi, teismas nustato asmens tapatybę apklausos pradžioje patikrindamas tapatybės dokumentus.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Liudytojai ir teismo ekspertai privalo prisiekti, kad sakys tik tiesą. Jiems paaiškinama, kad už melagingus parodymus gali būti skiriama bauda arba laisvės atėmimo bausmė.

Asmenys prisiekia prašančiajame teisme.

17 straipsnyje numatytu atveju prašanti valstybė taiko savo sąlygas. Vaizdo konferencijoje dalyvaujantis Liuksemburgo, kaip valstybės, į kurią kreipiamasi, teismo teisėjas įsiterpia tik kilus problemų.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Nustatytą dieną ir valandą vaizdo konferencijoje dalyvauja teisėjas, teismo kancleris, technikas ir, jei reikia, vertėjas žodžiu.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Prieš įvykstant vaizdo konferencijai turi būti išspręsti tam tikri techniniai klausimai. Kad vaizdo konferencijos būdu rengiama apklausa pavyktų, būtina iš anksto gerai pasiruošti ir užtikrinti veiksmingą asmenų ryšiams bendradarbiavimą.

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.