Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Jeigu Malta yra prašančioji valstybė, vaizdo konferencija naudojama kaip kraštutinė priemonė.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Ne, apklausiamų asmenų tipai neapriboti. Gali būti apklausiami liudytojai, ekspertai ir šalys.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Teismas sprendžia, kokie įrodymai yra priimtini.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Jeigu Malta yra prašomoji valstybė, asmuo turi būti apklausiamas teisme.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Taip, leidžiama įrašyti vaizdo konferencijos būdu vykdomą bylos nagrinėjimą ir yra tam reikalinga įranga.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

a) Jeigu Malta yra prašomoji valstybė, pagal 10–12 straipsnius prašymai nagrinėjami maltiečių arba anglų kalba.

b) Jeigu Malta yra prašančioji valstybė, pagal 17 straipsnį prašymai teikiami maltiečių arba anglų kalba.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Jeigu Malta yra prašomoji valstybė ir todėl turi išklausyti parodymus, taikoma Organizacinio ir civilinio proceso kodekso 596 straipsnio 1 dalis (Maltos teisės aktų rinkinio 12 skyrius), kurioje numatyta, kad „Jeigu teismas nesupranta kalbos, kuria teikiami parodymai, jis paskiria kvalifikuotą vertėją, už kurio paslaugas iš anksto sumoka liudytoją iškvietusi šalis“. Šiuo atveju vertėjas turi būti toje vietoje, kur yra liudytojas.

Jeigu Malta yra prašančioji valstybė pagal 17 straipsnį ir jeigu yra parodymai imami tiesiogiai, vertėjo buvimo vieta priklauso nuo bylos aplinkybių.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Jei parodymai imami pagal 10 ir 12 straipsnius ir Malta yra prašomoji valstybė, taikoma Organizacinio ir civilinio proceso kodekso 568 straipsnio 1 dalis, kurioje numatyta, kad „Liudytojai į posėdį kviečiami teismo šaukimu, kuris parengiamas suinteresuotosios šalies prašymu“. Tarp posėdžių turėtų būti vieno mėnesio laikotarpis, kad pakaktų laiko įteikti šaukimą liudytojui.

Pagal 17 straipsnį, kai Malta yra prašančioji valstybė, teismas turi nuspręstikokiomis priemonėmis pranešti apklausiamam asmeniui apie posėdžio laiką ir vietą. Tarp posėdžių turėtų būti vieno mėnesio laikotarpis, kad pakaktų laiko įteikti šaukimą liudytojui.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Mokestis už pirmas dvi konferencijos valandas yra 100 EUR.

Mokestis už kiekvieną tolesnę valandą yra 50 EUR.

Taip pat taikomas valandinis techninio darbuotojo mokestis, 58 EUR.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Prieš liudytojui duodant parodymus, teismas jį įspėja liudytoją, kad, jeigu jis nesijaučia pasirengęs duoti parodymus, jis turėtų apie tai informuoti prašantįjį teismą.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Prieš duodant parodymus teismas gali paprašyti apklausiamojo asmens parodyti savo pasą arba asmens tapatybės kortelę. Prieš teismo posėdį liudytojui pranešama, kad jis turi turėti šiuos dokumentus.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Pagal Organizacinio ir civilinio proceso kodekso 111 straipsnį „Liudytojas, išpažįstantis Romos katalikų tikėjimą, bus prisaikdinamas pagal šio tikėjimo asmenų praktiką, o liudytojas, neišpažįstantis to tikėjimo, bus prisaikdintas tokiu būdu, kurį jis laiko labiausiai įpareigojančiu jo sąžinę“.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Kontaktiniai asmenys:

Charles Calleja, vyresnysis vaizdo ir garso techninės tarnybos specialistas

Šis asmuo yra atsakingas už sujungimą, išbandymą ir techninę pagalbą vaizdo konferencijos metu.

Telefonas +356 25902375, Valetos Bendrojo teismo 4-o aukšto kanceliarija

charles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, galimybės surengti vaizdo konferenciją nustatymas

Kontaktinis telefonas +356 25902391, Valetos Bendrojo teismo 4-o aukšto kanceliarija

maria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, sekretorius

Telefonas +356 2590221, Valetos Bendrojo teismo 4-o aukšto kanceliarija

alan.a.darmanin@gov.mt

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Prieš bylos nagrinėjimo posėdžio prašančiojo teismo prašoma nurodyti:

a) laiko juostą

b) išbandymo datą ir laiką

c) suteiktą IP

d) už techninius klausimus atsakingo asmens duomenis ryšiams.

Paskutinis naujinimas: 09/03/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.