Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Nyderlandų civilinio proceso teisėje bendrųjų nuostatų šia tema nėra. Tačiau naudotis vaizdo konferencijomis nedraudžiama, taigi šiais atvejais pagal teisės aktus tai įmanoma.

Civilinėje teisėje vaizdo konferencijomis nuolat naudojamasi kaip alternatyva teismo pavedimams.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Jeigu asmenį galima apklausti pagal civilinio proceso teisę, tai iš esmės įmanoma padaryti ir rengiant vaizdo konferencijas. Civilinio proceso teisėje specialiųjų nuostatų nėra.

mės įmanoma padaryti ir rengiant vaizdo konferencijas. Civilinio proceso teisėje specialiųjų nuostatų nėra.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Taisyklių dėl konkrečių apribojimų nėra. Taikomos nacionalinės civilinio proceso taisyklės.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Apklausai, vykdomai surengus vaizdo konferenciją, konkrečios taisyklės netaikomos. Taikomos nacionalinės civilinio proceso taisyklės. Taikoma taisyklė, kad asmenys turi būti apklausiami teisme. Išimtys gali būti daromos, jeigu liudytojas serga arba dėl kitų priežasčių negali atvykti į teismą (Civilinio proceso kodekso (Rv) 175 straipsnis (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)).

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Nyderlandų teismo vykdoma liudytojo apklausa surengus vaizdo konferenciją laikoma lygiaverte tiesioginei įprasto posėdžio transliacijai. Pagal teisės aktus, tiriančio teisėjo atliekama liudytojo apklausa užfiksuojama teismo stenogramoje. Tos pačios taisyklės taikomos posėdžiams, kurie vyksta kaip vaizdo konferencija, todėl šie posėdžiai taip pat turi būti įrašomi teismo stenogramoje. Teisės aktais nedraudžiama kartu su teismo stenograma daryti ir vaizdo bei garso įrašo, tačiau šis įrašas neprilyginamas teismo stenogramai.

Pagal būsimus teisės aktus teisėjas gali nuspręsti žodinio posėdžio vaizdo ar garso įrašu pakeisti popierinę teismo stenogramą. Atsižvelgiant į tai, prireikus taip pat gali būti daromas liudytojo apklausos teismo stenogramos įrašas.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Jeigu prašomasis teismas yra Nyderlanduose, posėdis vyksta nyderlandų kalba. Šiuo klausimu netaikomos jokios specialios taisyklės. Įgyvendinamuosiuose Nyderlandų teisės aktuose kompetentingai institucijai leidžiama nustatyti sąlygas kaip tiesiogiai rinkti įrodymus, kuriuos ji laiko naudingais arba reikalingais tinkamam procesui užtikrinti.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Nyderlandų civilinio proceso teisėje nėra nuostatų dėl specialios tvarkos vertėjams žodžiu. Nyderlanduose nagrinėjamose civilinėse bylose proceso šalys iš esmės turi pačios pasirūpinti vertėjais žodžiu.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Pagal įgyvendinamuosius Nyderlandų teisės aktus prašomasis teismas gali nustatyti, kuri iš proceso šalių yra atsakinga už šaukimą, skelbiamą gavus prašymą surinkti įrodymus.

Vienos iš proceso šalių nepristatytą šaukimą perima prašomojo teismo sekretorius. Pagal Nyderlandų civilinio proceso teisę liudytojai turi būti šaukiami likus bent savaitei (pagal būsimus teisės aktus – likus bent 10 dienų) iki posėdžio.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Su specialia forma ir ryšių technologijomis susijusių išlaidų proceso šalys neturi padengti. Šios išlaidos pagal Nyderlandų teisę neperkeliamos. Jas padengia valstybė, iš kurios gali būti pareikalauta kompensuoti išlaidas pagal Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 18 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 17 straipsnio 2 dalį, jeigu tiesioginis įrodymų rinkimas reiškia, kad asmuo išklausomas, prašantysis teismas tą asmenį informuoja, kad šis veiksmas atliekamas savanoriškai. Daugiau reikalavimų netaikoma.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Pagal Nyderlandų civilinio proceso teisę tapatybę tikrina teisėjas (Civilinio proceso kodekso 177 straipsnis).

Teisėjas paprašo liudytojų nurodyti savo pavardę, vardą, amžių, profesiją ir gyvenamąją vietą. Jų taip pat paklausiama apie galimus santykius su proceso šalimis (kraujo giminystė ar svainystė, darbo santykiai).

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Pagal Nyderlandų civilinio proceso teisę prieš posėdį teisėjui duodama priesaika arba garbės žodis. Liudytojas pareiškia, kad liudys tiesą ir nieko daugiau, išskyrus tiesą. Liudytojai, kurie tyčia nesako tiesos, priesaiką sulaužo. Tiesioginis įrodymų rinkimas atliekamas pagal prašančiosios valstybės teisę.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Tarptautinis teisinės pagalbos prašymas, kurio tikslais naudojamos vaizdo konferencijos, vykdomas dalyvaujant Nyderlandų teismų pagalbiniams informacinių ir ryšių technologijų (IRT) darbuotojams (SPIRIT). Jie pasirūpina techniniais ir logistiniais klausimais.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Kompetentinga institucija turi galimybę prašyti šios informacijos.

Paskutinis naujinimas: 02/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.