Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Šiaurės Airijos teismuose įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferencijas – įrodymai gali būti renkami dalyvaujant kitos valstybės narės teismui arba juos tiesiogiai renka tos valstybės narės teismas. Įrodymų rinkimo procedūros nustatytos Aukščiausiojo Teismo procedūros reglamento 38 nuostatoje(2005 m. Aukščiausiojo Teismo procedūros reglamentas (Šiaurės Airija) (Pakeitimas Nr. 2)).

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Nėra jokių panašaus pobūdžio apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti, kai prašymai teikiami pagal 10–12 arba 17 straipsnius; jeigu prašymai tinkamai patenka į Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo sritį ir yra suderinami su Šiaurės Airijos teise, gali būti apklausiamas bet koks atitinkamas asmuo.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Jeigu prašymas pateikti įrodymus atitinka Šiaurės Airijos teisę ir įrodymus galima rinkti rengiant vaizdo konferenciją, apribojimai dėl įrodymų, kuriuos galima rinkti, pobūdžio netaikomi.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Kai prašymas pateiktas pagal 10–12 straipsnius, paprastai apklausa vyksta teisme, tačiau tai nėra privaloma. Vaizdo konferencija dėl pagal 17 straipsnį pateikto prašymo gali būti surengta bet kur, tačiau prašančiosios valstybės narės teismui bus siūloma rinktis liudytojams artimiausią teismą, kuriame yra reikiama įranga.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Daromi visų Aukštojo teismo posėdžių vaizdo konferencijų skaitmeniniai įrašai, nes tai yra įrašomi teismo posėdžiai.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

a) Kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius, klausymas turi vykti anglų kalba.

b) Apklausoms, kai įrodymai renkami tiesiogiai, kalbos reikalavimai nenustatyti, tačiau prašančioji valstybė narė turi užtikrinti, kad liudytojams, kurie nesupranta kalbos, kuria turi būti vykdoma apklausa, būtų teikiamos vertimo žodžiu paslaugos.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Kai prašymas pateikiamas pagal 10–12 straipsnius ir liudytojui reikalingas vertėjas žodžiu, kad suprastų anglų kalbą, vertėją žodžiu parūpina Šiaurės Airijos teisminės institucijos. Jeigu liudytojui vertimas žodžiu nereikalingas, tačiau prašantysis teismas negali suprasti anglų kalbos, tas teismas turi pats pasirūpinti vertimo žodžiu paslaugomis. Tokiomis aplinkybėmis vertėjo žodžiu buvimo vietai netaikomi jokie apribojimai, tačiau dėl praktinių sumetimų vertėjui žodžiu veikiausiai būtų patogiau būti prašančiajame teisme.

Prašantysis teismas atsakingas, kad būtų pasirūpinta vertimu žodžiu, kai prašymai teikiami pagal 17 straipsnį. Šiuo atveju taip pat nėra jokių apribojimų dėl vertėjo žodžiu buvimo vietos.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Kai prašymas pateikiamas pagal 10–12 straipsnius, viską organizuoja prašomasis teismas. Pagal 17 straipsnį, kai Šiaurės Airijos Centrinė įstaiga leido tiesiogiai rinkti įrodymus, šis teismas turėtų pranešti prašančiajam teismui, koks yra apklaustinam asmeniui artimiausias teismas, kuriame yra vaizdo konferencijų įrenginiai. Tada prašantysis teismas turi tiesiogiai susisiekti su siūlomu teismu, kad būtų imtasi reikiamų priemonių. Centrinė įstaiga teismui, kuriame yra vaizdo konferencijų įranga, praneša, kad su juo susisieks prašantysis teismas.

Prašantysis teismas turėtų išsiaiškinti, kada yra galimybė naudotis vaizdo konferencijų įranga, ir tada susisiekti su apklaustinu asmeniu, kad būtų sutartas abiem tinkamas laikas. Reikiamiems veiksmams atlikti rekomenduojama skirti bent mėnesį.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Išlaidos patiriamos dėl įrenginių nuomos ir ryšio trukmės. Mokėjimas turėtų būti atliekamas Jungtinės Karalystės svarais sterlingais grynaisiais pinigais arba banko vekseliu.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Kai prašymą įrodymus rinkti tiesiogiai pagal 17 straipsnį patenkina Šiaurės Airijos Centrinė įstaiga, duotame nurodyme bus nurodyta, kad prašantysis teismas privalo informuoti apklausiamą asmenį, kad jo dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas ir kad jis gali nutraukti apklausą bet kuriuo proceso momentu. Prašančiojo teismo prašoma nusiųsti šio nurodymo kopiją apklausiamam asmeniui, kai imamasi vaizdo konferencijos organizavimo veiksmų.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Kai asmenį apklausia Šiaurės Airijos teismas, dalyvaujant prašančiajam teismui, pagal 10–12 straipsnius, reikalaujama, kad tas asmuo prisiektų arba padarytų pareiškimą, kuriame jis turi patvirtinti savo tapatybę. Kai prašantysis teismas įrodymus renka tiesiogiai pagal 17 straipsnį, šis teismas turi imtis visų, jo nuomone, reikalingų priemonių, kad patikrintų apklausiamo asmens tapatybę.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Kai prašymas pateikiamas pagal 10–12 straipsnius, priesaika duodama arba pareiškimas daromas pagal įprastines Šiaurės Airijos teismuose taikomas procesines taisykles. Kai prašymas pateikiamas pagal 17 straipsnį, teismas turėtų informuoti prašomąjį teismą apie reikalavimus dėl visų priesaikų, kad būtų pasirūpinta tinkamomis knygomis.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Šiaurės Airijos teismų tarnyba nurodo kontaktinį asmenį, kuris palaikys ryšį su prašančiuoju teismu ir bus laisvas apklausos dieną. Kelios dienos prieš apklausą bus atlikti tam tikri techniniai bandymai. Šie bandymai taip pat bus atlikti anksti ryte apklausos dieną. Apklausos dieną galės būti suteikta techninė pagalba.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Šiuo metu jokios papildomos informacijos nereikalaujama.

Paskutinis naujinimas: 31/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.