Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Lenkija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją, dalyvaujant prašančiosios valstybės narės teismui, ar juos gali tiesiogiai rinkti prašančiosios valstybės narės teismas? Jei taip, kokios atitinkamos nacionalinės procedūros ar kokie įstatymai šiuo atveju taikytini?

Lenkijoje įrodymus galima rinkti naudojant vaizdo konferenciją pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamento (EB) dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose 10–12 straipsnius ir 17 straipsnį, taip pat pagal 1970 m. kovo 18 d. Hagos konvenciją dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje (2000 m. teisės aktų leidinys Dziennik Ustaw Nr. 50, 582 punktas), taikomą kitoms valstybėms (kurioms reglamentas netaikomas).

Vaizdo konferencijos reglamentuojamos Civilinio proceso kodekso 235 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir 2010 m. vasario 24 d. Teisingumo ministro potvarkiu dėl techninės įrangos ir išteklių, kuriuos naudojant įrodymus civilinėse bylose galima rinkti nuotoliniu būdu.

2 Ar yra apribojimų dėl asmenų, kuriuos galima apklausti per vaizdo konferenciją, pavyzdžiui, ar taip galima apklausti tik liudytojus, o gal ir ekspertus arba bylos šalis?

Pagal Lenkijos teisę šio pobūdžio apribojimai netaikomi: ekspertai, šalys ir liudytojai gali būti apklausiami per vaizdo konferenciją.

3 Kokie apribojimai taikomi (jei taikomi) įrodymams, kurie gali būti renkami naudojant vaizdo konferenciją?

Lenkijos teisėje nenustatyta jokių ypatingų apribojimų įrodymų, kurie gali būti renkami per vaizdo konferenciją, rūšiai.

4 Ar taikoma apribojimų dėl to, kur apklausti asmenį per vaizdo konferenciją, t. y. ar tai turi vykti teisme?

Lenkijos teisėje nenumatyta jokių ypatingų apribojimų dėl vietos, kurioje asmenys turi būti apklausiami per vaizdo konferenciją. Paprastai asmenys apklausiami teisme pagal Reglamento Nr. 1206/2001 17 straipsnį, pagal kurį sprendimą dėl apklausos vietos priima prašantysis teismas.

5 Ar leidžiama įrašyti apklausas per vaizdo konferenciją, ir, jei taip, ar yra atitinkama įranga?

Lenkijos teisėje nėra jokių išsamių nuostatų dėl naudojant vaizdo konferenciją rengiamų posėdžių įrašymo; įrodymus renkantis teisėjas sprendžia, ar įrašyti vaizdo konferencijos posėdį.

6 Kokia kalba turi vykti apklausa: a) kai prašymai pateikiami pagal 10–12 straipsnius ir b) kai įrodymai renkami tiesiogiai pagal 17 straipsnį?

Paprastai apklausa vykdoma lenkų kalba. Jeigu apklausiamas asmuo nesupranta lenkiškai, turi dalyvauti vertėjas žodžiu.

Dėl apklausos pagal 17 straipsnį specialių nuostatų nėra, tačiau jeigu centrinė įstaiga sutinka tiesiogiai rinkti įrodymus, ji gali reikalauti prašančiojo teismo vertėjo žodžiu.

7 Jei reikalingi vertėjai žodžiu, kas atsakingas už jų parūpinimą abiejų rūšių apklausoms ir kur jie turi būti?

Iš esmės apklausose pagal 10–12 straipsnius prašomasis teismas turi pasirūpinti vertėjo žodžiu dalyvavimu (paprastai iš prisiekusiųjų vertėjų žodžiu sąrašo). Tačiau išimtiniais atvejais teismas gali sutikti su šalies siūlomu vertėju žodžiu.

Posėdžiuose pagal 17 straipsnį, jeigu centrinė įstaiga reikalauja, kad prašantysis teismas suteiktų vertėją žodžiu, prašomasis teismas užtikrina vertėjo žodžiu dalyvavimą.

8 Kokia tvarka taikoma pasirengimui apklausai ir pranešimui apklaustinam asmeniui apie apklausos laiką ir vietą? Kiek laiko reikia apklausos datai nustatyti, kad asmeniui galėtų būti pranešta prieš pakankamai laiko?

Rengiant apklausas pagal 10–12 straipsnius prašomasis teismas praneša liudytojui ir (arba) šaliai apie posėdžio laiką ir vietą likus bent 7 dienoms iki posėdžio dienos. Išimtinėmis aplinkybėmis prašomasis teismas praneša liudytojui ir (arba) šaliai apie posėdžio laiką ir vietą likus 3 dienoms iki posėdžio dienos.

Jeigu posėdžiai rengiami pagal 17 straipsnį, centrinė įstaiga praneša liudytojui ir (arba) šaliai, kad sutiko su apklausa ir kad apklausa gali vykti tik savanoriškai, netaikant prievartos priemonių. Prašantysis teismas turi pranešti apie posėdžio laiką ir vietą.

9 Kokios išlaidos patiriamos dėl vaizdo konferencijų naudojimo ir kaip jos apmokėtinos?

Jeigu prašomasis teismas patirtų išlaidų dėl įrodymų rinkimo naudojant šiuolaikines technologijas, teismas taiko Civilinio proceso kodekso 11351 straipsnio 3 dalį, kurioje numatyta, kad jeigu siekiant įvykdyti užsienio šalies teismo ar kitos valdžios institucijos prašymą gali būti patirtos išlaidos, susijusios su kito būdo nei numatytasis Lenkijos teisėje naudojimu, teismas nevykdo prašymo, kol užsienio valstybės teismas ar kita valdžios institucija per nustatytą terminą neatliko atitinkamo išankstinio mokėjimo.

10 Kokie reikalavimai taikomi (jei taikomi) siekiant užtikrinti, kad prašančiojo teismo tiesiogiai apklaustinam asmeniui būtų pranešta, kad apklausa vykdoma savanoriškai?

Centrinė įstaiga praneša liudytojui ir (arba) šaliai, kad sutinka su apklausa ir kad apklausa gali vykti tik savanoriškai, netaikant prievartos priemonių.

11 Kokia tvarka tikrinama apklaustino asmens tapatybė?

Teismas patikrina asmens tapatybę, prašydamas jo pateikti atitinkamą dokumentą, pavyzdžiui, asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą.

12 Kokie reikalavimai taikomi priesaikoms ir kokią informaciją turi pateikti prašantysis teismas, jei tiesiogiai renkant įrodymus pagal 17 straipsnį reikalinga priesaika?

Jeigu apklausos rengiamos pagal 17 straipsnį ir prašantysis teismas praneša centrinei įstaigai, kad ketina išklausyti liudytojo, kuriam reikės prisiekti, parodymus, centrinė įstaiga gali paprašyti priesaikos teksto. Jeigu priesaika prieštarauja pagrindiniams prašomosios valstybės teisės principams, centrinė įstaiga turi teisę atsisakyti sutikti su apklausa arba prašyti, kad būtų naudojamas Lenkijos teisėje numatytas priesaikos tekstas.

13 Kokios priemonės taikomos užtikrinant, kad vaizdo konferencijos vietoje būtų kontaktinis asmuo, su kuriuo prašantysis teismas galėtų palaikyti ryšius, ir asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti apklausos dieną dėl vaizdo konferencijos įrenginių eksploatavimo ir spręsti kilusias technines problemas?

Paprastai kiekvienas teismas turi darbuotoją, kuris rūpinasi technine įranga. Kilus sunkumų galima susisiekti su Lenkijos ETT kontaktiniu asmeniu.

14 Kokią papildomą informaciją turi (jei turi) pateikti prašantysis teismas?

Apskritai pagal Lenkijos teisę jokios papildomos informacijos nereikalaujama. Tačiau tam tikrais atvejais jos gali reikėti.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.